Tužilaštvo ćuti: Katnića ne zanimaju veze šefa Interpola sa mafijom

0

Specijalno tužilaštvo više od godinu dana odbija da saopšti da li je šef NCB Interpol Podgorica Dejan Đurović povezan sa jednim kriminalnim klanom. U pismu u koje su uvid imale jedne dnevne novine, Đurović se optužuje za veze jednim klanom. Tada je najavljeno da će Đurović biti podvrgnut poligrafskom ispitivanju kako bi se provjerilo da li govori istinu kada tvrdi da sa jednom kriminalnom grupom nema ništa.
Međutim, ni nakon godinu dana od zvaničnog otvaranja istrage nije poznato da li je Đurović podvrgnut poligrafskom ispitivanju i da li je istraga zaključena.
Đurović se teško optužuje da jednoj kriminalnoj grupi dostavlja informacije o kretanju druge kriminalne grupe i aktivnostima policije. On, navodno, obavještava tu kriminalnu grupu o kretanju tri porodice iz suprotstavljene kriminalne grupe tako što im dostavlja podatke o prelascima državne granice, vremenu i mjestu prelaska, vozilima koja oni koriste… U jednom od dva pisma u koja su “Vijesti” imale uvid, piše da Đurović komunicira sa vođom kriminalnog klana posredstvom specijalnih zatvorenih telefonskih grupa – šifrovanih telefona koji imaju sopstveni softver i korisnici u grupi komuniciraju putem razgovora i sms poruka koje su kripto zaštićene.
Otac mu kupio stan od „škaljaraca“
Mediji su objavili da je Lju­bo­mir Đu­ro­vić, otac še­fa bi­roa In­ter­po­la u Pod­go­ri­ci De­ja­na Đu­ro­vi­ća, po­slov­no sa­ra­đi­vao sa Ve­se­li­nom Vu­ko­ti­ćem, ocem Jo­va­na Jo­vi­ce Vu­ko­ti­ća, ko­ji se u po­li­cij­skim do­ku­men­ti­ma po­mi­nje kao šef kri­mi­nal­nog „ška­ljar­skog” kla­na iz Ko­to­ra. Lju­bo­mir Đu­ro­vić i Ve­se­lin Vu­ko­tić za­klju­či­li su ugo­vor na osno­vu ko­ga je Vu­ko­tić pro­dao Đu­ro­vi­ću apart­man u zgra­di, či­ji je in­ve­sti­tor, na lo­ka­ci­ji Do­bro­ta–Truć, a Đu­ro­vi­će­va svo­ji­na evi­den­ti­ra­na je u po­da­ci­ma Upra­ve za ne­kret­ni­ne.
Za­ni­mlji­vo je da je Lju­bo­mir Đu­ro­vić pla­tio sa­mo 11.000 eura za apart­man od 25 kva­dra­ta, iako se ra­di o jed­noj od naj­a­trak­tiv­ni­jih lo­ka­ci­ja u Cr­noj Go­ri. Pre­ma do­stup­noj do­ku­men­ta­ci­ji, Đu­ro­vić je za kva­drat u Vu­ko­ti­će­voj zgra­di, na „pje­ni od mo­ra”, pla­ćao sve­ga 440 eura.
Mjesečno zarađuje 2.500 evra
Rukovodilac Nacionalnog centralnog biroa Interpola u Podgorici Dejan Đurović je u 2016. godini mjesečno zarađivao po 2.532 eura. Na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije objavljeno je da je Đurović kao glavni policijski inspektor, odnosno šef Interpolove kancelarije primao 784 eura. Kao „stručna podrška” na IPA projektu on je imao 1,748 eura, piše u njegovom kartonu, s primjedbom da je to prihod od MUP-a Italije. Jedan mjesec Đurović je prijavio kao “drugi prihod” i 392 eura.
Njegova supruga mjesečeno prihoduje 575 eura, a oboje su kreditno zaduženi sa 180 eura, odnosno 354.
Đurović ima i ušteđevinu od 10.000 eura, a privatni vozni park njegove porodice ima dva automobila – „audi“ A4 i „pasat“.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.