Milo nema podršku ni Italije: Sude mu ortacima za šverc da ga natjeraju da se ne kandiduje

0

Najava italijanskog tužilaštva da se po hitnom postupku sudi optuženima za šverc cigareta iz Crne Gore, poruka je Milu Đukanoviću da odustane od predsjedničke kandidature, saznaje Borba. U Ita­li­ji se vo­di po­stu­pak pro­tiv cr­no­gor­skih dr­ža­vlja­na Bra­ni­sla­va Bra­na Mi­ću­no­vi­ća, Du­šan­ke Jek­nić Pe­šić, Ve­se­li­na Ba­ro­vi­ća i Bran­ka Vu­jo­še­vi­ća i dr­ža­vlja­ni­na Re­pu­bli­ke Sr­bi­je An­dri­je Dra­ško­vi­ća. Prethodno je optužen bio i Milo Đukanović, ali njega je štitio imunitet, pa mu se nije sudilo.
Okrivljenima se sudi za ma­fi­ja­ško udru­ži­va­nje ra­di me­đu­na­rod­nog šver­ca ci­ga­re­ta.
Odlukom da se ponovo aktuelizuje priča oko šverca cigareta, prema našim saznanjima, Đukanoviću se šalje poruka da odustane od predsjedničke kandidature.
-Poslije Njemačke, koja je protiv njegove kandidature, suđenje u Italiji je nova poruka Đukanoviću. Iz razloga, što je njega imunitet spasio suđenja, a na optuženičkoj klupi su njegovi bliski prijatelji. Na ovaj način, Italija šalje signale da Đukanovićeva kandidatura nije poželjna, kaže naš sagovornik.
Po­stu­pak u Italiji su 2001. go­di­ne po­kre­nu­li tu­ži­o­ci Đu­ze­pe Šel­zi i Euge­ni­ja Pon­ta­su­lja, ko­ji su u me­đu­vre­me­nu na­pu­sti­li tu­ži­la­štvo u Ba­ri­ju.
Pre­ma op­tu­žnom pred­lo­gu, Ve­se­lin Ba­ro­vić i Bran­ko Vu­jo­še­vić su okri­vlje­ni da su po­kri­va­li po­sao šver­ca du­va­na pre­ko fir­me „Mon­te­ne­gro ta­ba­ko tran­zit”, (MTT), dok je Du­šan­ka Jek­nić Pe­šić omo­gu­ći­la po­ve­zi­va­nje ita­li­jan­skih kri­mi­na­la­ca i Vla­de Cr­ne Go­re, od­no­sno nje­nog du­go­go­di­šnjeg pred­sjed­ni­ka Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
Bra­no Mi­ću­no­vić i An­dri­ja Dra­ško­vić te­re­te se da su kao čel­ni­ci ma­fi­je pru­ži­li uto­či­šte ita­li­jan­skim kri­mi­nal­ci­ma, čla­no­vi­ma Uje­di­nje­ne sve­te kru­ne i Ka­mo­re, a da su za­uz­vrat do­bi­li mo­no­pol na ile­gal­nu tr­go­vi­nu pre­ko Ja­dra­na.
Biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća je u vri­je­me po­kre­ta­nja po­stup­ka šti­tio imu­ni­tet dr­žav­ni­ka. On je u op­tu­žnom pred­lo­gu bio je ozna­čen kao or­ga­ni­za­tor ma­fi­ja­škog udru­ži­va­nja ko­je su či­ni­li i pred­stav­ni­ci or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la iz ita­li­jan­skih re­gi­ja Kam­pa­ni­ja i Pu­lja, ali i bi­zni­sme­ni sa švaj­car­skim dr­ža­vljan­stvom Fran­ko de­la To­re i Đe­rar­do Ku­o­mo.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.