Dnevni horoskop

0
 • Ovan

  Po­zi­ti­v­nu pro­me­nu na po­slu do­no­si vam pre­la­zak jed­ne pla­ne­te pre­ko va­šeg po­lja ka­ri­je­re. Re­še­nje prav­nih pro­ble­ma. Vaš od­nos s par­t­ne­rom pro­ži­ma­ju ha­r­mo­ni­ja i ra­zu­me­va­nje. Slo­bod­ne oče­ku­je ro­man­ti­čan su­sret pre­ko pri­ja­te­lja. Uno­si­te vi­še vi­ta­mi­na C!

 • Bik

  Aspe­k­ti na po­lju pro­fe­sio­nal­nog usa­vr­ša­va­nja i inos­tran­stva ak­ti­vi­ra­će ovu te­ma­ti­ku i do­ne­ti vam na­pre­dak. Uspe­šno će­te re­ši­ti spor­no pi­ta­nje na po­ro­di­č­nom ni­vou. Ra­z­mi­šlja­te o za­jed­ni­č­koj bu­du­ć­nos­ti na nov na­čin. Opre­de­li­te se za zdra­vi­ju is­hra­nu, izba­ci­te ma­snu hra­nu.

 • Blizanci

  Po­slov­na sa­ra­d­nja s jed­nim sa­ra­d­ni­kom da­nas mo­že nai­ći na pre­pre­ku. Mo­gu­će je odla­ga­nje u spro­vo­đe­nju va­žnog ra­d­nog za­da­t­ka. Lep pe­riod u od­no­su s par­t­ne­rom ispu­nja­va vas spo­ko­jem ko­ji du­go ni­ste ose­ti­li. Sto­ma­č­ne te­go­be, pro­ble­mi sa že­lu­cem.

 • Rak

  Pru­ža vam se pri­li­ka da po­kre­ne­te pri­vat­ni biz­nis i da se osa­mos­ta­li­te. U ovom pe­rio­du će­te re­ši­ti kru­pan prav­ni pro­blem. Ra­z­mi­šlja­te o ve­zi s par­t­ne­rom na da­le­ko ozbi­lj­ni­ji na­čin ne­go pre. Oče­ku­je vas va­žan raz­go­vor. Spa­zam mi­ši­ća kao po­sle­di­ca ve­li­kih na­po­ra.

 • Lav

  Sa­da se ak­ti­vi­ra di­na­mi­ka po­slo­va­nja. No­va sa­ra­d­nja s inos­tran­stvom. Ro­man­ti­čan su­sret sa oso­bom ko­ja vam se do­pa­la na pr­vi po­gled ispu­ni­će vas lju­bav­nim en­tu­zi­ja­z­mom. Pro­blem s ki­č­mom, na­ro­či­to lu­m­bal­nim de­lom. Obra­ti­te se reu­ma­to­lo­gu, jer pro­blem mo­že po­ti­ca­ti od reu­me.

 • Devica

  Na­pre­dak u ka­ri­je­ri pos­ti­ći će­te pro­fe­sio­nal­nim usa­vr­ša­va­njem. Pos­ti­ći će­te uspeh u krea­ti­v­nim za­ni­ma­nji­ma i pro­sve­ti. Po­ći će vam za ru­kom da re­ši­te kru­pan i du­go­tra­jan pro­blem jed­nog od svo­jih uku­ća­na. Pro­bav­ne sme­t­nje, ne­ma­te re­dov­ne obro­ke, pri­be­ga­va­te br­zoj hra­ni.

 • Vaga

  Ne­za­po­sle­ne Va­ge mo­gu do­bi­ti po­slov­nu po­nu­du, ali mo­že bi­ti reč o ho­no­rar­noj sa­ra­d­nji i pri­vre­me­nom re­še­nju. Udva­ra­ča na sve stra­ne, a vi se ose­ća­te usa­mlje­no. Pa ipak, usko­ro se po­ja­vlju­je ne­ko ko će vas obo­ri­ti s no­gu. Nea­k­ti­v­ni ste, sa­da bi vam na­j­vi­še pri­ja­lo pli­va­nje.

 • škorpija

  Uspeh oče­ku­je Ško­r­pi­je u obla­sti ko­mu­ni­ka­ci­ja i sao­bra­ća­ja. Do­bi­će­te priz­na­nje na­dre­đe­nih za pos­ti­g­nu­te re­zu­l­ta­te. Vaš od­nos s par­t­ne­rom ula­zi u mi­r­ni­ji pe­riod. Oče­ku­je vas ro­man­ti­č­no ve­če udvo­je. Sma­nji­te unos al­ko­ho­la, kao i ci­ga­re­te.

 • Strelac

  Pru­ža vam se je­din­stve­na pri­li­ka da uspos­ta­vi­te no­vi si­stem po­slo­va­nja, ko­ji će vam do­no­si­ti mno­go vi­še pri­ho­da ne­go ra­ni­je. Stre­l­če­vi ko­ji tra­ga­ju za srod­nom du­šom mo­gu je sre­sti upra­vo na ne­kom pu­to­va­nju. Sa­da bi vam pri­jao odla­zak na ne­ko usa­mlje­no, uda­lje­no me­sto.

 • Jarac

  Ču­va­j­te ta­j­ne od svo­je ko­n­ku­re­n­ci­je, upra­vo zbog svo­jih ino­va­ti­v­nih ide­ja uspe­će­te da izbi­je­te na pr­vo me­sto. Fi­nan­si­j­ski do­bi­tak. Po­vo­ljan pe­riod za no­va po­znan­stva, ko­ja će vam ot­kri­ti va­šu pra­vu srod­nu du­šu. Bo­lo­vi u ko­le­ni­ma. Ra­zlog to­me mo­že bi­ti i vi­šak ki­lo­gra­ma.

 • Vodolija

  Pru­ža vam se pri­li­ka za no­vi izvor pri­ho­da. Va­še ori­gi­nal­ne ide­je će pri­hva­ti na­dre­đe­ni. Ne vo­li­te ru­ti­nu, po­se­b­no na lju­bav­nom pla­nu. Iz tog ra­zlo­ga re­ši­li ste da uve­de­te no­ve ele­men­te u od­nos s par­t­ne­rom. Reu­ma­ti­č­ni zglo­bo­vi.

 • Ribe

  Ovaj dan pro­ti­če u zna­ku za­vr­še­t­ka ra­da na va­žnom pro­je­k­tu. Upo­tre­bi­će­te sve svo­je ve­šti­ne, pa uspeh ne­će izos­ta­ti. Ri­be ko­je su u bra­ku da­nas mo­gu da re­še va­žan pro­blem ko­ji du­go op­te­re­ću­je nji­hov od­nos. Va­ri­ra­ju­ći pri­ti­sak, pro­blem s ka­ro­ti­da­ma. Obra­ti­te se ka­r­dio­lo­gu.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.