Mladen Mikijelj

Oživjela Stara Maslina

0

Nakon što je utvrđeno da su problemi na stablu Stare masline izazvani podzemnim vodama, preduzeti su radovi na poboljšanju stanja koji za sada imaju efekta. Radovi, koji su počeli početkom marta, imaju dobre rezultate što se može primijetiti po stanju njenih listova.

To je “Vijestima” kazao Milo Markoč, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj u Opštini Bar.

On je naglasio da stručnu i mjerodavnu ocjenu o efektu radova mogu dati jedino profesori Biotehničkog fakulteta.

Stručni tim Biotehničkog fakulteta obišao je Staru maslinu prvi put u maju 2023. godine, nakon što je JU Kulturni centar Bar iskazao potrebu da se utvrdi njeno zdravstveno stanje i daju smjernica za njeno očuvanje.

Stručni tim Biotehničkog fakulteta, doc. dr Mirko Knežević i doc. dr Ana Topalović iz Centra za zemljište i melioracije i prof. dr Biljana Lazović, doc. dr Tatjana Perović i doc. dr Mirjana Adakalić iz Centra za suptropske kulture, obilazio je u više navrata Staru maslinu, na osnovu čega je u drugoj polovini jula mjeseca 2023. godine dostavio Izvještaj o stanju Stare masline.

Prema riječima Markoča, urađena je analiza biljnog materijala na prisustvo fitopatogene bakterije xylella fastidiosa, prouzrokovača brzog uvenuća masline, a koja je bila negativna. Nakon toga su uzeti su uzorci lista, tanjih grančica i grana koje se suše, a kod kojih je uočena promjena boje sudovnog tkiva.

“Na osnovu makroskopskih i mikroskopskih ispitivanja nije utvrđeno prisustvo gljiva prouzrokovača uvenuća poput verticilium dahlie i fusarium spp. Zaključeno je da simptomi ukazuju na problem sa viškom vode u zemljištu koja zagušuje biljku i onemogućava odvijanje normalnih funkcija. Imajući u vidu da je na datoj lokaciji zastupljen eutrični kambisol, eutrično smeđe zemljište, na eocenskom flišu koji se ne odlikuje velikom propustljivošću, problem sa viškom vode u zemljištu je bio više izražen”, kazao je Markoč i naveo da je urađena hemijska analiza zemljišta.

Naglasio je da je poznato da maslina dobro podnosi nedostatak vlage, ali da je višak vode u zemljištu u dužem periodu za nju veoma štetan. Zbog toga, u uslovima visoke vlažnosti zemljišta dolazi do “gušenja” korijena što je posljedica djelimičnog ili potpunog nedostatka kiseonika u zemljištu.

“Javljaju se fiziološki poremećaji i oštećenja korijena, jer se nepotpuno oksidirani metabolitski produkti nakupljaju do toksičnih nivoa. U tim uslovima korijen ne može biljci obezbijediti dovoljno vode i hranjivih materija, što se nakon određenog vremena manifestuje i promjenama u krošnji: smanjena je vegetativna aktivnost, porast, pupoljci se ne razvijaju, javlja se žućenje lista, defolijacija, sušenje grančica i grana. Uzimajući u obzir značaj Stare masline kao prirodnog i kulturnog blaga, neophodno je bilo pažljivopristupirti ovoj situaciji i naći održivo rješenje”, kazao je Markoč ispred Sekretarijata koji je preuzeo brigu o Staroj maslini nakon utvrđenih problema.

Izvještajem Biotehničkog fakulteta su kao uzrok označene podzemne i površinske vode ali nije nije definisano najbolje rješenje sakupljanja i odvođenja površinskih i podzemnih voda kao ni postupanje betonskim platom oko stabla Stare masline. Zbog toga je, prema riječima Markoča, formirana stručna komisija za analizu stanja i predlaganja mjera od značaja za optimalan rast i razvoj stabla Stare masline.

Na osnovu izvještaja te komisije u drugoj polovini januara i početkom februara mjeseca 2024. godine su izvedeni radovi na izgradnji drenažnog rova ukupne dužine oko 60 metara sa prosječnom dubinom rova od 3,5 metara za sakupljanje podzemnih voda. Izgrađen je i drenažni rov oko stable za sakupljanje površinskih voda sa betonskog platoa.

“Sakupljene vode su cjevastim rovom kanalisane u zajedničku crpnu stanicu koja je obezbijeđena sa dva pumpna agregata sa kompletnom automatikom u procesu rada i te se suvišne vode odvode u gradski sistem atmosferske kanalizacije”, kazao je Markoč.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.