Nikola Garić (34) porijeklom iz Crne Gore: Uhapšen agent BIA zbog kokaina!

3

Ni­ko­la Ga­rić (34), agent Bez­bjed­no­sno-in­fo­r­ma­ti­vne age­n­ci­je, ko­ji je uha­p­šen zbog su­m­nje da je tr­go­vao ko­kai­nom, si­no­vac je Dra­ga­na Ga­ri­ća Ga­re, ko­ji je ubi­jen 15. ja­nua­ra 2000. u beo­gra­d­skom ho­te­lu „In­te­r­kon­ti­nen­tal“, za­jed­no sa Že­lj­kom Ra­žna­to­vi­ćem Ar­ka­nom i Mi­len­kom Man­di­ćem Man­dom.

Nikola Garić je, kako saznajemo, porijeklom iz Crne Gore.

Ni­ko­lin otac Zo­ran bio je ro­đe­ni brat ubi­je­nog Ga­re i sam je svo­je­vre­me­no ra­dio u Slu­žbi dr­žav­ne bez­bjed­nos­ti. Ga­rić je, pod­sje­ti­mo, uha­p­šen pro­šle ne­de­lje u sa­ra­d­nji po­li­ci­je i BIA. Po­red nje­ga, li­si­ce su sta­vlje­ne i De­ja­nu P. (43) i po­sle sa­slu­ša­nja odre­đen im je pri­tvor do 30 da­na. U sta­nu, ko­ji je vla­sni­štvo agen­ta BIA, po­red 150 gra­ma ko­kai­na i va­gi­ce za pre­ciz­no mje­re­nje, po­li­ci­ja je pro­na­šla i pre­ko 100 ko­ma­da mu­ni­ci­je.

Dragan Garić (lijevo)

Odu­ze­ta i municija

– Oni se su­m­nji­če za neo­vla­šće­nu proi­zvod­nju i sta­vlja­nje u pro­met opo­j­nih dro­ga, kao i neo­vla­šće­no dr­ža­nje, no­še­nje i pro­met oru­ž­ja i ek­splo­zi­v­nih na­pra­va – na­ve­de­no je u sao­p­šte­nju po­li­ci­je.

MUP je sao­p­štio i da su stan u kom su pre­tre­som pro­na­đe­ni dro­ga i oru­ž­je ko­ri­sti­li Ga­rić i De­jan P.

– Stan u na­se­lju Bra­će Je­r­ko­vić, u kom su to­kom pre­tre­sa pro­na­đe­ni dro­ga i mu­ni­ci­ja, u vla­sni­štvu je Ni­ko­le Ga­ri­ća. Po­sle ha­p­še­nja De­ja­na P. on je tvr­dio da ne­do­zvo­lje­ne su­p­sta­n­ce pri­pa­da­ju Ni­ko­li, a na­vod­no je Ni­ko­la tvr­dio da je stan izdao mu­ška­r­cu i da o dro­gi ne zna ni­šta – pod­sje­ća sa­go­vor­nik i na­vo­di da će vje­šta­če­nja, ko­ja će bi­ti oba­vlje­na to­kom pos­tu­p­ka, po­ka­za­ti da li su obo­ji­ca uha­p­še­nih umije­ša­na u tr­go­vi­nu dro­gom, ko­ja je, ka­ko se su­m­nja, bi­la spre­m­na za pro­da­ju.

3 Comments
 1. Vukica B. komentariše

  Poreklom iz CG, je li Srbin ili Crnogorac.Biće da je crnogorac jer je kriminalac.

  9
  6
 2. ss komentariše

  E sramno za ovaj naslov i da to jedan portal iz CG tako pise.
  Pa sta ako je porijeklom iz CG!? Pitaj ga jel Crnogorac ?

  9
  6
  1. Rent-a-car komentariše

   Treba li da se krije da je iz Crne Gore? A ćuti tamo botino jedna.

   6
   4
Ostavite Komentar

Your email address will not be published.