Od 1. januara olakšano zapošljavanje u javnom sektoru

0

Od 1. januara sledeće godine do 31. decembra 2023. godine biće olakšano zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme u javnom sektoru, nakon što je šest godina na snazi bila zabrana zapošljavanja u tom sektoru.

To predviđa Izmjena i dopuna zakona o budžetskom sistemu, koja se nalazi u skupštinskoj proceduri, a u kojoj je navedeno da će korisnicima javnih sredstava u naredne tri godine biti dozvoljeno da bez posebnih dozvola i saglasnosti Vlade Srbije prime nove ljude u radni odnos u svojstvu pripravnika.

Međutim, državna preduzeća i ustanove moći će za stalno da prime nove zaposlene u ograničenom broju, a koji ne smije biti veći od 70 odsto od ukupnog broja onih čiji je radni odnos u tom preduzeću ili ustanovi prestao u prethodnoj godini.

O prijemu novozaposlenih iznad tog procenta odlučivaće Vlada Srbije, uz prethodno mišljenje Ministarstva finansija, prenosi RTS.

Ukupan broj zaposlenih na određeno vrijeme ne može biti veći od 10 odsto ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vrijeme, osim uz saglasnost Vlade Srbije.
Takođe, u zakonu se navodi i da će zapošljavanje biti moguće ukoliko državno preduzeće ili ustanova ima obezbijeđena sredstva za plate, odnosno zarade, sa pripadajućim porezom i doprinosima za novozaposlene, kao i pod uslovima i u skladu sa procedurama predviđenim posebnim propisima.

Ta ograničenja se ne odnose na sudije, javne tužioce i zamjenike javnih tužilaca, nastavno osoblje visokoškolske ustanove i naučno i istraživačko osoblje naučnoistraživačke organizacije akreditovane u skladu sa zakonom.

Takođe, ne odnose se ni na postavljena i imenovana lica u državnim organima i organima jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i na direktore javnih preduzeća, društava kapitala, ustanova i javnih agencija čiji su osnivači Republika ili jedinice teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave.
Ograničenja se ne odnose ni na osobe sa invaliditetom u skladu sa propisima koji uređuju oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.