Američki zvaničnik priznao na suđenju Tačiju: SAD su očekivale da će Sr­bi bi­ti pri­mo­ra­ni da odu sa Ko­so­va ka­da u po­kra­ji­nu uđe NA­TO

0

Šon Berns, biv­ši ame­rič­ki di­plo­ma­ta i po­sma­trač Stejt de­part­men­ta na Ko­so­vu, iz­ja­vio je ju­če na su­đe­nju Ha­ši­mu Ta­či­ju da su SAD u lje­to 1999. oče­ki­va­le da će Sr­bi bi­ti primorani da odu sa Ko­so­va ka­da u po­kra­ji­nu uđe NA­TO.

Ta­či­jev bra­ni­lac Lu­ka Mi­še­tić u sud­ni­ci je pri­ka­zao sni­mak na ko­jem, ne­po­sred­no prije ula­ska sna­ga NA­TO-a na Ko­so­vo u ju­nu 1999, port­pa­rol Stejt de­part­men­ta ka­že da Ko­so­vo ne­će bi­ti sreć­no mje­sto za Sr­be ka­da NA­TO uđe. Port­pa­rol je u te­le­vi­zij­skom pri­lo­gu ocije­nio da Sr­bi ne že­le da osta­nu ta­mo, ne­go da se vra­te u Sr­bi­ju.

„Mi ne zna­mo ko­li­ka je srp­ska ma­nji­na, vje­ro­vat­no oko 100.000 ili ma­lo vi­še, ali ka­da se ko­sov­ski Al­ban­ci vra­te, na­ša pret­po­stav­ka je da će se mno­gi Sr­bi vra­ti­ti u Sr­bi­ju”, kazao je pred­stav­nik SAD pred no­vi­na­ri­ma, ka­ko se ču­lo na snim­ku.

Iz­vje­štač je ocije­nio da to zvu­či kao da SAD ohra­bru­ju Sr­be ko­ji ži­ve na Ko­so­vu da odu, a port­pa­rol je to ne­gi­rao tvr­de­ći da sa­mo pred­vi­đa šta će se do­go­di­ti.

Ko­men­ta­ri­šu­ći tu iz­ja­vu, Berns je ju­če po­tvr­dio da je i on oče­ki­vao da će Sr­bi mo­ra­ti da odu.

„Pred­vi­dje­li smo da će Al­ban­ci spro­ve­sti od­ma­zdu ka­da NA­TO uđe”, re­kao je Berns, do­da­ju­ći da je to bi­la po­sle­di­ca pret­hod­nog ci­lja Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća, da pro­tje­ra ve­li­ki broj Al­ba­na­ca sa Ko­so­va.

Berns je ra­ni­je iz­ja­vio da su li­de­ri OVK o na­si­lju nad ci­vi­li­ma da­va­li ame­rič­kim po­sma­tra­či­ma la­žne in­for­ma­ci­je.

Mi­še­tić je po­ku­šao to da de­man­tu­je na­vo­de­ći pri­mjer ubi­stva še­sto­ri­ce mla­dih Sr­ba u ka­fi­ću „Pan­da” u Pe­ći, u de­cem­bru 1998, kao i da je OVK od po­čet­ka ne­gi­ra­la odgovornost za to, dok je za­pra­vo od­go­vor­na srp­ska slu­žba dr­žav­ne bez­bjed­no­sti.

Ta­či­jev bra­ni­lac je u sud­ni­ci pu­stio iz­ja­vu pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća da ne­ma do­ka­za da su al­ban­ski te­ro­ri­sti po­či­ni­li zlo­čin. Berns je re­kao da je bio iz­ne­na­đen i za­pa­njen tom Vu­či­će­vom iz­ja­vom, kao i da su SAD ra­ni­je kri­vi­le OVK za zlo­čin u „Pan­di”.

(Politika)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.