Ovo su odluke sa 32. sjednice Vlade

0

Vlada je, na danas održanoj 32. sjednici kojom je predsjedavao Aleksa Bečić, potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, donijela Odluku o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima. Osnovni razlog za donošenje nove Odluke je preporuka Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za otklanjanje nepravilnosti, s obzirom na to da je utvrđeno da je došlo do povrede ljudskih prava i sloboda, odnosno do diskriminacije zaposlenih u pogledu prava na jednaku zaradu za isti rad ili rad jednake vrijednosti. Važeća Odluka je u poslednje dvije godine mijenjana čak osam puta, na nesistematičan i selektivan način što je dovelo do narušavanja jednog od osnovnih načela Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a koje se odnosi na ujednačenost zarada u javnom sektoru za rad na istim ili sličnim poslovima i radnim mjestima koji zahtijevaju isti nivo, odnosno podnivo kvalifikacija.

Donijeta je Odluka o obrazovanju Komisije za praćenje realizacije Programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori. Svrha ovog Programa se najvećim dijelom odnosi na smanjenje neformalnosti kod registrovanih preduzeća i preduzetnika, uključujući prvenstveno poresku evaziju (neprijavljivanje prihoda ili trampa legalnom robom) i izbjegavanje plaćanja punih poreskih obaveza (prijavljivanje dijela zarada zaposlenih, pružanje neregistrovanih usluga i sl.) Kako bi se, sa jedne strane, vršila efikasnija kontrola i spriječila neformalna ekonomija, a, sa druge strane, olakšalo poslovanje privredi, u cilju ispunjavanja planiranih ciljeva, jedna od predviđenih aktivnosti je i formiranje Komisije za suzbijanje neformalne ekonomije kao Vladinog krovnog tijela. Zadaci Komisije su da koordinira aktivnostima na praćenju realizacije Programa, izvještava o njegovoj realizaciji, odnosno o sprovedenim aktivnostima, kao i da daje preporuke i usmjerava realizaciju Programa. Komisiju čine predsjednik, zamjenik predsjednika i 13 članova koje posebnom odlukom imenuje Vlada. Predsjednik Komisije i njegov zamjenik su predstavnici organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.

Vlada je usvojila Informaciju vezano za imenovanje Nominovanog operatora tržišta električne energije – NEMO. Zakonom o energetici je propisano da je nominovani operator tržišta električne energije (NEMO) subjekat koji obezbjeđuje jedinstveno, dan-unaprijed i unutardnevno, povezivanje tržišta električne energije, u saradnji sa operatorom prenosnog sistema električne energije. Kako je privredno društvo “Berza električne energije“ d.o.o 26. 04. 2024. godine podnijelo zahtjev za imenovanje NEMO, Ministarstvo energetike i rudarstva je zahtjev sa svom pratećom dokumentacijom uputilo Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti radi davanja mišljenja. Agencija je nakon izvršene analize konstatovala da “Berza električne energije“ ispunjava zakonske uslove za imenovanje NEMO. U diskusiji je naglašeno da je imenovanje nominovanog operatora tržišta električne energije jedan od preduslova u procesu budućeg povezivanja tržišta električne energije Crne Gore sa jedinstvenim evropskim tržištem električne energije. Tim povodom, Vlada je donijela Odluku o imenovanju Nominovanog operatora tržišta električne energije.

Utvrđen je Nacrt Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23“, Opština Tivat, s Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana. Cilj izrade lzmjena i dopuna DSL „Dio Sektora 22 i Sektor 23“, Opština Tivat, je da se shodno razvojnim potrebama stvore planski preduslovi za obezbjeđivanje uslova za dodatni razvoj djelatnosti koje su komplemantarne sa razvojem turizma, tj. da se postigne obezbjeđivanje uslova za dalji razvoj predmetnog područja, uz poštovanje principa uređenja zaštite i korišćenja prostora. Osnovni cilj je realizacija sadržaja u predmetnom obuhvatu u skladu sa smjernicama Prostorno urbanističkog plana Tivat, kao i sa Prostornim planom posebne namjene za obalno područje Crne Gore. Ukupna površina zahvata plana je 124,73 ha. U zahvatu plana, obuhvat na moru je na udaljenosti 200 m od obale i iznosi 57,68 ha (46%), dok površina kopnenog dijela plana iznosi 67,04 ha (54%).

Vlada je usvojila Program za podsticanje energetske efikasnosti u objektima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu, i prihvatila tekst Sporazuma. Cilj Programa je povećanje energetske efikasnosti u sektoru turizma odnosno u objektima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu, sa akcentom na smanjenju potrošnje energije i pratećih troškova, smanjenju emisija ugljen dioksida, unapređenju kvaliteta vazduha, boljem korišćenju resursa, kao i unapređenju komfora i nivoa kvaliteta smještaja u objektima. Za realizaciju Programa obezbijeđeno je 500.000 eura, preko Instrumenta za pretpristupnu pomoć – IPA III, Paket direktne budžetske podrške Evropske komisije (EK) Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize, dok je za njegovu implementaciju odgovoran Eko fond. Realizacija Programa podrazumijeva sprovođenje odgovarajuće procedure objavljivanja javnog poziva, podnošenja prijave od strane korisnika i provjere ispunjenosti uslova za učešće propisanih javnim pozivom.

Usvojen je Program za podsticanje energetske efikasnosti u hotelskoj industriji, i prihvatila tekst Sporazuma. Programom je predviđeno uspostavljanje finansijskog mehanizma za unapređenje energetske efikasnosti i povećanja upotrebe dostupnih izvora obnovljive energije od strane hotelskih objekata, a što će doprinijeti povećanju kvaliteta pruženih usluga. Jačanjem spone energetske efikasnosti i inovacija, kroz predmetni Program doprinosi se smanjenju potrošnje energije, smanjenju energetskog intenziteta i smanjenju emisija ugljen dioksida. Na taj način, stvaraju se pretpostavke i za efikasnije korišćenje resursa (cirkularna ekonomija), kao i za dalji razvoj sektora turizma povećanjem kvaliteta usluga kroz primjenu inovativnih tehnologija, čime se stvara dodata vrijednost turističkog proizvoda. Realizacija programa podržana je iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć – IPA III, Paket direktne budžetske podrške Evropske komisije Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize. Za realizaciju ovog Programa izdvojeno je tri miliona eura, a predviđeni broj korisnika Programa je do 30 hotela. Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju preduzećima u okviru ovog Programa predstavljaju pomoć male vrijednosti (de minimis pomoć) u smislu Zakona o kontroli državne pomoći (Sl. list, 16/18). Implementaciono tijelo ovog Programa je Eko fond.

Vlada je usvojila Informaciju o odlivu sredstava sa Glavnog državnog računa trezora, za izvještajni period od 01. 01. 2024. godine – 31.03.2024. godine. U Informaciji se ističe da je u navedenom periodu, prema podacima Ministarstva finansija, po osnovu izvršnih presuda, te rješenja o izvršenju u odnosu na nepostupljena rješenja i fakture, a u odnosu na organe koje zastupa Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore, sa Glavnog računa Državnog trezora isplaćeno 6.032.317 eura, dok je u istom periodu u sporovima pred sudom Zaštitnik postigao uspjeh u ukupnom iznosu od 12.061.646, eura. U I kvartalu tekuće godine Zaštitnik je primio 1.325 tužbi kojima su pokrenuti parnični postupci pred Osnovnim, Privrednim i Vrhovnim sudom Crne Gore. Takođe, Zaštinik je primio i postupao u predmetima izvršenja u ukupnom broju 2.758 (odnosi se na prigovore i predloge za izvršenje), postupao u pokrenutim upravnim postupcima pred nadležnim PJ – Uprave za katastar i državnu imovinu, Komisijama za povraćaj i obeštećenje, kao i sporovima pred Upravnim sudom u ukupnom broju 309, u kojim postupcima je izjavljivao žalbe, davao potrebna izjašnjenja i podnosio tužbe Upravnom sudu, 8 % više u odnosu na prethodni kvartal. Zaštitnik vodi upisnik raznih građanskih predmeta koji za ovaj kvartal broji ukupno 653, što je za 10 % više u odnosu na prethodni. U drugom kvartalu Zaštitnik je na zahtjev državnih organa koje zastupa dao 20 pravnih mišljenja iz različite vrste pravne problematike, te formirao ukupno 402 predmeta iz oblasti zaštitničke uprave.

Usvojena je Informacija o postupku eksproprijacije nepokretnosti u zahvatu Faze II Aerodroma Tivat. Tim povodom, za korisnika eksproprijacije je određeno Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, koje je zaduženo da obezbijedi neophodna sredstva za njenu realizaciju. Područje predviđeno za vršenje koncesione djelatnosti na Međunarodnom aerodromu Tivat obuhvata površinu od 157,86 kopnenog dijela i 8,83 ha akvatorijuma, i podijeljeno je na tri faze realizacije. Zahvat I faze obuhvata 84,7 ha, a Faze II 56 ha, dok je fazom Ill obuhvaćena površina od 17,38 ha. lako je Koncesionim aktom predviđeno da će se realizacija Faze ll odvijati u četvrtoj i petoj godini investicionog programa, na sjednici je naglašeno da je neophodno bez odlaganja pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na katastarskim parcelama koje su u zahvatu ove Faze, jer se radi o velikom broju katastarskih parcela koje su u vlasništvu privatnih lica, te je  potrebno blagovremeno izvršiti eksproprijaciju nepokretnosti.

Vlada je usvojila Informaciju o izmjeni roka za realizaciju investicija i predaju zahtjeva za isplatu u okviru Prvog javnog poziva kroz Mjeru 7 Diverzifikacija gazdinstva i razvoj poslovanja, podmjera 7.1 Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma i Petog javnoga poziva kroz Mjeru 1 Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava u okviru Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II programa (2014-2020). Rok za realizaciju investicija iz oba javna poziva produžen je za po mjesec dana, što, kako je naglašeno na sjednici, neće uticati na krajnji rok isplate sredstava kroz IPARD II programsko razdoblje, a to je 31. decembar tekuće godine.

Vlada je usvojila Platformu za spašavanje i restrukturiranje Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „dr Simo Milošević“ AD Igalo. U cilju očuvanja i unapređenja jednog od najvažnijih zdravstvenih i turističkih resursa naše zemlje, usvojen je Plan spašavanja Instituta „Dr Simo Milošević“ u Igalu. Plan predviđa niz mjera koje će omogućiti modernizaciju i unapređenje rada Instituta, čime će se ojačati njegova pozicija renomiranog centra za rehabilitaciju i medicinski turizam. Plan, između ostalog, ima za cilj stabilizaciju poslovanja Instituta, sa posebnim akcentom na očuvanje radnih mjesta, te unapređenje kvaliteta usluga koje Institut pruža. Kako je podrška manjinskih akcionara od suštinskog značaja za usvajanje i realizaciju ovog plana, pozivaju se svi akcionari da prepoznaju važnost zajedničkih napora i saradnje u ovom kritičnom trenutku.

Usvojena je Informacija o primjeni člana 25 stav 5 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost da bivši vlasnici dospjeli carinski dug mogu izmiriti obveznicama restitucije, u skladu sa zakonom.

Vlada je donijela ažurirani Djelimični Kadrovski plan za organe državne uprave i službe Vlade Crne Gore za 2024. godinu. Tim povodom Vlada je zadužila organe državne uprave, koji nijesu dostavili nacrte Kadrovskih planova za 2024. godinu i obezbijedili saglasnost Ministarstva finansija, da u što kraćem roku izvrše ovu obavezu.

Usvojena je Informacija o ispunjenosti uslova za raskid Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika “Brskovo“ kod Mojkovca. U cilju rješavanja situacije vezane za predmetni Ugovor o koncesiji, prethodno je Koncesionar imao rok od 60 dana da otkloni nepravilnosti identifikovane u dvije Studije o izvodljivosti eksploatacije olova, cinka i pratećih korisnih komponenti u ležištima rudnog polja Brskovo, uz napomenu da će u slučaju neotklanjanja identifikovanih nepravilnosti u ostavljenom roku Ugovor biti raskinut, a bankarska garancija naplaćena. Kako je rok za otklanjanje nepravilnosti istekao 25. maja tekuće godine, a Koncesionar nije u datom roku otklonio nepravilnosti, ispunjeni su uslovi za raskid Ugovora. Tim povodom, zadužen je resorni ministar, da u skladu sa Ugovorom o koncesiji dostavi pisani otkaz koncesionaru, aktivira bankarsku garanciju i sprovede sve druge radnje u cilju zaštite prava koncedenta.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda po posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda. Odluka je rezultat usaglašavanja liste proizvoda sa Privrednom komorom i njen cilj jeste da se zaštite ranjive kategorije kupaca, sa nižim primanjima a da se pritom očuva privredna djelatnost trgovaca u maloprodaji i veleprodaji. Poseban akcenat u odluci je stavljen na proizvode domačih proizvođača, što dodatno osnažuje ekonomiju naše zemlje, podiže konkurentnost domaće privrede i domaće proizvode čini dostupnim i povoljnijim. Primjena odluke, kako je naglašeno na sjednici neće ugroziti poslovanje privrednih subjekata, a ostvariće se značajan efekat u zaštiti životnog standarda građana. Trajanje odluke ograničeno je do 30. juna 2024. godine.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.