Milo nema podršku ni Italije: Sude mu ortacima za šverc da ga natjeraju da se ne kandiduje

Milo nema podršku ni Italije: Sude mu ortacima za šverc da ga natjeraju da se ne kandiduje

Najava italijanskog tužilaštva da se po hitnom postupku sudi optuženima za šverc cigareta iz Crne Gore, poruka je Milu Đukanoviću da odustane od predsjedničke kandidature, saznaje Borba. U Ita­li­ji se vo­di po­stu­pak pro­tiv cr­no­gor­skih dr­ža­vlja­na Bra­ni­sla­va Bra­na Mi­ću­no­vi­ća, Du­šan­ke Jek­nić Pe­šić, Ve­se­li­na Ba­ro­vi­ća i Bran­ka Vu­jo­še­vi­ća i dr­ža­vlja­ni­na Re­pu­bli­ke Sr­bi­je An­dri­je Dra­ško­vi­ća. Prethodno je optužen bio i Milo Đukanović, ali njega je štitio imunitet, pa mu se nije sudilo.
Okrivljenima se sudi za ma­fi­ja­ško udru­ži­va­nje ra­di me­đu­na­rod­nog šver­ca ci­ga­re­ta.
Odlukom da se ponovo aktuelizuje priča oko šverca cigareta, prema našim saznanjima, Đukanoviću se šalje poruka da odustane od predsjedničke kandidature.
-Poslije Njemačke, koja je protiv njegove kandidature, suđenje u Italiji je nova poruka Đukanoviću. Iz razloga, što je njega imunitet spasio suđenja, a na optuženičkoj klupi su njegovi bliski prijatelji. Na ovaj način, Italija šalje signale da Đukanovićeva kandidatura nije poželjna, kaže naš sagovornik.
Po­stu­pak u Italiji su 2001. go­di­ne po­kre­nu­li tu­ži­o­ci Đu­ze­pe Šel­zi i Euge­ni­ja Pon­ta­su­lja, ko­ji su u me­đu­vre­me­nu na­pu­sti­li tu­ži­la­štvo u Ba­ri­ju.
Pre­ma op­tu­žnom pred­lo­gu, Ve­se­lin Ba­ro­vić i Bran­ko Vu­jo­še­vić su okri­vlje­ni da su po­kri­va­li po­sao šver­ca du­va­na pre­ko fir­me „Mon­te­ne­gro ta­ba­ko tran­zit”, (MTT), dok je Du­šan­ka Jek­nić Pe­šić omo­gu­ći­la po­ve­zi­va­nje ita­li­jan­skih kri­mi­na­la­ca i Vla­de Cr­ne Go­re, od­no­sno nje­nog du­go­go­di­šnjeg pred­sjed­ni­ka Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
Bra­no Mi­ću­no­vić i An­dri­ja Dra­ško­vić te­re­te se da su kao čel­ni­ci ma­fi­je pru­ži­li uto­či­šte ita­li­jan­skim kri­mi­nal­ci­ma, čla­no­vi­ma Uje­di­nje­ne sve­te kru­ne i Ka­mo­re, a da su za­uz­vrat do­bi­li mo­no­pol na ile­gal­nu tr­go­vi­nu pre­ko Ja­dra­na.
Biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća je u vri­je­me po­kre­ta­nja po­stup­ka šti­tio imu­ni­tet dr­žav­ni­ka. On je u op­tu­žnom pred­lo­gu bio je ozna­čen kao or­ga­ni­za­tor ma­fi­ja­škog udru­ži­va­nja ko­je su či­ni­li i pred­stav­ni­ci or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la iz ita­li­jan­skih re­gi­ja Kam­pa­ni­ja i Pu­lja, ali i bi­zni­sme­ni sa švaj­car­skim dr­ža­vljan­stvom Fran­ko de­la To­re i Đe­rar­do Ku­o­mo.

Related posts

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *