Kojih sedam zemalja EU ne ispunjava kriterijume po pitanju budžetskog deficita?

0

Sedam zemalja članica, uključujući i Francusku, ne ispunjava kriterijume EU po pitanju budžetskog deficita, objavila je danas Evropska komisija.

Pored Francuske, to su i Belgija, Italija, Mađarska, Malta, Poljska i Slovačka. EK je objavila „Prolećni paket evropskog semestra“ koji pruža smJernice za unapređenje konkurentnosti i otpornosti EU i održavanje zdravih javnih finansija.

Komisija je pripremila IzvJeštaj za 12 država članica kako bi procijenila njihovu usklađenost sa kriterijumom deficita iz Ugovora o funkcionisanju EU (TFEU) i to su Belgija, Češka, Estonija, Španija, Francuska, Italija, Mađarska, Malta, Poljska, Slovenija, Slovačka i Finska.

U ovoj procjeni, EK uzima u obzir relevantne faktore koje su iznele države članice u slučaju da je njihov odnos javnog duga prema BDP-u ispod 60 odsto BDP-a ili je procijenjeno da je njihov deficit „blizu“ referentne vrijednosti od tri odsto ili „privremen“.

U svijetlu procjene sadržane u izvještaju, otvaranje postupka za prekomerni deficit opravdan je za sedam država članica: Belgiju, Francusku, Italiju, Mađarsku, Maltu, Poljsku i Slovačku.

Izvještaj iz člana 126(3) je samo prvi korak u otvaranju procedure za prekomerni deficit.

U svijetlu ove procjene, i nakon razmatranja mišljenja Ekonomskog i finansijskog komiteta, EK namjerava da predloži Savjetu da otvori procedure za prekomerni deficit za pomenute države članice u julu 2024.

U okviru paketa Jesenjeg evropskog semestra, EK će predložiti Savjetu preporuke da se prekine situacija sa prekomjernim deficitom.

„Proljećni paket evropskog semestra“ pruža smjernice za unapređenje konkurentnosti i otpornosti EU i održavanje zdravih javnih finansija. Novi okvir ekonomskog upravljanja čini 2024. godinom tranzicije za koordinaciju fiskalne politike u EU.

Smjernice i odluke fiskalne politike u okviru novog okvira sadržane u „Proljećnom paketu“ imaju za cilj jačanje održivosti duga država članica i promovisanje održivog i inkluzivnog rasta u svim državama članicama.

Prema novim pravilima, države članice će pripremiti srednjoročne planove u kojima će se utvrditi putevi njihove potrošnje i prioritetne reforme i investicije.

Preporuke uključene u „Prolećni paket“ pružaju snažnu osnovu za reformske i investicione obaveze koje države članice moraju postaviti u ovim planovima.

Države članice treba da sprovode opreznu fiskalnu politiku tako što će obezbijediti da rast neto rashoda u 2025. godini i kasnije bude u skladu sa zahtevima fiskalnog prilagođavanja u okviru novog okvira upravljanja.

Konkretno, to znači da bi države članice sa javnim dugom iznad 60 odsto BDP-a ili deficitom iznad tri odsto BDP-a trebalo da obezbijede da rast neto rashoda bude ograničen na stopu koja čini odnos državnog duga prema BDP-u na vjerovatan pad u srednjem roku, dok deficit opšte države dovede na ispod tri odsto i zadrži ga ispod ove referentne vrijednosti u srednjem roku.

(Tanjug)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.