Dnevni horoskop

0
 • Ovan

  Vre­me je da vred­nos­ti ko­je ste u po­sled­nje vre­me fo­r­si­ra­li za­bo­ra­vi­te i kre­ne­te izno­va. Sa­da va­ži upo­zo­re­nje da se s par­t­ne­rom ne do­ti­če­te te­ma ko­je su pro­ble­ma­ti­č­ne, jer se ne­će­te ra­zu­me­ti na pra­vi na­čin. Ose­tlji­vost ko­le­na i zglo­bo­va.

 • Bik

  Fi­nan­si­j­ska si­tua­ci­ja je bo­lja ne­go u pret­hod­nom pe­rio­du i bi­la bi sa­svim za­do­vo­lja­va­ju­ća kad ne bi­ste ima­li du­go­ve. Slo­bod­ni pri­pa­d­ni­ci va­šeg zna­ka in­ten­zi­v­no ra­z­mi­šlja­ju o pro­šlos­ti, a pre­ko po­sla im se mo­že ja­vi­ti ne­ka­da­šnja lju­bav. Sma­nji­te ne­r­vo­zu i stres.

 • Blizanci

  Ula­ga­će­te ne­što ve­će na­po­re u ostva­re­nje svo­jih pla­no­va, ko­ji će na kra­ju bi­ti rea­li­zo­va­ni. Ako ste slo­bod­ni, pred va­ma je dan u ko­jem će­te se pr­ve­n­stve­no po­sve­ti­ti po­slu i osta­će vam vr­lo ma­lo pros­to­ra za emo­ti­v­ni ži­vot. Sme­ta vam du­van­ski dim.

 • Rak

  Uko­li­ko ima­te na­dre­đe­ne, bu­di­te opre­zni u kon­ta­k­tu s nji­ma. Ovo je pe­riod ko­ji će ne­kim Ra­ko­vi­ma do­ne­ti su­ko­be, zbog če­ga je po­tre­b­no ulo­ži­ti ma­lo vi­še str­plje­nja i pos­tu­pa­ti s ta­k­tom. Ne izla­ži­te se ve­li­kim na­po­ri­ma jer su mo­gu­će po­vre­de.

 • Lav

  Bi­će­te vr­lo sklo­ni di­plo­ma­ti­ji i ko­m­pro­mi­si­ma, pa će­te svo­je po­tre­be sta­vi­ti na dru­go me­sto, ali će­te isto ta­ko sa­ra­d­ni­ci­ma da­ti do zna­nja da ima­te odre­đe­ne gra­ni­ce. Zau­ze­ti pri­pa­d­ni­ci va­šeg zna­ka pri­me­ću­ju da se ne­što me­nja u od­no­su s vo­lje­nom oso­bom. Va­šoj ko­ži je po­tre­b­na bo­lja ne­ga.

 • Devica

  Mo­že­te oče­ki­va­ti pri­liv no­v­ca iz neo­če­ki­va­nih izvo­ra. Zau­ze­ti pri­pa­d­ni­ci va­šeg zna­ka su sklo­ni ša­r­mi­ra­nju vo­lje­ne oso­be, ali i fle­r­tu s ne­kom dru­gom oso­bom, ko­ja će po­slu­ži­ti za po­di­za­nje sa­mo­pou­zda­nja. Pro­la­zna gla­vo­bo­lja.

 • Vaga

  Što se ti­če po­sla, ima­će­te uti­sak da ni­ka­ko ne mo­že­te kre­nu­ti na­pred, pa po­slu­ša­j­te in­tui­ci­ju i ba­vi­te se sa­mo već za­po­če­tim stva­ri­ma. Ako ste slo­bod­ni, za vas će se zai­n­te­re­so­va­ti jed­na sta­ri­ja, zau­ze­ta oso­ba, za­to pa­žlji­vo vu­ci­te po­te­ze. Mo­gu­ći su pro­ble­mi sa sto­ma­kom.

 • škorpija

  Uko­li­ko ima­te ne­ke du­žni­ke, oni će vam se sa­da na­j­ve­ro­vat­ni­je ja­vi­ti, ali ne­mo­j­te oče­ki­va­ti po­vra­tak pu­nog izno­sa. Zau­ze­ti pri­pa­d­ni­ci va­šeg zna­ka su ne­što na­pe­ti­ji ne­go ina­če i ne­će ima­ti to­le­ra­n­ci­je pre­ma su­pro­t­noj stra­ni, ia­ko su sklo­ni tr­plje­nju. Pro­ble­mi s gr­lom.

 • Strelac

  Na po­lju po­sla mo­gu se de­si­ti su­ko­bi ko­je vi ni­ste iza­zva­li, ali mo­ra­će­te da se bra­ni­te od pro­vo­ka­ci­ja. Slo­bod­ni pri­pa­d­ni­ci va­šeg zna­ka će se zai­n­te­re­so­va­ti za jed­nu mla­du oso­bu ko­ja je ne­dav­no pre­ki­nu­la du­ži emo­ti­v­ni od­nos. Sma­nji­te unos še­će­ra.

 • Jarac

  Neo­p­hod­no je da izdr­ži­te na­por s ko­jim će­te se suo­či­ti, jer će­te na­kon to­ga bi­ti po­zi­ti­v­no ra­ste­re­će­ni i za­do­vo­lj­ni pos­ti­g­nu­tim re­zu­l­ta­ti­ma. Ma­li nes­po­ra­zum mo­že da se ra­zvi­je u ozbi­lj­nu ra­spra­vu, ta­ko da će mno­gi Ja­r­če­vi pre­ki­nu­ti ne­sta­bi­l­ne od­no­se. Po­ve­di­te ra­ču­na o zu­bi­ma.

 • Vodolija

  Mo­gu­ći su pre­ki­di ugo­vo­ra ili pot­pi­si­va­nje ne­kih no­vih do­go­vo­ra. I va­ma i par­t­ne­ru je po­tre­b­na slo­bo­da i, uko­li­ko uspe­te da pre­va­zi­đe­te pre­pre­ke, mi­r­no će­te na­sta­vi­ti da­lje. Ma­nji pad imu­ni­te­ta.

 • Ribe

  Oče­ku­j­te sta­bi­li­za­ci­ju na po­slov­nom po­lju, ene­r­gi­ju ko­ju ste ra­si­pa­li na sve stra­ne sa­da će­te ka­na­li­sa­ti na pra­vi na­čin. Zau­ze­ti pri­pa­d­ni­ci va­šeg zna­ka će se s vo­lje­nom oso­bom na ne­ki na­čin na­d­me­ta­ti kad je u pi­ta­nju au­to­ri­tet. Odli­č­no se ose­ća­te.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.