MONTEFARM: Finansijski izvještaj ocijenjen pozitivno; rezultati samog poslovanja višestruko pozitivni

0

Iz MONTEFARMA su reagovali povodomo ocjene Državne revizorske institucije kada je u pitanju kontrola finansija i poslovanja ZUACG MONTEFARM.

Reagovanje prenosimo integralno:

Državna revizorska institucija (DRI) izvršila je finansijsku kao i reviziju pravilnosti poslovanja ZUACG MONTEFARM-a tokom 2022.godine. DRI je dala pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj za 2022.godinu, dok je 36 preporuka dato u cilju unapređenja poslovanja. MONTEFARM je već pristupio analizi preporuka i, u skladu sa datim rokom do 27.06.2024.godine, izvijestićemo DRI o preduzetim mjerama.

Preporuke koje su date, koje se između ostalog tiču uništenja vakcina i testova, citiranih u medijima, važno je pojasniti. MONTEFARM nije izvršio samostalno otpis zbog isteklog roka. Nakon što su rokovi navedenih stavki istekli, MONTEFARM je o istom obavijestio Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore i tom prilikom smo zatražili imenovanja njihovih predstvanika koji bi, zajedno sa našim farmaceutima, izvršili popis. FZOCG se nije odazvao pozivu, dok je Ministarstvo zdravlja imenovalo dva predstavnika. Vakcine i testovi popisani su od strane Komisije, formirane na osnovu rješenja direktora Ustanove, te je nakon utvrđenog činjeničnog stanja zaliha pomenutih stavki, sačinjen Zapisnik i predat Ministarstvu zdravlja i direktoru na uvid. Nakon toga, izvršena je predaja firmi HEMOSAN-Bar koja je dalje postupala u skladu sa regulativom i nakon uništenja o istom obavijestila MONTEFARM.

Napominjemo da je prilikom revizije DRI predata postojeća dokumentacija u kojoj je navedeno da su uništene donirane vakcine protiv virusa SARS-CoV-2 u vrijednosti od ukupno 3.092.881,00€, dok je uništeno nabavljenih vakcina i testova za detekciju corona virusa, plaćenih iz budžetskih rezervi po zaključku Vlade, u vrijednosti od 1.519.378,51€. MONTEFARM nije samostalno odlučivao o donacijama, niti procjenjivao nabavke pomenutih stavki, pa stoga nije ni samostalno donosio odluku o uništenju, već u skladu sa odlukama i pod nadzorom Ministarstva zdravlja. DRI je u ovom dijelu sugerisala da na kraju cijelog postupka, formiranja višečlane Komisije, obavještenja Ministarstva zdravlja koje je i samo učestvovalo u popisu, potom podnošenja izvještaja Odboru direktora o uništenju vakcina i testova isteklog roka, sama predaja medicinskog otpada firmi HEMOSAN trebala biti izvršena na osnovu odluke direktora Ustanove kao organa odgovornog za zakonitost rada, bez obzira na sve prethodno sprovedene radnje.

Kada je u pitanju preporuka u dijelu postupaka Javne nabavke, ona se tiče planiranja i sprovođenja postupaka javnih nabavki shodno potrebama i dodijeljenim sredstvima, a u vezi sa jednostavnim nabavkama ispod 5.000,00 eura (u ovom trenutku do 8.000,00 eura). MONTEFARM je upoznao DRI sa realnim stanjem i stanjem u praksi, gdje određene nabavke nije moguće unaprijed planirati zbog potreba za ljekovima koji se nabavljaju isključivo na osnovu dostavljenih odobrenja Komisija Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, a koja pristižu jednom do dva puta sedmično.

Uglavnom se radi o pacijentima oboljelim od specifičnih, rijetkih i teških oboljenja kao i hitne situacije koje se odnose na saobraćajne nezgode, teže povrede poput višestrukih preloma, unutrašnjih teških povreda, kompikacija i sl.gdje se od strane zdravstvene ustanove MONTEFARM-u upućuje urgencija za nabavku, te bi svako odugovlačenje nabavke u vidu čekanja zakonskih rokova ugrozilo njihovo zdravlje i život. Upravo u takvim situacijama, bez razmišljanja pristupa se jednostavnoj nabavci.

Što se tiče jednog od medija koji je naveo da je DRI dao preporuku u vezi sa Pravilnikom oevidenciji imovine , nije prenijeta tačna informacija da je upitan ugovor za apoteku „Kruševac“, već je u pitanju parcela LN-185 naselje Kruševac gdje se nalazi skladište i upravna zgrada MONTEFARM, gdje nam je zemljište Vlada Crne Gore ustupila na korištenje i od 2009.godine nije produžila pravo na isto, iako smo se više puta obraćali sa zahtjevom za uknjižbu objekta, posljednji put tokom 2023.godine.

Takođe, jedna od preporuka koja se tiče odredbi Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, a radi kojih se MONTEFARM obraćao Ministarstvu finansija početkom 2023.godine, preporučena usklađivanja navedenog već su u toku.
Što se tiče ugovora o djelu zaključenih i sa licima čiji opis poslova spada u osnovnu djelatnost MONTEFARM-a, te preporuka u vezi sa sistematizacijom tj. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i angažovanju osoba preko agencija tokom 2022.godine, pojašnjeno je da su isti zapošljavani zbog velikog broja odsustvovanja po osnovu bolovanja. Tako su u 2022.godini bolovanja do 60 dana otvorena 672 puta (pojedine kolege su u nekoliko navrata išli na bolovanje), potom je 33 koleginice bilo na porodiljskom odsustvu, dok njih 16 odsustvovalo zbog održavanja trudnoće. Sve navedeno predočeno je revizorima DRI.

Znatan broj preporuka odnosi se na potrebna usaglašavanja sa pojedinim pravilnicima i zakonima, a koje ne zavise samo od MONTEFARM-a već od ažurnosti nadležnih institucija kojima se naša Ustanova mora obratiti kako bismo izvršili neophodne korekcije. Reviziju poslovanja MONTEFARM-a posljednji put DRI je sproveo 2010.godine, gdje su takođe date sugestije na način poslovanja, od kojih određeni broj u međuvremenu nije korigovan. Dakle, kontrole poslovanja su sprovođene i ranijih godina odnosno tokom 3 decenije postojanja, pojedine nepravilnosti nijesu otklonjene, za šta sadašnji menadžment ne može prihvatiti odgovornost, a DRI ih i u sadašnjem izvještaju konstatuje.

Naglašavamo je DRI u posljednjih nekoliko godina vršila reviziju poslovanja Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, FZOCG, UIKS-a, CEDIS-a, Zavoda za zapošljavanje, Agencija za investicije i dr, gdje su u nekim slučajevima data
pozitivna mišljenja na finansijsko poslovanje, a negativna na pravilnost poslovanja, dok su neki do bili ocjenu duplo negativnog mišljenja. Stoga, DRI izvještaj o finansijama i pravilnosti poslovanja MONTEFARM-a nijesu nikakav izuzetak, već istovjetan ili čak bolji nego mnogih navedenih institucija i kompanija.

S druge strane, DRI je dao pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i ažurnost u ovom dijelu. Navedeno potvrđuje i činjenica da su na kraju 2022. i 2023.godine dugovanja MONTEFARM-a prema dobavljačima iznosila 0 EURA, o čemu govori sljedeći prikaz DOSPJELIH DUGOVA PREMA DOBAVLJAČIMA u prethodne 3 godine:
 31.12.2021. dug MONTEFARM-a prema dobavljačima—————-12,002,370.37€
 31.12.2022.———————————————————————– 0,00€
 31.12.2023.———————————————————————– 0,00€;

dok je ostvareni profit sa cca 350 hiljada eura u 2020.godini porastao na preko 1.1mil eura u 2022.godini.
Dakle, preporuke u dijelu načina poslovanja MONTEFARM će svakako do zadatog roka sprovesti, finansijski izvještaj je ocijenjen pozitivno, a rezultati poslovanja su vidljivi i jasni-poslovne godine završene bez duga prema dobavljačima i u plusu.

(CDM)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.