Mladen Mikijelj

Ministarstvo finansija: Zainteresovani da se uključe u pripremu Predloga fiskalne strategije

0

Ministarstvo finansija pozvalo je zainteresovane da se uključe u pripremu Predloga fiskalne strategije Crne Gore za period od ove do 2027. godine.

Iz Ministarstva je saopšteno da je cilj poziva da se organi, organizacije, udruženja i građani uključe u predlaganje i kreiranje mjera fiskalne i sektorskih politika Vlade, kroz predlaganje konkretnih mjera i projekata čijom realizacijom će se obezbijediti konsolidacija javnih finansija, ojačati makroekonomska stabilnost i unaprijediti konkurentnost zemlje i, posljedično, poboljšati životni standard svih građana.

“Shodno navedenom, pozivamo zainteresovanu javnost da do 18. marta svojim predlozima, sugestijama i komentarima doprinese poboljšanju kvaliteta dokumenta i da doprinos unapređenju dijaloga javnog sektora sa svim zainteresovanim stranama”, navodi se u pozivu.

Sve inicijative, predloge, sugestije i komentare, zainteresovani mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Stanka Dragojevića 2, Podgorica, kao i u elektronskom obliku na e-mail: [email protected], u formi koja je sastavni dio tog poziva.

Članom Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti propisano je da Fiskalnu strategiju za period trajanja mandata Vlade donosi Skupština. U skladu sa zakonom, Vlada će do kraja drugog kvartala usvojiti Predlog fiskalne strategije Crne Gore za period od ove do 2027. godine, koji će potom uputiti Skupštini na usvajanje.

“Naime, polazeći od identifikovanih ključnih politika u oblasti fiskalnog upravljanja, Fiskalnom strategijom Vlada će predstaviti ključne mjere u oblasti poreskog sistema, reformi socijalnog, zdravstvenog, penzionog i javnog sektora, upravljanja javnim dugom, kao i drugim prioritetnim oblastima u periodu trajanja mandata Vlade”, objasnili su iz Ministarstva.

Cilj Fiskalne strategije je, kako se dodaje, sprovođenje odlučne i sveobuhvatne fiskalne konsolidacije, kako bi se racionalizovali budžetski troškovi i omogućilo da Crna Gora sve svoje tekuće obaveze finansira iz tekućih prihoda. Racionalnim upravljanjem troškovima stvoriće se dodatni fiskalni prostor za sprovođenje razvojnih politika i inicijativa koje garantuju dugoročno održiv ekonomski rast.

“Polazeći od mjera reformi koje će biti sastavni dio Reformske agende u okviru Plana rasta EU, kao i Programa ekonomskih reformi, shodno novoj metodologiji Evropske komisije, uvažavajući preporuke međunarodnih organizacija, Fiskalna strategija će obuhvatiti dodatne reformske mjere kojima će se doprinijeti ostvarivanju ključnih ciljeva fiskalne politike”, navodi se u pozivu.

Fiskalna strategija Crne Gore će, kako se precizira, obuhvatiti relevantna poglavlja makroekonomskog i fiskalnog okvira sa projekcijama na srednji rok, kao i identifikovanim rizicima, mjere fiskalne politike, upravljanje javnim dugom, ispunjenje zacrtanih ciljeva i fiskalnih pravila, kao i relevantne sektorske reforme i sagledavanje održivosti javnih finansija na dugi rok.

U dokumentu će se predstaviti prioriteti fiskalne i sektorskih politika, koje će biti usmjerene na jačanje makroekonomske i stabilnosti javnih finansija, kao i povećanje finansijske stabilnosti.

“Fiskalna politika planira se i realizuje u skladu sa kriterijumima koji se odnose na ostvarivanje suficita tekuće budžetske potrošnje, ostvarivanje primarnog budžetskog suficita, kao i odgovornu politiku zaduživanja za kapitalne projekte koji stvaraju dodatnu vrijednost u ekonomiji i otplatu ranijih obaveza, u cilju obezbjeđenja fiskalne održivosti”, rekli su iz Ministarstva.

Fiskalna strategija će, kako se zaključuje, sadržati politike fiskalnog prilagođavanja kroz predlaganje reformskih rješenja u oblastima: socijalnog, zdravstvenog i penzijskog sistema, javnog sektora i lokalne samouprave, kao i poreske politike.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.