Zanimljivosti

Dnevni horoskop

Ovan Do­bro osmi­sli­te po­slov­ne po­te­ze, jer pos­to­ji mo­gu­ć­nost fi­nan­si­j­skog ri­zi­ka. Odlu­ke do­no­si­te na ko­le­k­ti­v­nom ni­vou. Ovaj dan mo­že obe­le­ži­ti at­mo­s­fe­ra nes­po­ra­zu­ma s par­t­ne­rom.…

Dnevni horoskop

Ovan Da­nas vas oče­ku­ju po­vo­lj­ne ve­sti od sa­ra­d­ni­ka iz inos­tran­stva. Pred va­ma je po­če­tak uno­sne sa­ra­d­nje. Slo­bod­nim Ov­no­vi­ma ovog da­na pred­sto­ji lju­bav na pr­vi po­gled. Oča­ra­će vas je­dan…