Jovanović: Vlast pokušava da nezakonito naplati porez i pored zastare

0

Član predsjedništva DNP-a i funkcioner DF-a Nikola Jovanović ocijenio je da je Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada velikom broju građana Podgorice dostavila rješenja o prinudnoj naplati poreza na nepokretnostima u kojima im se nalaže da u roku od 10 dana plate porez, kamate zbog neblagovremenog plaćanja i troškove postupka. Građani su, smatra on, sa pravom zbunjeni i šokirani enormnim iznosima poreske obaveze koju ovaj organ želi prinudno da naplati iz zarada, penzija i drugih ličnih primanja kao i iz pokretne i neporketne imovine.
„Prije svega, treba da znaju da u velikom broju ova rješenja sadrže netačne ili pogrešne podatke na osnovu kojih im je obračunat porez, pa bi prije svega trebali da dobro provjere svaku stavku i da ukoliko primijete nepravilnosti iskoriste svoje zakonsko pravo na žalbu u roku od 15 dana koja se izjavljuje Glavnom administratoru. Žalba se predaje preko Uprave lokalnih javnih prihoda, ul.” Vuka Karadžića” br.16. Posebno je važno istaći činjenicu da ukoliko im nije dostavljeno osnovno rješenje o utvrđivanju poreske obaveze da su time narušena njihova prava iz upravnog postupka da budu blagovremeno obaviješteni i pravo da iskoriste žalbu na utvrđeni iznos. Kamate koje su obračunate po osnovu duga, a koje u velikom broju slučaja dosežu iznos visine poreza na nepokretnost, su obračunate suprotno zakonu jer ovaj postupak mora da se vodi bez odugovlačenja a mi imamo slučaj da se postupak pokreće tek nakon 5 godina“, smatra Jovanović.
Ovo sve zbog izmjena i dopuna zakona o Poreskoj administraciji kojim je produžen rok za zastaru u postupku utvrđivanja poreza koji ističe nakon 5 godina.
„Zbog toga je Uprava lokalnih javnih prihoda u 2017-oj godini požurila da iskoristi rok i od građana prinudno naplati sve od 2012-te godina. Ako je nekome stiglo rješenje za plaćanje poreza iz 2011-te, treba da zna da je nastupio rok zastare na koji obavezno treba da se pozove u žalbi jer na zastaru organ ne pazi po službenoj dužnosti i neće je konstatovati osim ukoliko se stranka na nju pozove“, pojašnjava on.
U većini slučajeva lokalni organ je rješenja donio kršeći osnovna načela upravnog i poreskog postupka, zbog čega savjetujem svakome da ispita navode i iskoristi pravo žalbe.
„Tako se često dešava da dolazi do neslaganja osnovnih podataka, imena i prezimena i matičnog broja, da se pripiše imovina koja uopšte ne pripada poreskom obvezniku, da se nepravilno navede kvadratura i slično. Zbog svega je izuzetno važno da građani pribave osnovna rješenja i izvrše uvid u ove podatke. Takođe treba da znaju da shodno Zakonu o porezu na nepokretnosti imaju pravo na umanjenje poreske obaveze. Porez na nepokretnosti, koji poreskom obvezniku služe kao glavno mjesto stanovanja, umanjuje se za 20% za poreskog obveznika i po 10% za svakog člana njegovog domaćinstva, a najviše do 50% poreske obaveze, što uprava u većini slučajeva nije primijenila. Samo po ovom osnovu poreska obaveza se može umanjiti za 50 % ukoliko u tom domačinstvu živi 5 članova porodice, o čemu treba dostaviti uz žalbu i potvrde o prebivalištu. U ovom postupku žalba ne odlaže izvršenje rješenja, i krucijalno je tražiti odlaganje naplate poreske obaveze u žalbi sve dok se ne okonča postupak po pravnim ljekovima jer ukoliko se to propusti i dođe do nepravilne naplate poreza građani zaštitu svojih prava i povraćaj sredstava mogu da ostvare jedino u sudskom postupku. Inače, ova rješenja o prinudnoj naplati su ujedno opomena za plaćanje duga a nakon 10 dana postaju izvršne isprave zbog čega dalji postupak ide direktnim dostavljanjem za prinudnu naplatu, bez angažovanja javnog izvršitelja“, kaže Jovanović.
Lokalni poreski organ očigledno radi po sistemu „ako prođe, prođe“, što zbog neprofesionalnog rada, što zbog očiglednih grešaka koje prave, na kraju ispaštaju isključivo građani i njihova imovina.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.