Mladen Mikijelj

Za šefa Mobilne jedinice Sektora granične policije: Postavili policajca koji je osuđivan zbog ude­sa u ko­jem je poginula žena!

0

Kolegijum Uprave policije je u moru čudnih jučerašnjih kadrovkih rješenja donio i odluku da se Vaso Janjušević postavi za šefa Mobilne jedinice Sektora granične policije.

On je u žižu javnosti dospio nakon što je 17. juna 2016. godine u Podgorici usmrtio pješaka – Podgoričanku Svetlanu Mijanović koja je u tom trenutku prelazila ulicu.

Tri dana kasnije Mijanović je preminula od posledica zadobijenih teških tjelesnih povreda.

Janjušević je u tom trenutku bio inspektor za bor­bu pro­tiv dro­ga, a zbog iza­zi­va­nja ude­sa u ko­jem je pre­mi­nu­la pedesetdvogodišnja Podgoričanka osuđen je na pet mjeseci zavtora.

Naime, on je sa Osnov­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom u Pod­go­ri­ci spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce koji je prihvatila su­di­ja Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Na­da Ra­bre­no­vić.

Treba istaći i da je tom prilikom po­ro­di­ca stra­da­le Mi­ja­no­vi­će­ve od­u­sta­la je od pri­dru­ži­va­nja kri­vič­nom go­nje­nju pro­tiv inspektora.

– Pre­ma na­vo­di­ma iz op­tu­žni­ce, on je 17. ju­na pro­šle go­di­ne, oko 11 ča­so­va, u Pod­go­ri­ci, na ras­kr­sni­ci uli­ca Jo­va­na To­ma­še­vi­ća, Iva­na Mi­lu­ti­no­vi­ća i Bu­le­va­ra Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog, ne pri­dr­ža­va­ju­ći se sa­o­bra­ćaj­nih pro­pi­sa, ugro­zio sa­o­bra­ćaj i do­veo u opa­snost ži­vot i ti­je­lo lju­di. Upra­vlja­ju­ći vo­zi­lom „opel” ušao je u ras­kr­sni­cu ka­da mu je svje­tlo­snim sa­o­bra­ćaj­nim zna­kom bio do­zvo­ljen pro­laz. Ka­da je skre­tao u li­je­vu stra­nu, ni­je pro­pu­stio Mi­ja­no­vi­će­vu, ko­ja je pre­la­zi­la uli­cu. Ona je ta­da za­do­bi­la te­ške tje­le­sne po­vre­de, od ko­jih je pre­mi­nu­la 20. ju­na – prenio je Dan.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.