Dnevni horoskop

0
 • Ovan

  Pru­ža vam se pri­li­ka da sklo­pi­te uno­san spo­ra­zum. Oče­ku­je vas ko­n­stru­k­ti­van sa­sta­nak i po­bo­lj­ša­nje fi­nan­si­j­ske si­tua­ci­je. Va­še no­vo po­znan­stvo vr­lo la­ko mo­že da se pre­tvo­ri u mno­go vi­še od obi­č­ne avan­tu­re. Pos­to­ji mo­gu­ć­nost pro­ble­ma ko­ji su hro­ni­č­nog ti­pa.

 • Bik

  Ovaj dan do­no­si uspeh Bi­ko­vi­ma ko­ji se ba­ve krea­ti­v­nim za­ni­ma­nji­ma i ko­ji ra­de u me­di­ji­ma. Je­dan sta­ri pro­blem ko­ji mu­či va­šu po­ro­di­cu ak­ti­vi­ra­će se da­nas, ali će­te ga uspe­šno re­ši­ti za­jed­no s par­t­ne­rom. Kos­ti su i da­lje ose­tlji­ve, ta­ko da mo­že­te ima­ti bo­lo­ve ili pro­ble­me s reu­mom.

 • Blizanci

  Je­dan ko­le­ga na po­slu gra­di ri­va­l­ski od­nos pre­ma va­ma i mo­že po­ku­ša­ti da ugro­zi va­šu re­pu­ta­ci­ju. Bu­di­te oba­zri­vi u od­no­su s njim. Svo­ju srod­nu du­šu da­nas mo­že­te upo­zna­ti na ne­kom dru­štve­nom sku­pu ili pre­ko pri­ja­te­lja. Ci­r­ku­la­ci­ja je lo­ša i, ge­ne­ral­no, tre­ba da se pri­pa­zi­te hla­d­no­će.

 • Rak

  Po­vo­ljan aspe­kt po­zi­ti­v­no će uti­ca­ti na ra­zvoj va­še po­slov­ne sa­ra­d­nje. Ugo­vor o ra­du na du­go­ro­č­nom pro­je­k­tu. Ose­ća­te onu lo­šu stra­nu ve­ze na da­lji­nu. Ubr­zo će­te za­jed­no s par­t­ne­rom re­ši­ti taj pro­blem. Pri­ti­sak je i da­lje sklon va­ri­ra­nju, pa je mo­guć izne­na­dan skok ili pad pri­tis­ka.

 • Lav

  Uko­li­ko ste pla­ni­ra­li da za­po­č­ne­te pri­vat­ni biz­nis, ovaj dan mo­že da pro­te­k­ne u zna­ku po­če­t­ka po­slov­ne sa­ra­d­nje s jed­nim pri­ja­te­ljem. Re­ši­li ste da pre­đe­te gra­ni­cu pri­ja­te­lj­stva sa oso­bom ko­ja vas je pot­pu­no fa­sci­ni­ra­la. Mu­če vas hro­ni­č­ni zdra­v­stve­ni pro­ble­mi ko­ji­ma ste sklo­ni u ovom pe­rio­du.

 • Devica

  Ne­ko od va­ših ko­le­ga vas sma­tra ri­va­lom i mo­že po­ku­ša­ti da po­dri­je va­šu re­pu­ta­ci­ju. Ču­va­j­te se ma­ni­pu­la­ci­ja. Ne­ki sta­ri pro­blem mo­že da se po­ja­vi u va­šoj po­ro­di­ci. Ovog pu­ta je neo­p­hod­no da ga hi­t­no re­ši­te. Si­nu­si su ose­tlji­vi, kao i bu­bre­zi, a mo­gu­ća je i po­ja­va reu­me.

 • Vaga

  Uspe­šan po­slov­ni do­go­vor mo­že vam du­go­ro­č­no do­ne­ti una­pre­đe­nje fi­nan­si­j­ske si­tua­ci­je. Da­nas će­te ostva­ri­ti je­dan za­jed­ni­č­ki po­du­hvat s par­t­ne­rom. To će uti­ca­ti na po­bo­lj­ša­nje kva­li­te­ta va­šeg od­no­sa. Uko­li­ko ima­te pe­sak ili ka­men u žu­č­noj ke­si, neo­p­hod­no je da po­ve­de­te ra­ču­na o is­hra­ni.

 • škorpija

  Ovaj dan na po­slu pro­ti­če u zna­ku va­žnog po­slov­nog sa­stan­ka. Oče­ku­je vas skla­pa­nje ugo­vo­ra o du­go­ro­č­noj sa­ra­d­nji. Par­t­ner je su­m­njao u vas, a vas je to uvre­di­lo. Mo­gu­ća je bu­r­na ra­spra­va. Mo­že­te ima­ti pro­ble­me i s kos­ti­ma, ko­žom i zu­bi­ma.

 • Strelac

  Pru­ža vam se do­bra pri­li­ka da ostva­ri­te zna­ča­jan fi­nan­si­j­ski do­bi­tak, ali će to za­vi­si­ti od uspe­ha va­šeg po­slov­nog sa­stan­ka. Do­pa­da vam se oso­ba s ko­jom po­slov­no sa­ra­đu­je­te. Ubr­zo vas oče­ku­je zbli­ža­va­nje. Pr­vo na šta tre­ba da obra­ti­te pa­žnju je­su hra­na i pi­će.

 • Jarac

  Ovaj dan mo­že da vam do­ne­se uspeh u oba­vlja­nju ra­d­nih za­da­ta­ka. Oče­ku­ju vas po­hva­le za pos­ti­g­nu­te re­zu­l­ta­te. Pru­ža vam se pri­li­ka da upo­zna­te srod­nu du­šu na ne­kom ve­li­kom dru­štve­nom oku­plja­nju. Ro­man­ti­čan sa­sta­nak. Sklo­ni ste pre­je­da­nju, pre­te­ra­nom pu­še­nju i upo­tre­bi al­ko­ho­la.

 • Vodolija

  Po­če­tak po­slov­ne sa­ra­d­nje s ne­kim pri­ja­te­lji­ma ili po­če­tak pri­vat­nog biz­ni­sa. Pred va­ma se otva­ra no­va pe­r­spe­k­ti­va. Im­pu­l­si­v­no ste rea­go­va­li na ne­ga­ti­van ko­men­tar par­t­ne­ra, a to je mo­glo da re­zu­l­ti­ra bu­r­nom ra­spra­vom. Ako bu­de­te pre­te­ri­va­li s hra­nom i pi­ćem, pa­ti­će­te od mu­č­ni­ne, na­di­ma­nja…

 • Ribe

  Ri­be ko­je se ba­ve tr­go­vi­nom ili ra­de u IT se­k­to­ru to­kom ovog da­na mo­gu da sklo­pe veo­ma va­žan spo­ra­zum. Slo­bod­ne Ri­be da­nas mo­gu da se za­lju­be na pr­vi po­gled u oso­bu u zna­ku De­vi­ce ili Bi­ka. Ubr­zo ih oče­ku­je po­če­tak ve­ze. Pre­ve­n­ci­ja je ključ do­brog zdra­vlja.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.