Srbija šalje novog ambasadora u Podgoricu: Bingulac pakuje kofere

1

Do­sa­da­šnjem m­ba­sa­doru Sr­bi­je u Cr­noj Go­ri Zo­ranu Bin­gu­lacu neće biti potvrđen još jedan mandat i on će uskoro napustiti tu funkciju, potvrđeno je Borbi iz više izvora. Promjena Bingulca, biće samo jedna u nizu kadrovskih promjena u vi­še di­plo­mat­skih pred­stav­ni­šta­va te ze­mlje. Još uvijek nije poznato ko će naslijediti Bingulca, a odluku o tome treba da donese predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Bingulac je za am­ba­sa­do­ra Sr­bi­je ime­no­van u av­gu­stu 2013. go­di­ne na pred­log tadašnjeg predsjednika To­mi­sla­va Ni­ko­li­ća.
Ka­ko nam je ne­zva­nič­no po­tvr­đe­no, dr­žav­ni vrh Sr­bi­je ni­je za­do­vo­ljan ra­dom Zo­ra­na Bin­gul­ca u Cr­noj Go­ri.
Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, Bin­gul­cu se za­mje­ra što za svog man­da­ta ni­je ura­dio ni­šta zna­čaj­no za srp­sku za­jed­ni­cu u Cr­noj Go­ri. Spočitava mu se i to što je sina zaposlio u Mtelu, u Podgorici, a što nije ostalo nezapaženo u državnim krugovima Srbije.
Očekuje se da će veoma brzo biti poznat njegov naslednik u Crnoj Gori.
Zo­ran Bin­gu­lac je bio je­dan od osni­va­ča So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Sr­bi­je, ko­ju je na­pu­stio i pre­šao u Srp­sku na­pred­nu stran­ku, pre­ko ko­je je i do­bio mje­sto am­ba­sa­do­ra.
Pr­vi am­ba­sa­dor Sr­bi­je u Cr­noj Go­ri po osa­mo­sta­lje­nju bio je Zo­ran Lu­to­vac, ko­ji je na toj du­žno­sti bio od 2007. do 2013. go­di­ne.

1 Comment
  1. serdar komentariše

    Bingulac samo neka je zdravo , kao da je bio ambasador austrougarske

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.