Rezultati popisa: U Srbiji živi 356.404 oso­ba s invaliditetom, najviše žena ima neku vrstu invaliditeta

0

Prema po­da­cima Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku (RZS), a na osnovu poslednjeg popisa koji je održan prošle godine, u Sr­biji ži­vi 356.404 oso­be sa invaliditetom.

Od toga, njih 213.885 su osobe koje koriste pomagala prilikom kretanja, 90.525 su osobe s oštećenjem sluha, 45.477 su osobe s oštećenjem govora, a 62.824 oso­be s intelektualnim invaliditetom.

Broj­ke, ta­ko­đe, svje­do­če da, u odnosu na muškarce (148.104), zna­čaj­no vi­še že­na (208.300) ima ne­ku vr­stu invaliditeta.

U Be­o­grad­skom re­gi­o­nu ži­vi 68.280 oso­ba sa in­va­li­di­te­tom, u re­gi­o­nu Šu­ma­di­je i za­pad­ne Sr­bije 93.785, u Ju­žnoj i is­toč­noj Sr­bi­ji 87.245, a u Voj­vo­di­ni ži­vi 107.094.

Naj­ve­će uče­šće oso­ba sa in­va­li­di­te­tom, u ukup­nom sta­nov­ni­štvu Srbije, za­bilježeno ­je u op­šti­na­ma: Cr­na Tra­va (14 od­sto), Plan­di­šte (13,6 od­sto), Ga­džin Han i Svr­ljig (10 od­sto), dok je naj­ma­nje uče­šće li­ca sa in­va­li­di­te­tom za­bilje­že­no u Pre­še­vu, gdje sve­ga je­dan od­sto oso­ba ima ne­ku vr­stu in­va­li­di­te­ta.

U Tu­ti­nu i No­vom Pa­za­ru ži­vi 2% oso­ba s invaliditetom, dok je u Bujanovcu ta brojka malo viša i iznosi 2,4 od­sto.

Oso­be ko­je ni­su že­lje­le da od­go­vo­re ni na jed­no od po­sta­vlje­nih pi­ta­nja, kao i oso­be za ko­je po­da­ci ni­su pri­ku­plje­ni, uklju­če­ne su u kon­tin­gent oso­ba či­ji je sta­tus in­va­li­di­te­ta ne­po­znat, a njih je, ukup­no, 109.343 (58.475 mu­ška­ra­ca i 50.868 že­na).

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.