Direktorica ASK-a prihodovala 22.000 evra preko spornih rješenja

0

Direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović prošle godine na osnovu spornih rješenja za varijabilni dio zarade i prekovremeni rad prihodovala 13.447 evra, navodi se u izvještaju Budžetskih inspektora. Pored toga inspektori su utvrdili i da je Perovićeva po osnovu rješenja koja su donesena mimo zakona za rad u radnim grupama ostvarila naknadu od 8.722 evra.

Budžetska inspekcija utvrdila je brojne nepravilnosti tokom inspekcijskog nadzora u Agenciji za sprječavanje korupcije, na čijem je čelu Jelena Perović. Izvještaj je objavljen sa sajtu Ministarstva finansija.

Navode da u dijelu dodjele varijabila i naknada za prekovremeni rad nijesu primjenjene odredbe Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

„Rješenje o naknadama i drugim primanjima za lica koja su izabrana, imenovana ili postavljena u skladu sa propisima, osim za lica iz stava 2 ovog člana, donosi organ radno tijelo koji ih je izabrao, imenovao ili postavio. Navedeno ima za posljedicu da je direktorica za period od januara do decembra 2023. na osnovu navedenih rješenja ostvarila zaradu od 13.447 evra”, navodi se u dijelu zapisnika.

Budžetski inspektori su zaključili i da Statut ASK-a nije usklađen sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru u dijelu odredbi kojim se definišu prava na naknade i načini ostvarivanja za članove radnih tijela.

„Naknade za komisije i savjete ustanovljene posebnim zakonom ili odlukom organa lokalne samouprave, kao i komisije obrazovane za realizaciju projekata od državnog interesa mogu se isplatiti uz saglasnost Vlade, odnosno organa lokalne samouprave, po prethodno pribavljenoj potvrdi o raspoloživim sredstvima od strane Ministarstva odnosno nadležnog organa lokalne uprave za finansiranje“, stoji u zapisniku.

Po tim rješenjima o naknadama, koja su za budžetske inspektore sporna, a koja je donijela direktorica ASK-a, u prošloj godini je isplaćeno 65.343 evra.

„Utvrđeno je da nijesu primjenjene odredbe Zakona o zaradama u javnom sektoru. Odgovorno lice u subjektu nadzora donosilo je Rješenja o utvrđenoj naknadi za radnu grupu za utvrđivanje liste javnih funkcionera na lokalnom nivou za direktoricu ASK-a, kao neovlašćeno lice“, navode inspektori.

Kako pojašnjavaju, rješenje o naknadama izabrane članove donosi organ koji ih je izabrao.

„Navedeno ima posljedicu da je direktorica, na osnovu ovih rješenja, ostvarila naknadu u iznosu od 8.722 eura“, stoji u zapisniku budžetskih inspektora.

Naknade članovima i predsjedniku Savjeta uvećane mimo zakona i znanja Vlade

Inspektori navode i da je odlukom utvrđivanju visine naknada za rad predsjednika i članova Savjeta ASK-a izvršeno privremeno usklađivanje naknada, bez saglasnosti Vlade, mimo Zakona o zaradama u javnom sektoru. Po tom osnovu za pola godine isplaćeno je oko 12.000 evra više od onoga što zakon predviđa.

Shodno toj odluci utvrđene su naknade od 648 eura za članove savjeta i 926 evra za predsjednika.

“Prosječna bruto zarada na nivou 2022. iznosila je 883 evra, te su naknade trebale biti utvrđene u iznosu od 441 evra za predsjednika i za članove Savjeta, što bi za period od januara do jula 2023. iznosilo 15.452 evra. Isplaćene naknade predsjedniku i članovima Savjeta od januara do jula 2023. iznosile su 27.749 evra”, navode budžetski inspektori u zapisniku.

Perovićeva: Nestručnost i zla namjera budžetskih inspektorki

Direktorica Agencije za sprječavanje korupcije izjavila je prigovor na zapisnik koji potpisuju dvije budžetske inspektorke, jer je, kako navodi, „dokument pun pravnih i logičkih besmislica“, te da će u sudskim postupcima dokazati da je zakon na njenoj strani.

“U primjedbama se u bitnom navodi da je zapisnik o inspekcijskom nadzoru sačinjen nezakonito, da odgovara tabloidnim naslovnicama, da nema značaj javne isprave kao takav, da su se pogrešno tumačile norme, da se to može pripisati nestručnosti i zloj namjeri budžetskih inspektorki što narušava integritet Ministarstva finansija”, navodi Perovićeva u primjedbama.

U odgovoru inspektorke konstatuju da su ove primjedbe bespredmetne.

“Budžetske inspektorke nijesu razumjele odredbu čl. 96 Zakona o sprječavanju korupcije – „Ovlašćenja iz zakona kojim se uređuju zarade državnih službenika i namještenika vrši direktor, u skladu sa raspoloživim budžetom“, sa ukazivanjem da se riječi „Ovlašćenja iz zakona“ odnose na zakonske norme iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a riječi „vrši direktor, u skladu sa raspoloživim budžetom“ se odnose na činjenicu da o svim zaradama i naknadama koje se isplaćuju iz Budžeta ASK može odlučivati isključivo i jedino direktor ASK-a, p a samim tim se ne mogu primjenjivati odredbe čl. 31 i 35 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, da o zaradama i naknadama zarada odlučuje organ odnosno radno tijelo koje ih je izabralo, imenovalo ili postavilo”, navodi Perovićeva i primjedbama.

Za ovu primjedbu budžetski inspektori navode da je neosnovana.

Izvještaj potpisuju budžetske inspektorke Jelena Perućica i Gordana Janjić.

 

(RTCG)
Ostavite Komentar

Your email address will not be published.