Ovo su odluke sa 38. sjednice Vlade

0

Vlada je, na danas održanoj 38. sjednici kojom je predsjedavao Aleksa Bečić, potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i spoljne poslove, donijela Uredbu o dopuni Uredbe o listi vojne opreme i proizvoda, postupku i načnu sprovođenja javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbijednosti. Novom odredbom se propisuje sprovođenje posebnih bezbjednosnih nabavki za nabavke koje se odnose na robu i usluge u korišćenju vazduhoplova kojim raspolaže Generalni sekretarijat Vlade, u skladu sa internim aktom naručioca. Zakonom o javnim nabavkama je propisano da su posebne javne nabavke u oblasti odbrane i bezbjednosti nabavke koje su proglašene tajnim ili koje moraju biti propraćene posebnim bezbjednosnim mjerama u skladu sa zakonom ili aktom nadležnog organa, ili se odnose na bezbijednost štićenih lica Crne Gore. Vazduhoplov kojim raspolaže Generalni sekretarijat Vlade za službene potrebe koriste predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik Vlade koji su štićene ličnosti, čije obezbjeđivanje je propraćeno posebnim bezbjednosnim mjerama.

– Usvojena je Informacija o zaključivanju Ugovora o kreditu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za potrebe finansiranje Projekta rekonstrukcije javnih zdravstvenih ustanova Kliničkog centra Crne Gore, Opšte bolnice Bijelo Polje i Opšte bolnice Cetinje, u cilju unapređenja energetske efikasnosti objekata i prihvaćen tekst Ugovora. U Informaciji se navodi da investicioni program obuhvata sve tri bolnice u kojima su sprovedene procjene energetske efikasnosti i strukturnog stanja zgrada, kao i pregled prisustva azbestom kontaminiranih materijala u građevinskim materijalima. Ukupni investicioni trošak renoviranja bolnica uključenih u investicioni program iznosi 13,5 miliona evra, uključujući 20 % nepredviđenih troškova. Prosječan procenat uštede nakon implementacije planiranih mjera u bolnicama iznosiće oko 70 % u poređenju sa osnovnom potrošnjom energije.
Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 15 miliona evra. Od tog iznosa, planirano je da se putem kreditnog zaduženja od EBRD banke obezbijedi 12 miliona evra, sa rokom otplate od 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda. Tim povodom, Vlada je ovlastila ministra finansija Novicu Vukovića da u ime Vlade potpiše Ugovor, kao i svu dokumentaciju neophodnu za njegovu realizaciju.

– Vlada je usvojila Informaciju o odustajanju od dodjele koncesije za pružanje lučkih usluga u luci Bar – pilotski servis, privez/odvez brodova, remorkaža, tegljenje odnosno potiskivanje plovnih objekata u akvatorijumu luke Bar, dostava vode na brodove sidrišta luke Bar, prevoz lučkih vlasti na plovnim objektima u akvatorijumu luke Bar, prevoz shipchandler-a do brodova u luci. Imajući u vidu da, shodno presudi Upravnog suda od 13. 02. 2023. godine kojom je poništena Odluka Vlade Crne Gore o dodjeli koncesije, nije na pravnoj snazi Ugovor o koncesiji zaključen između Vlade, kao koncedenta i DOO „Jadro pilot and tug services“ Bar kao koncesionara od 08. 07. 2020. godine, kao i Ugovor o koncesiji zaključen između Vlade, kao koncedenta i Konzorcijuma „LA PLUMA BAR PILOT & TUGBOAT SERVICE MONTENEGRO“ kao koncesionara od 20. 07. 2020. godine, Vlada je donijela zaključak kojim odustaje od dodjele koncesije za pružanje navedenih lučkih usluga u luci Bar.

– Usvojen je Konsolidovani izvještaj o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru Crne Gore za 2023. godinu. Svrha ovog dokumenta je pružanje informacija o stanju u oblasti upravljanja i unutrašnjih kontrola i unutrašnje revizije u izvještajnom periodu, odnosno o ostvarenom napretku u implementaciji u ovim oblastima, uočenim slabostima, kao i definisanje koraka za dalji napredak. Izvještaj je pripremljen na osnovu pojedinačnih godišnjih izvještaja korisnika sredstava budžeta Crne Gore i budžeta jedinica lokalne samouprave o: preduzetim aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i unutrašnjih kontrola, radu unutrašnje revizije i izvršenju godišnjeg plana unutrašnje revizije i obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare. U Izvještaju se konstatuje da je implementacija aktivnosti u oblasti upravljanja i unutrašnjih kontrola na približno istom nivou kao i prethodne godine. Napredak je jedino zabilježen kod imenovanja lica za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima, dok je procenat donijetih planova za unapređenje upravljanja i kontrola kod korisnika sredstava budžeta značajno manji u odnosu na prethodnu godinu. Ohrabruje činjenica da je tokom 2023. godine povećan broj obavljenih unutrašnjih revizija za 14,4 %, iako je broj unutrašnjih revizora manji u odnosu na 2022. godinu. Takođe, broj datih preporuka je veći u odnosu na prethodnu godinu za 21,9 %. Ipak zabrinjava procenat implementiranih preporuka u odnosu na prethodne godine koji je u padu.

– Donijeta je Odluka o alokaciji sredstava prikupljenih sprovođenjem aukcije za dodjelu emisionih kredita za 2023. godinu. U diskusiji je istaknuto da se na javni poziv Komisije za sprovođenje javne aukcije za dodjelu emisionih kredita prijavila Elektroprivreda Crne Gore A. D. Nikšić, kao pravno lice koje upravlja stacionarnim postrojenjem koje obavlja aktivnosti odnosno djelatnosti koje emituju gasove sa efektom staklene bašte i ponudila kupovinu 535.309,68 t CO2 po cijeni od 24 evra po toni, odnosno ukupno 12.847.432 evra. Komisija je donijela odluku o prodaji emisionih kredita jedinom ponuđaču po cijeni iz ponude. Na osnovu predloga Komisije pripremljen je Predlog odluke o alokaciji sredstava prikupljenih sprovođenjem aukcije za dodjelu emisionih kredita za 2023. godinu. Nakon obračuna i plaćanja poreza na dobit u iznosu od 15 %, ukupan iznos sredstava namijenjenih za realizaciju projekata je 10.920.317 evra. Od navedenog iznosa sredstva će se koristiti za sljedeće namjene:
1. podsticanje izgradnje obnovljivih izvora energije u iznosu od 5.500.000 evra,
2. zaštita i unapređenje životne sredine u iznosu od 4.270.317 evra i
3. podsticanje inovacija u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore u iznosu od 1.150.000 evra.

– Vlada je usvojila Godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za 2023. godinu za Program reforme upravljanja javnim finansijama za period 2022-2026. U diskusiji je konstatovano da većina indikatora učinka bilježi pozitivan trend, ali krajnji rezultati još uvijek nijesu u potpunosti ostvareni, imajući u vidu da program traje do 2026. godine, a određene aktivnosti će tek u narednom periodu biti intezivirane i pokazati rezultate. U izvještajnom periodu u toku je bila implementacija 127 aktivnosti, od kojih je 57 u potpunosti realizovano, 55 je djelimično realizovano, dok 15 aktivnosti nije implementirano.

– Razmotren je Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (predlagači poslanici Jelena Andrić, Branka Marković, Nađa Laković i Darko Dragović). S tim u vezi, Vlada je zaključila da Skupštini dostavi mišljenje koje je pripremilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija kojim se prelaže da Izmjene i dopune treba prihvatiti jer se njima unapređuje stanje u ovoj oblasti i otklanjaju određene nedoumice ili problemi koji su evidentirani u proteklom periodu.

– Pored ostalog, Vlada je razmotrila i Informaciju o predlogu odluke o raspodjeli dobiti Elektroprivrede Crne Gore A. D. Nikšić iskazane na 31. 12. 2023. godine i Informaciju o predlogu odluke o utvrđivanju Predloga odluke o odobravanju Nacrta Ugovora o zakupu proizvodnih kapaciteta „EPCG Željezara Nikšić“ i davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o zakupu proizvodnih kapaciteta „EPCG Željezara Nikšić“.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.