Poslije nevremena u Crnoj Gori: Šteta u Luci Bar oko 35 miliona evra

0

Prema preliminarnim informacijama šteta nastala u “Luci Bar” tokom nevremena prije dva dana procijenjena je na oko 35 miliona evra.

To se navodi u Informaciji koju Vlada je na današnjoj sjednici usvojila o šteti na području Luke Bar nastaloj uslijed elementarne nepogode.

U Izvještaju se navodi da su srušena tri pretovarna mosta Ceretti e Tanfani pojedinačne nosivosti 12 tona, kojima su konstrukcije potpuno degradirane i sada nemaju upotrebnu vrijednost. Srušen je utovarni toranj za žitarice, kapaciteta 300 t/h, kome je takođe konstrukcija potpuno degradirana, oštećeni su usipni koševi za suve rasute terete (visok stepen oštećenja) koja se koriste pri pretovaru suvih rasutih tereta, ostećena je transportna traka za žitarice koja se koristi za transport žitarica na relacijama brod – silos, oštećen je material handler koji se koristi za pretovarne operacije….

„Kada se ima u vidu nastala šteta, direktne negativne posljedice u domenu mogućnosti odgovora na već ugovorene obaveze prema korisnicima usluga luke Bar se ogledaju u nemogućnosti istovara boksita iz vagona, primjenom optimalnih tehnologija pretovara (sa optimalnom produktivnošću, koja omogućava optimalan obrt vagona, adekvatno kompletiranje količina za otpremu brodovima, …), kašnjenje u prihvatu brodova za otpremu koncentrata bakra boksita, otpadnog željeza, aluminijumskih blokova, itd…, nemogućnost otpreme brodom žitarica koje su uskladistene u silosu za žitarice“ navodi se u Informaciji.

Ističe se da je evidentno da “Luka Bar” sopstvenim resursima ne može da prevaziđe nastalu situaciju, tako da je neophodna pomoć Vlade Crne Gore, kako kroz odgovarajuće forme finansiranja urgetnih nabavki, tako i kroz omogućavanje pojednostavljenja administrativnih procedura kako bi se sve što je nužno obavilo u što kraćim rokovima.

„Tim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo saobraćaja i pomorstva da u saradnji sa Ministarstvom finansija i Lukom Bar hitno sagledaju sve moguće modalitete kojima se može obezbijediti finansijska podrška namijenjena hitnoj sanaciji uništene lučke suprastrukture“, piše u informaciji.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.