Ljekarska komora: Napad na ljekare da opet bude posebno krivično djelo

0

Skupština Ljekarske komore Crne Gore iskazala je duboko neslaganje i oštar protest zbog brisanja člana 152a iz Krivičnog zakonika Crne Gore. Na ovaj način, kako navode, uskraćena je krivičnopravna zaštita crnogorskim ljekarima i ugrožen sam sistem pružanja zdravstvene zaštite.

Obratili su se Skupštini i Vladi Crne Gore sa zahtjevom da se krivično djelo napad na ljekare pri pružanju ljekarske pomoći vrati u Krivični zakonik kao posebno krivično djelo, kako je to ranije bilo propisano.

Naime, kako podsjećaju, Krivičnim zakonikom je bilo propisano krivično djelo napad na ljekare pri pružanju ljekarske pomoći.

“Ko napadne ili prijeti da će napasti ljekara pri pružanju ljekarske pomoći ili u vezi sa pružanjem ljekarske pomoći, kazniće se zatvorom do tri godine. Ako je pri izvršenju djela iz stava 1 ovog člana ljekaru nanesena laka tjelesna povreda ili je prijećeno upotrebom oružja, učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do pet godina. Ako je djelo iz stava 1 ovog člana izvršeno u grupi ili na organizovan način, učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina. Za pokušaj djela iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do jedne godine”, citirali su član 152 a.

Kako dodaju, Zakonom o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore (Zakon je objavljen u “Službenom listu CG”, br. 110/2023 od 12. 12. 2023. godine) članom 29 brisan je prednje citiran član 152a. U obrazloženju predloga, poslovne oznake 08-040/23-5614/4 od 6. decembra 2023. godine, za brisanje citiranog člana Vlade Crne Gore stoji:

“Članom 29 Predloga zakona izvršeno je brisanje člana 152a ovog zakonika. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore („Sl. List CG“, br.145/2021) u članu 142 ovog zakonika uveden je pojam Poslovi od javnog značaja koji se odnosi na obavljanje profesije ili dužnosti koja je povezana sa povećanim rizikom za bezbjednost lica koje je obavlja u oblasti javnog informisanja, zdravstvene zaštite i pravne pomoći pred sudskim i drugim državnim organima, ali i kvalifikovani oblici određenih krivičnih djela (teško ubistvo, teške tjelesne povrede, prinuda i ugrožavanje sigurnosti) koja postoje ukoliko su učinjena prema licima koja obavljaju poslove od javnog značaja u vezi sa obavljanjem tih poslova (uključujući i zdravstvenu zaštitu). Imajući u vidu da je izmjenama iz 2021. godine već inkriminisan napad na ljekare, a da bi se sistematika samog Krivičnog zakonika očuvala, bilo je neophodno brisati navedeni član, kako bi se izbjegli problemi u praksi zbog postojanja duple inkriminacije”, dodaju u saopštenju.

Iz Skupštine Ljekarske komore Crne Gore kažu da iz prednje navedenog obrazloženja proizilazi da predlagač predmetnih izmjena nije prepoznao da je zaštićeno dobro kod pomenutih krivičnih djela različito.

“Kod prvog – “Poslovi od javnog značaja” zaštićeno dobro je bezbjednost lica koja se bave profesijama od javnog značaja, dok kod brisanog krivičnog djela ,,Napad na ljekare pri pružanju ljekarske pomoći” zaštićeno dobro je zdravstveni sistem i građani koji ostaju uskraćeni za zdravstvenu zaštitu. Dakle u prvom slučaju, zakonodavac štiti nezavisnost i samostalnost u obavljanju profesija od javnog značaja, dok u drugom slučaju zaštićeno dobro je nesmetano funkcionisanje zdravstvenog sitema, dakle neprekidno i pravovremeno pružanje zdravstvene zaštite. Za ukazati je da se Ustavom Države Crne Gore članom 69 svakome garantuje pravo na pravovremenu i efikasnu zdravstvenu zaštitu. Radi pojašnjenja, napadom na ljekara, pored njegovog tjelesnog integriteta ugrožava se zdravlje svih građana koji su toga dana trebali da ostvare zdravstevnu zaštitu, jer je upitno koliko je ljekar spreman da nakon napada

nastavi sa zdravstvenim zbrinjavanjem građana zakazanih za taj dan čime se direktno krši navedeni član Ustava Crne Gore, a što ljekarsku profesiju čini značajno drugačijom od poslova od javnog značaja iz člana 142 Krivičnog zakonika”, saopštili su iz Skupštine Ljakrske komore.

Takođe, dodaju, činjenica da je crnogorski zakonodavac propisao zdravstvenu zaštitu kao zaštićeno dobro i to članom 290 Krivičnog zakonika – “Nesavjesno pružanje ljekarske pomoći” i članom 292 “Neukazivanje ljekarske pomoći”, što kod ostalih profesija od javnog značaja nije slučaj, ukazuje na opravdanost propisivanja zasebnog krivičnog djela zbog očiglednog postojanja povećane i profesionalne i krivičnopravne odgovornosti prilikom obavljanja ljekarske djelatnosti.

“Na kraju za ukazati je da je u vremenskom intervalu od samo dvije godine koliko je bio na snazi brisani član 152a zaživio kroz tri sudske presude od čega je u jednom slučaju izrečena zatvorska kazna, dok je u preostala dva slučaja izrečena uslovna osuda. Imajući u vidu navedeno obraćamo se Skupštini i Vladi Crne Gore sa zahtjevom da se krivično djelo napad na ljekare pri pružanju ljekarske pomoći vrati u Krivični zakonik kao posebno krivično djelo, kako je to ranije bilo propisano”, zaključuju u saopštenju.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.