Kancelarija za KiM: Upad tzv. kosovske policije u ambulante ogoljuje brutalnu zločinačku prirodu Kurtijevog režima

0

Upad tzv. ko­sov­ske po­li­ci­je u pro­sto­ri­je am­bu­lan­te ko­ju ko­ri­ste Sr­bi u Pri­šti­ni i od­vo­đe­nje zdrav­stve­nih rad­ni­ka u po­li­cij­sku sta­ni­cu u ko­joj su dr­ža­ni vi­še sa­ti i pu­šte­ni tek prek­si­noć oko po­no­ći, ogo­lju­je bru­tal­nu i zlo­či­nač­ku pri­ro­du re­ži­ma Al­bi­na Kur­ti­ja i još jed­nom ot­kri­va nje­go­ve stvar­ne na­me­re, sa­op­šti­la je ju­če Kan­ce­la­ri­ja Vla­de Sr­bi­je za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju.

„Zdrav­stve­ni rad­ni­ci, ko­ji su me­đu­na­rod­nim kon­ven­ci­ja­ma i pra­vi­li­ma ci­vi­li­zo­va­nog op­ho­đe­nja za­šti­će­ni od zlo­sta­vlja­nja, čak i u vre­me ra­ta, za Kur­ti­ja i nje­go­ve si­le­dži­je je­su sa­mo per­so­ni­fi­ka­ci­ja Sr­bi­je i le­gi­tim­na me­ta za ši­ka­ni­ra­nje, a ti­me se Sr­bi­ma na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji po­ka­zu­je da za­šti­će­ni ni­su čak ni oni ko­ji­ma se u či­ta­vom ci­vi­li­zo­va­nom sve­tu ga­ran­tu­je bez­bed­nost i dig­ni­tet”, na­vo­di se u sa­op­šte­nju

Pod­sje­ća se da am­bu­lan­ta, ko­ja ra­di kao ode­lje­nje Do­ma zdra­vlja Pri­šti­na od 2005. go­di­ne pru­ža zdrav­stve­ne uslu­ge ma­lom bro­ju pre­o­sta­lih Sr­ba, ži­te­lja Pri­šti­ne, ko­ji­ma je, na­vo­di Kan­ce­la­ri­ja za KiM, i na ovaj na­čin po­ru­če­no da ni­su po­želj­ni i da ne­ma­ju pra­vo čak ni na zdrav­stve­nu nje­gu.

„Iako ova am­bu­lan­ta ra­di go­to­vo 20 go­di­na, sa­da na nju i zdrav­stve­ne rad­ni­ke Pri­šti­na ide du­gim ce­vi­ma u vi­du no­vog za­stra­ši­va­nja i pro­go­na Sr­ba”, is­ti­če se u sa­op­šte­nju.

Do­da­je se da „ovaj na­sil­nič­ki čin bez pre­se­da­na čak i u at­mos­fe­ri Kur­ti­je­ve stra­ho­vla­de po­ka­zu­je da Pri­šti­na ne­će pre­za­ti ni od če­ga ka­ko bi Sr­bi­ma one­mo­gu­ći­la i sva­ku po­mi­sao na iole nor­ma­lan ži­vot i zah­tije­va hit­nu i oštru re­ak­ci­ju me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce”.

Tu­ži­la­štvo u Pri­šti­ni sa­op­šti­lo je ju­če da su dvije oso­be sa­slu­ša­ne kao osum­nji­če­ne za ne­za­ko­ni­to oba­vlja­nje me­di­cin­ske ili far­ma­ce­ut­ske dje­lat­no­sti.

(Politika)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.