Tražio da se konkurenciji ne produži garancija: Žugić namjestio Milovom kumu da prezme kontrolu nad trajektom Kamenari-Lepetani!

1

Nekadašnji direktor Fonda PIO a sada guverner Radoje Žugić direktno je pomogao Dušku Banu, kumu Mila Đukanovića da se domogne Pomorskog saobraćaja i milionskih poslova, ekskluzivno saznaje Borba. Sve to, kako nam je potvrđeno iz više izvora, Žugić je radio po nalogu Mila Đukanovića.

Fond PIO je imao svoje akcija u preduzeću Pomorski saobraćaj, a zahvaljujući upravo Žugiću, kum Mila Đukanovića ih je otkupio i dobio monopol za taj posao.

Prema našim saznanjima, jednoj firmi iz Herceg Novog, jedna banka je bila garant za privatizaciju Pomorskog saobraćaja. Više sagovornika iz te kompanije nam je potvrdilo da su oni bili zainteresovani da otkupe akcije kod Fonda PIO.

“Tada se u čitavu priču uključio direktor Fonda PIO Radoje Žugić, koji je od vlasnika te banke tražio da ne produži garancije koje je dao toj firmi, da ne bi mogli ući u trku za kupovinu akcija Pomorskog saobraćaja. Tako je i bilo, toj firmi iz Herceg Novog nije produžena garancija, a u posao je preko Žugića uskočio Duško Ban, kum Mila Đukanovića, koji i dan danas drži monopol nad trajektom Kamenari-Lepetani”, potvrdilo je Borbi više sagovornika.

Pomorski saobraćaj ima kon­ce­si­ju za odr­ža­va­nje tra­jekt­ne li­ni­je Ka­me­na­ri–Le­pe­ta­ne–Ka­me­na­ri, pre­ko tje­sna­ca Ve­ri­ge u Bo­ki ko­tor­skoj.

Pre­ma po­da­ci­ma sa saj­ta Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, pred­sjed­nik Od­bo­ra di­rek­to­ra fir­me Po­mor­ski sa­o­bra­ćaj je Du­šan Ban. Čla­no­vi od­bo­ra di­rek­to­ra su i De­jan Ba­jić i Želj­ko Mi­ha­i­lo­vić, dok je De­jan Ban iz­vr­šni di­rek­tor.

Kako su medijo ranije pisali bi­zni­smen Du­ško Ban, osim ku­mov­skih ve­za sa Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem, sa­ra­đi­vao je i sa Đu­ka­no­vi­će­vim pri­ja­te­ljem Stan­kom Su­bo­ti­ćem Ca­ne­tom. Ka­da je Su­bo­tić 1994. go­di­ne u Pri­vred­nom su­du u Pod­go­ri­ci re­gi­stro­vao je­di­ni­cu svo­je fir­me Mia iz Uba, tom fir­mom su ru­ko­vo­di­li Ban i dru­gi Đu­ka­no­vi­ćev kum, Želj­ko Mi­ha­i­lo­vić. To se mo­že sa­zna­ti iz iz­ja­va ko­je je ra­ni­je da­vao Sreć­ko Kest­ner, ak­ter du­van­skog bi­zni­sa u Cr­noj Go­ri 90-ih go­di­na.

Fir­ma Po­mor­ski sa­o­bra­ćaj, či­ji je ve­ćin­ski vla­snik bio Fond pen­zij­skog i in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja, pri­va­ti­zo­va­na je bez ten­de­ra, pro­da­jom dr­žav­nih ak­ci­ja na ber­zi. Ku­po­pro­daj­ni ugo­vor je, ka­ko je ra­ni­je obje­lo­da­nje­no, pot­pi­san 2004. go­di­ne sa fir­mom Pro­ha­us iz Pod­go­ri­ce, koja je vlasništvo braće Ban.

Da je bilo uplitanja sa vrha, sada je jasno, jer su tada ma­njin­ski ak­ci­o­na­ri, ko­je je pred­vo­dio iz­vr­šni di­rek­tor Ili­ja Ba­lić, bi­li spre­mi da za ve­ćin­ski pa­ket ak­ci­ja iz­dvo­je do dva mi­li­o­na evra. Međurim, oni nijesu na vrijeme saznali da će akcije biti ponuđene na berzi, sada je jasno i zbog čega, jer je Žugić, ranije odlučio da braća Ban preuzmu ovaj posao.

(foto: rtcg.me)

1 Comment
  1. pg26 komentariše

    A ovakvi tekstovi su uzaludni bez ijednog papira, dokaza…. uf

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.