Ovo su odluke sa 23. sjednice Vlade Crne Gore

0

Vlada je, na danas održanoj 23. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu. Izmjene i dopune su predložene u cilju daljeg pojednostavljenja procedure u pogledu skraćenja vremena i uštede troškova za privredne subjekte, odnosno preduzetnike, toko što je predviđeno da akt o registraciji privrednih subjekata, kao i izvod iz evidencije o neosuđivanosti pribavlja nadležni organ po službenoj dužnosti. Takođe, predloženo je brisanje člana kojim je bilo propisano da se promet duvana i duvanskih proizvoda u slobodnim zonam i slobodnim skladištima vrši u skladu sa zakonom kojim su uređene slobodne zone i zakonom kojim je uređena spoljna trgovina. Prema predloženom zakonu tretman slobodnih zona i slobodnih skladišta uređivao bi se ovim zakonom. U cilju unapređenja postojećih rješenja propisuju se mjere zabrane, i to za: stavljanje u promet rezanog ili neobrađenog duvana, proizvodnja, obrada i promet duvana, duvanskih proizvoda i proizvoda koji sadrže nikotin za oralnu upotrebu, žvakanje i šmrkanje, reklamiranje duvanskih proizvoda putem internet, kupovina duvanskih proizvoda koji se u trenutku naručivanja nalaze u maloprodajnom objektu van Crne Gore, zatim kupovine i prodaje duvanskih proizvoda putem interneta-distanciona prodaja, prodaja van poslovnih prostorija. Zakonom je izmijenjen i period trajanja odobrenja za obavljanje djelatnosti obrade duvana i izvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda, pa licu koje je ispunilo zakonom propisane uslove Ministarstvo može izdati odobrenje na period od pet godina, umjesto neograničenog roka kako je to propisano važećim zakonom. Predlažu se obaveze obrađivača duvana da obrađeni duvan prodaje proizvođaču duvanskih proizvoda, odnosno izvozniku duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda koji su upisani u odgovarajuće registre. Takođe su izvršena usaglašavanja sa zakonom kojim su propisane novčane kazne za prekršaje.

Utvrđen je Predlog zakona o popisu poljoprivrede 2024. godine s Izvještajem sa javne rasprave. Cilj donošenja ovoga zakona je dobijanje harmonizovanih, međunarodno uporedivih podataka o strukturi poljoprivrednih gazdinstva na nivou Crne Gore i povezivanje informacija o strukturi sa informacijama o proizvodnim metodama, mjerama ruralnog razvoja, agroekološkim aspektima i drugim povezanim informacijama u skladu sa novim EU standardima. Predloženim propisom donosi se set pravila za pripremu, organizovanje i sprovođenje popisa poljoprivrede.

Vlada je donijela Odluku o izradi kapitalnog budžeta. Imajući u vidu da je praksa pokazala brojne nedostatke važeće Odluke u dijelu jasno definisanih uslova po kojima kandidovani kapitalni projekat može da uđe u proceduru vrednovanja i uključivanja u finansiranje iz kapitalnog budžeta države, kao i u načinu rada i ocjenjivanja Komisije, pristupilo  se izradi nove Odluke, u cilju unapređenja procedura i jasno definisanih uslova za izradu kapitalnog budžeta. Navedenim aktom su jasno definisani uslovi za izradu kapitalnog budžeta, istaknuti obavezni uslovi koje kandidovani projekat mora da ispuni, dat je veći značaj projektima u manje razvijenim opštinama iz sjeverne regije, obezbijeđeno je više bodova za projekte sa riješenom eksproprijacijom. Takođe, stvorena je pretpostavka da projekte koji su prepoznati godišnjim Zakonom ○ budžetu, a čija realizacija nije započeta zbog neadekvatno odrađene pripremne faze, Ministarstvo finansija može u saradnji sa upravama isključiti iz predloga Zakona o budžetu Crne Gore za narednu fiskalnu godinu.

Donijete su odluke o izmjenama odluka o obrazovanju dijela mješovitih komisija za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori i Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori. Riječ je o promjenama personalnog sastava u dijelu koji čine predstavnici/ce Vlade.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za demografiju, na čelu sa potpredsjednikom Vlade za demografiju i mlade i ministrom sporta i mladih.

Donijeta je Strategija razvoja sektora ribarstva 2024-2029 i Akcioni plan za prenošenje, implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU sa Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi. Ovaj strateški dokument predstavlja nastavak Strategije ribarstva za period 2015-2020 i ima za cilj pripremu sektora ribarstva i akvakulture za novu fazu u procesu pristupanja EU, obezbjeđivanje veće usklađenosti u kontekstu regionalnih politika, naročito Generalne komisije za ribarstvo Mediterana i Crnog mora (GFCM), uzimanje u obzir evropskog Zelenog dogovora i njegove posledice, predviđanje i uspostavljanje svih potrebnih sprovedbenih mehanizama i izgradnju ukupnih kapaciteta kao podršku sektoru ribarstva. Naglasak je stavljen na kvalitet, i cilj je da se obezbijedi održivost i jačanje konkurentnosti ribarstva i akvakulture u vrlo dinamičnom međunarodnom okruženju u kojem Crna Gora ima aktivnu ulogu. U cilju ostvarivanja vizije, Strategija predviđa tri strateška cija, koji su obrađeni na nivou operativnih ciljeva i odgovarajućih mjera i to:

  • Pravni okvir i mehanizmi usklađeni sa EU i međunarodnim obavezama,
  • Djelotvorna kontrola i efikasna administracija kao ključni sistemi podrške za zdravo i održivo ribarstvo i
  • Ekološki, ekonomski i socijalno održivo ribarstvo i akvakultura.

Vlada je donijela Plan davanja koncesija u oblasti voda za 2024. godinu s Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi. Plan omogućava uvođenje procedure davanja koncesija, kao oblika podsticanja privatnih investicija u obavljanju privrednih djelatnosti od javnog interesa radi postizanja optimalne valorizacije prirodnih resursa. Predmetni plan odnosi se na analizu i ocjenu postojećeg stanja i to u pogledu opisa predmetnih koncesija, lokacija na kojima se može vršiti koncesiona djelatnost, opravdanosti javnog interesa i imovinsko – pravne odnose. Planom je, u dijelu eksploatacije izvorišta, obuhvaćeno jedno izvorište „Veliki Maljen“ Gornja Bukovica, opština Šavnik, za korišćenje dijela voda za potrebe flaširanja vode u komercijalne svrhe, dok u dijelu crpljenja podzemnih voda za tehnološke potrebe sadrži dvije lokacije i to za korišćenje vode za pivaru Trebjesa iz Nikšića i korišćenje vode za potrebe Atlas Capital Centar u Podgorici.

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2020-2024. godine, za 2024. godinu, i usvojen Izvještaj o implementaciji Akcionog plana u 2023. godini. Tim povodom, zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova i Državna komisija za granicu da u saradnji sa nadležnim institucijama realizuju mjere utvrđene Akcionim planom, u cilju daljeg napretka na usklađivanju sa obavezama iz procesa pregovora sa EU i implementaciji pravila u oblasti granične kontrole, u skladu sa odredbama Šengenskog zakonika o granicama i standardima za upravljanje vanjskim granicama EU. Takođe, sprovođenje Strategije za 2024. godinu je od značaja za ostvarivanje kriterijuma i dostizanje evropskog sistema bezbjednosti.

Vlada je utvrdila Nacrt Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta za lokalitet hotela „Galeb“, Opština Ulcinj, s Programom održavanja javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, da javnu raspravu o navedenom Nacrtu organizuje u skladu sa Programom održavanja javne rasprave i da nakon toga, pripremi i Vladi dostavi Predlog Izmjena i dopuna UP, sa Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi. Područje zahvata Izmjena i dopuna urbanističkog projekta za lokalitet Hotela Galeb pripada priobalnom području grada Ulcinja. Svojim položajem, u zaleđu Ulcinjske Male plaže, čini jednu od najatraktivnijih lokacija za izgradnju hotelskih objekata na Ulcinjskom primorju. Površina zahvata iznosi 4.33 ha. Granicom zahvata je obuhvaćen prostor nekadašnjeg Hotela Galeb, sa pripadajućim dijelom obale mora. Dio zahvata površine 1,89 ha se nalazi u zoni Morskog dobra i u planskoj podjeli zone pripada Sektoru 64 – Pinješ – Borova šuma. Cilj izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta, prema Programskom zadatku, je “obezbeđenje planskih uslova za izgradnju luksuznog hotela visoke kategorije uz uspostavljanje prepoznatljive arhitektonske fizionomije kompleksa u zahvatu, kao dijela urbane morfologije, a sve u skladu sa planskim opredeljenjma, smjernicama i kriterijumima sadržanim u planskoj dokumerntaciji višeg reda”.

Usvojen je Predlog za stavljanje van snage zaključka Vlade Crne Gore broj 07- 011/23- 618/2 od 9. februara 2023. godine povodom ustupanja na korišćenje Luke Budva Opštini Budva.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024., za 2023. godinu. U Izvještaju je dat presjek stanja u realizaciji obaveza koje su predviđene Programom pristupanja Crne Gore. Presjek stanja se odnosi na realizaciju obaveza u 2023. godini po poglavljima i resorima prethodnog saziva Vlade koji je usvojio predmetni PPCG, uz realizaciju administrativnih kapaciteta za istu godinu.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2023-2026. godine, za 2023. godinu, i donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2023-2026. godine, za 2024. godinu. Akcionim planom za 2024. godinu su planirane 202 aktivnosti čiji je cilj da povećaju institucionalnu efikasnost u komuniciranju procesa evropske integracije; osnaže ulogu medija u informisanju građana/ki o EU; unaprijede prepoznatljivost procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji u međunarodnoj javnosti i ojačaju ulogu obrazovnog sistema i lokalnih samouprava kao promotera EU vrijednosti.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Sporazuma o transportnoj podršci Vojsci Crne Gore između Ministarstva odbrane Crne Gore i Organizacije za podršku i nabavke NATO-a (NSPO), koju predstavlja Agencija za podršku i nabavke NATO-a (NSPA) u vezi sa pristupanjem NSPA transportnom sistemu NTS, i prihvatila tekst Sporazuma. U skladu sa NATO Ciljem sposobnosti „E 2201 N Strategijski transport“ Crna Gora ima obavezu da dostigne sposobnost angažovanja, održavanja i povratka (vazdušnim ili morskim putem) NATO ili nacionalnih snaga, u okviru podrške operacijama na strategijskoj distanci, u skladu sa zahtjevima za spremnost angažovanih snaga. Odabrana Agencija predstavlja dobru opciju za potrebe Vojske Crne Gore, imajući u vidu činjenicu da ne iziskuje troškove ukoliko se ne koristi (što će u praksi biti najčešće slučaj), a da pristupanjem NTS-u Crna Gora ispunjava NATO Cilj sposobnosti E2201N.

Usvojen je Izvještaj o javnom dugu na dan 31.12. 2023. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o stanju javnih finansija na lokalnom nivou na dan 31. 12. 2023. godine. Na osnovu raspoloživih podataka i izvještaja dostavljenih od strane jedinica lokalne samouprave za 2023. godinu, Ministarstvo finansija je izvršilo analizu javne potrošnje na lokalnom nivou, kao i svih relevantnih pokazatelja finansijskog stanja lokalne samouprave, upoređujući ih sa podacima i pokazateljima iz 2022. godine. Analizom je, između ostalog, utvrđeno da su ukupno ostvareni primici jedinica lokalne samouprave u 2023. godini iznosili 486,26 miliona eura, što je za 65,24 miliona eura više u odnosu na ostvarene primitke u 2022. godini, dok su izdaci budžeta svih jedinica lokalne samouprave u 2023. godini iznosili 358,67 miliona eura i u odnosu na 2022. godinu su povećani za 18,26 miliona eura. Takođe, prema podacima koje su jedinice lokalne samouprave dostavile Ministarstvu finansija, ukupne neizmirene obaveze lokalne samouprave na dan 31. 12. 2023. godine, iznosile su 73,12 miliona eura i u odnosu na stanje neizmirenih obaveza na isti dan 2022. godine, smanjene su za 4,72 miliona eura. To smanjenje se, kako se navodi u materijalu, uglavnom odnosi na obaveze po osnovu pozajmica i kredita. Tim povodom, Poreska uprava je zadužena da pojedinačno sa svim jedinicama lokalne samouprave, kao i privrednim društvima i ustanovama čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, a koje imaju tekući poreski dug, zaključi protokol o izmirenju obaveza koji će sadržati dinamički plan otplate duga po tim osnovama, dok je Ministarstvo finansija dužno da pojedinačno sa svim jedinicama lokalne samouprave koje imaju neizmirene obaveze po osnovu transfernih zajmova, zaključi protokol o izmirenju obaveza koji će sadržati dinamički plan otplate duga po tom osnovu. Data je i preporuka jedinicima lokalne samouprave da izvrše optimizaciju broj zaposlenih i ograniče nova zapošljavanja.

Usvojena je Informacija o statusu preduzetih aktivnosti na otklanjanju izazova navedenih u Informaciji o realizaciji Plana pripreme ljetnje turističke sezone 2023. godine, i donijet Plan pripreme ljetnje turističke sezone 2024. godine. Planom pripreme ljetnje turističke sezone 2024. godine predviđene su brojne aktivnosti, koje su, pored ostalog, usmjerene na unapređenje turističkog proizvoda generalno gledano, što se postiže podizanjem kvaliteta infrastrukture, usluga u turizmu i povezanim sektorima, stvaranjem novih turističkih proizvoda namijenjenih različitim turističkim ciljnim grupama i emitivnim tržištima, kao i na smanjenje sive ekonomije, podsticanje zapošljavanja domaće radne snage, bolju avio-dostupnost i bolju vidljivost Crne Gore kao turističke destinacije, primjenom tradicionalnih i savremenih načina promocije. Realizacijom tih aktivnosti stvaraju se preduslovi za stvaranje dobrog poslovnog ambijenta za ostvarivanje dobrih rezultata. Cilj Plana je, kako je istaknuto u diskusiji da se pospiješi integrisanost i koordinisanost u radu državnih i institucija na lokalnom nivou, u cilju ostvarenja uspješne ljetnje turističke sezone i kreiranja kvalitetnog i izraženo diversifikovanog turističkog proizvoda.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Varišta – Velja glava“, Opština Herceg Novi. Tim povodom, data je saglasnost da se raskine Ugovor zaključen 28.10.2022. godine, zbog neispunjavanja obaveza od strane Koncesionara.

Usvojena je Informacija o pripremi javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Kaludar“ Opština Petnjica, sa Izvještajem sa javne rasprave.. Tim povodom, usvojen je Koncesioni akt i zaduženo Ministarstvo energetike i rudarstva da sprovede neophodne aktivnosti za objavljivanje Javnog oglasa i da imenuje Tendersku komisiju koja će sprovesti postupak javnog nadmetanja.

Vlada je usvojila Informaciju o postupku davanja koncesije za korišćenje dijela vodotoka Zeta za proizvodnju električne energije u maloj hidroelektrani „Slap Zete“, donijela Odluku o davanju koncesije i prihvatila Ugovor o koncesiji sa privrednim društvom „Zeta Energy” DOO iz Danilovgrada. Zahtjevom je zatraženo davanje koncesije za korišćenje vodnog potencijala dijela vodotoka Zeta za proizvodnju električne energije u mHE „Slap Zete“, instalisane snage 1672 kW i procijenjene godišnje proizvodnje 8,71 GWh. Uvidom u izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata konstatovano je da je DOO „Zeta Energy“ osnovano od strane društva „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić i „NTE Montenegro AS“ iz Norveške, te da je udio društva „Elektroprivreda Crne Gore“ AD koje je u većinskom vlasništvu države, u privrednom društvu DOO „Zeta Energy“ na dan stupanja na snagu Zakona o koncesijama iznosio 51%. Ministarstvo energetike i rudarstva je izvršilo ocjenu dostavljene dokumentacije i konstatovalo da je podnosilac zahtjeva dostavio traženu dokumentaciju, kao i da je ispunio uslove za podobnost ponuđača propisane Zakonom o koncesijama, čime su se stekli uslovi da Vlada donese odluku o davanju koncesije, na osnovu koje će biti zaključen ugovor o koncesiji.

Usvojena je Informacija o potpisivanju Ugovora o grantu za finansiranje Projekta unapređenja željezničke infrastrukture i modernizaciju depoa i radionica za održavanje željezničkih voznih sredstava, koji će biti zaključen između Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Evropske investicione banke. Tim povodom,  Vlada je prihvatila Ugovor o grantu (Grant Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan/WB-IG03-MNE-TRA-02 i /WB-IG05-MNE-TRA-01) za „Koridor bliski istok/istočni mediteran: Željeznička interkonekcija R4 Crna Gora – Srbija, dionica Bar – Vrbnica u Crnoj Gori“ između Crne Gore i Eevropske investicione banke, kao i Ugovor o prosljeđivanju grant sredstava Investicionog okvira za Zapadni Balkan između Vlade Crne Gore i Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.

Vlada je usvojila Informaciju o osiguranju vazduhoplova tipa Embraer 195 reg. oznaka 4O-AOC („Charlie“). U Informaciji se navodi da je vazduhoplov u procesu prelaska vlasništva na državu Crnu Goru čije osiguranje ističe 28. marta 2024. godine. U prethodne dvije godine vazduhoplov je bio osiguran u zajedničkom postupku nabavke usluge osiguranja flote To Montenegro” d.o.o. Podgorica, te da je najracionalnije i finansijski najpovoljnije rješenje za Vladu da i ove godine nacionalna avio kompanija sprovede postupak nabavke usluge osiguranja vazduhoolova. Tim povodom zadužena je avio kompanija „To Montenegro“ da u ime Vlade sprovede neophodnu proceduru za osiguranje vazduhoplova, a Ministarstvo finansija da iz budžetske rezerve uplati sredstva za potrebe osiguranja.

Donijeta je Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Andrijevica

Vlada je donijela Odluku o raspuštanju Skupštine opštine Šavnik.

Usvojena je Informacija o postupanju Skupštine Opštine Budva po Odluci o upozorenju (,,Službeni list CG”, broj 22/24).

Vlada je donijela Djelimični Kadrovski plan za organe državne uprave i službe Vlade Crne Gore za 2024.godinu. Budući da nijesu svi organi dostavili nacrte kadrovskih planova pristupilo se donošenju Djelimičnog karovskog plana, dok su organi koji nijesu dostavili nacrte i obezbijedili saglasnost Ministarstva finansija zaduženi da pripreme i Upravi za ljudske resurse dostave navedene dokumente.

Usvojena je Informacija o uvozu rezervnih djelova za potrebe remontnih radova TE „Pljevlja“. Predmetna roba je neophodna za remontne radove koji se izvode u aprilu i maju 2024. godine, uslijed neophodnosti zamjene već dotrajale opreme, a sa konačnim ciljem sigurnog i pouzdanog rada pogona, kao i bezbijednosti ljudi koji rade i borave u istom.

Vlada je usvojila Informaciju o stanju Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore na 05. februar 2024. godine (finansijski aspekt). Prema podacima dobijenim od Agencije za investicije, ukupan iznos sredstava uplaćen investitorima u svrhu ulaganja u projekte sa Liste razvojnih projekata u oblasti turizma na dan 05. februar 2024. godine iznosi 190.174.752 eura, dok je na ESCROW računima u tu svrhu položeno ukupno 68.532.503 eura. U svrhu ulaganja u poljoprivredu i prerađivačku industriju na ESCROW računima je položeno ukupno 250.000 eura, a isti iznos je uplaćen investitoru. Ukupan iznos sredstava uplaćen Fondu za inovacije Crne Gore u svrhu razvoja inovacione politike na dan 05. februar 2024. godine iznosi 18.400.000 eura, dok je na ESCROW računima u tu svrhu položeno ukupno 13.900.000 eura. Prema podacima sa Centralnog računa državnog trezora, ukupan iznos uplaćenih sredstava u svrhu administrativnih taksi iznosi 43.575.344 eura.

Data je saglasnost za finansiranje adaptacije i opremanja sportskih objekata u ukupnom iznosu od 164.000 eura, za sledeće projekte:

– Nabavka sportske opreme i rekvizita za potrebe opremanja više sportskih terena i fiskulturnih sala,

– Adaptacija fiskulturne sale JU OŠ „Dašo Pavičić“, Herceg Novi,

– Adaptacija otvorenog košarkaškog terena u Studentskom parku Podgorica i

– Adaptacija otvorenog multifunkcionalnog terena u dvorištu OŠ „Vuk Karadžić“ u Beranama.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.