Zdravko Milošević osuđen u Turskoj: Zbog droge robija 18 godina

0

Podgoričanin Zdravko Mi­lo­še­vić osuđen je na 18 godina zatvora u Tirskoj zbog šverca droge, saznaje Borba. On je uhap­šen u av­gu­stu pro­šle go­di­ne u toj zemlji zbog sum­nje da je po­ku­šao da pro­šver­cu­je oko 28 ki­lo­gra­ma dro­ge. Ta­da je uhap­še­na i jed­na cr­no­gor­ska dr­ža­vljan­ka, či­ji iden­ti­tet ni­je sa­op­šten, ali je ona pod još ne­raz­ja­šnje­nim okol­no­sti­ma oslo­bo­đe­na. Kako saznajemo, Milošević je negirao izvršenje ovog djela, a turska policija je otvorila istragu protiv jednog crnogorskog državljanina iz Podgorice, za koga se sumnja da ima veze sa ovim švercom. Milošević je saopštio da je, u dogovoru sa jednom osobom s kojom je i ranije sarađivao u Podgorici, otišao da doveze automobil i da nije znao da je droga u njemu.
U vo­zi­lu u ko­jem su bi­li na­đe­no je 28 ki­lo­gra­ma dro­ge, ali ni­je po­zna­to da li je u pi­ta­nju ko­ka­in ili ne­što dru­go.
Dro­ga je bi­la sa­kri­ve­na u po­seb­no na­pra­vlje­nom bun­ke­ru na vo­zi­lu. Po­li­ci­ja u Tur­skoj ima­la je do­ja­vu iz Cr­ne Go­re da će ne­ki cr­no­gor­ski dr­ža­vlja­ni po­ku­ša­ti da pro­šver­cu­ju dro­gu, pa je na to sta­vljen po­se­ban ak­ce­nat na gra­nič­nim pre­la­zi­ma. Za­hva­lju­ju­ći toj do­ja­vi, uhap­še­ni su Mi­lo­še­vić i nje­go­va sa­put­ni­ca. Oni su u Tur­sku po­šli ka­ko bi ku­pi­li auto­mo­bil i do­ve­zli ga do Pod­go­ri­ce.
Na pr­vom sa­slu­ša­nju u po­li­ci­ji tvr­di­li su da ne­ma­ju ve­ze sa dro­gom i da im je sve na­mje­šte­no. Iz­vr­še­ne su pro­vje­re oso­ba sa ko­ji­ma su osum­nji­če­ni bi­li u kon­tak­tu u Tur­skoj i pre­ko ko­jih su na­ba­vi­li dro­gu.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.