Vlada donijela Strategiju za borbu protiv korupcije 2024-2028, evo šta su njeni strateški ciljevi

0

Vlada je, na danas održanoj 33. sjednici kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, donijela Strategiju za borbu protiv korupcije 2024-2028. godine.

Kako je saopšteno iz Vlade, ovaj dokument usvojen je sa Akcionim planom za period 2024-2025. sa Izvještajem o sprovedenoj Javnoj raspravi.

Dokument, kako navode, počiva na tri strateška cilja koji se oslanjaju na viziju i opšti cilj Strategije i u jasnoj su vezi sa privremenim mjerilima u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, odnosno potrebom njihovog ispunjenja.

U nastavku pročitajte šta su ciljevi:

Strateški cilj 1 se odnosi na prevenciju korupcije i obuhvata operativne ciljeve koji se odnose na:

  • Unapređenje normativnog okvira u sprečavanju korupcije,
  • Jačanje administrativnog i institucionalnog okvira za sprečavanje korupcije,
  • Zapošljavanje i napredovanje u organima vlasti zasnovano na zaslugama,
  • Transparentnost i slobodan pristup informacijama i
  • Osnaživanje kapaciteta za sprovođenje antikoruptivnih mjera u oblastima od posebnog rizika od korupcije.

 

Strateški cilj 2 se odnosi na borbu protiv korupcije i iz njega proizlaze operativni ciljevi:

  • Unapređenje zakonodavstva u borbi protiv korupcije i
  • Unapređenje kapaciteta institucija nadležnih za borbu protiv korupcije.

 

Strateški cilj 3 se odnosi na nacionalnu i međunarodnu saradnju u sprečavanju i borbi protiv korupcije, kao i podizanje svijesti u sprečavanju i borbi protiv korupcije, te komunikaciju sa javnošću.

 

Kako dodaju, s obzirom na specifičnost izrade Strategije, u okviru svakog postojećeg cilja predstavljeni su utvrđeni rizici i potrebe u rizičnim oblastima, kako bi se bolje razumjela veza za predloženim mjerama.

„Navedeni strateški ciljevi će se realizovati kroz 10 operativnih ciljeva, uvažavajući napredak postignut u periodu sprovođenja prethodnog strateškog dokumenta, kao i aktuelne izazove. Prilikom definisanja ciljeva pošlo se od preporuka iz relevantnih izvještaja međunarodnih insitutcija i organizacija, zatim obaveza definisanih u Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023 – 2024, Nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine i dr“, navode iz Vlade.

Takođe, vodilo se računa o usaglašenosti sa relevantnim međunarodnim standardima u oblasti korupcije, kao i drugim međunarodnim instrumentima u ovoj oblasti, uključujući pravnu tekovinu Evropske unije – acquis communautaire.

Posebna pažnja u oblasti korupcije je posvećena oblastima od posebnog rizika na korupciju, i to: pravosuđe, policiju i carinu, životnu sredinu, urbanizam, javne nabavke, lokalnu samoupravu, preduzeća u državnom vlasništvu, odnosno vlasništvu lokalnih samouprava. Radi se o sveobuhvatnoj strategiji koja se primjenjuje na sve organe zakonodavne, sudske i izvršne vlasti na državnom i lokalnom nivou, na organe državne uprave, nezavisna tijela, regulatorna tijela, javne ustanove, javna preduzeća i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja.

U diskusiji je konstatovano da će se uspješnom implementacijom Strategije za borbu protiv korupcije ostvariti veći stepen bezbjednosti građana i građanki Crne Gore i bolji ekonomski uslovi, ali i uspostaviti povjerenje građana u rad državnih institucija.

Strategija predstavlja okvir za donošenje akcionih planova, u kojima su određeni ciljevi, mjere, nosioci aktivnosti, kao i dinamika njihovog ostvarivanja i indikatori učinka, a sve u skladu sa preporukama EU i Savjeta Evrope i drugih međunarodnih partnera.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.