Mladen Mikijelj

Dnevni horoskop

0
 • Ovan

  Sle­di izu­ze­t­no va­žan po­slov­ni sa­sta­nak na ko­jem će se odlu­či­ti o veo­ma bi­t­nim pi­ta­nji­ma o da­ljem po­slo­va­nju. Preu­zi­ma­te ulo­gu li­de­ra. Neo­če­ki­va­no je do­šlo do nes­po­ra­zu­ma iz­me­đu vas i par­t­ne­ra. Ko­n­fli­k­t­na si­tua­ci­ja s par­t­ne­rom mo­že se re­ši­ti sa­mo ko­m­pro­mi­som. Va­ri­ra­nje pri­tis­ka.

 • Bik

  Da­nas mo­že­te uspe­šno re­ši­ti ne­ki zaos­ta­li prav­ni pro­blem. Oče­ku­je vas izne­na­d­no po­slov­no pu­to­va­nje. Neo­do­lji­va pri­vla­č­nost iz­me­đu vas i oso­be ko­ju po­zna­je­te s po­sla mo­že se pre­tvo­ri­ti u pra­vu lju­bav. Pre­hla­da.

 • Blizanci

  Fi­nan­si­j­ski pro­blem zbog ka­šnje­nja ne­ke upla­te. To­kom ovog da­na bi­će neo­p­hod­na pri­me­na re­ze­r­v­nog pla­na. Pla­ne­tar­ni aspe­k­ti u va­šem po­lju pra­ve lju­ba­vi mo­gu vam do­ne­ti no­vo po­znan­stvo i po­če­tak no­ve ve­ze. Pro­blem s vi­dom.

 • Rak

  Uspe­šni po­slov­ni pre­go­vo­ri do­ne­će zna­ča­j­ni ko­rak na­pred u va­šoj ka­ri­je­ri. Fi­nan­si­j­ska si­tua­ci­ja je sve bo­lja. Pru­ža vam se pri­li­ka da re­ši­te du­go­tra­jan pro­blem na po­ro­di­č­nom ni­vou. Rad na ostva­re­nju za­jed­ni­č­kog ci­lja. Ne­r­vo­za.

 • Lav

  Ovaj dan obe­le­ži­će in­ten­zi­v­na di­na­mi­ka i mno­štvo po­slov­nih su­sre­ta. Pru­ža vam se no­va šan­sa da ispo­lji­te svo­je spo­sob­nos­ti. Slo­že­ni­ja lju­bav­na si­tua­ci­ja za­to što se iz­me­đu vas i par­t­ne­ra po­ja­vi­lo ne­po­ve­re­nje. Mo­gu­ća je ta­j­na lju­bav­na ve­za. Sklo­nost po­vre­da­ma.

 • Devica

  Ne­ga­ti­v­na ene­r­gi­ja ovog da­na od­no­si se na pri­li­č­no ne­pri­ja­tan raz­go­vor s na­dre­đe­ni­ma. Ispo­lji­te di­plo­ma­ti­ju i str­plje­nje. De­vi­ce ko­je su u ve­zi mo­gu da ima­ju že­sto­ku ra­spra­vu, a po­vod mo­že da bu­de čak i na­jo­bi­č­ni­ja si­t­ni­ca. Po­ja­čan stres i ra­zdra­žlji­vost.

 • Vaga

  Ovaj dan do­no­si vam po­se­ban iza­zov. Ko­mu­ni­ka­ci­ja s na­dre­đe­ni­ma mo­že bi­ti dos­ta pro­ble­ma­ti­č­na. Ču­va­j­te se ma­ni­pu­la­ti­v­nih ko­le­ga sklo­nih sple­t­ka­ma. Si­m­pa­ti­ja s po­sla mo­že da se ra­zvi­je u ne­što mno­go vi­še ne­go što ste oče­ki­va­li. Po­če­tak ve­ze mo­že bi­ti pod ve­lom ta­j­ne. Bo­lo­vi u no­ga­ma.

 • škorpija

  Pro­me­ne u ti­mu sa­ra­d­ni­ka obe­le­ži­će ovaj dan. Ne­ke oso­be s ko­ji­ma ste sa­ra­đi­va­li po­ka­za­le su se kao ne­pou­zda­ne i vi ste ih uda­lji­li. Ovaj dan do­no­si vam ro­man­ti­čan su­sret i mo­gu­ć­nost po­če­t­ka no­ve ve­ze. Po­znan­stvo na pu­to­va­nju osta­vi­će du­bok tra­ga na va­ma. Bo­lo­vi u vra­tu.

 • Strelac

  Ne­za­po­sle­ni mo­gu bi­ti po­zva­ni na veo­ma va­žan po­slov­ni raz­go­vor. Reč mo­že bi­ti o ho­no­rar­nom po­slu ili ra­du pre­ko in­te­r­ne­ta. Ovaj dan mo­že da pro­te­k­ne u zna­ku izne­na­đe­nja. Neo­če­ki­va­ni su­sret s va­šom bi­v­šom lju­ba­vi ili ne­ka oso­ba iz va­še pro­šlos­ti mo­že po­ku­ša­ti da vam se vra­ti. Pad imu­ni­te­ta.

 • Jarac

  Ak­ce­nat ovog da­na je na odli­č­noj or­ga­ni­za­ci­ji po­slov­nih ak­ti­v­nos­ti. Ne­r­vo­zu mo­že da vam do­ne­se za­ka­šnje­nje veo­ma va­žne upla­te. Slo­bod­ni Ja­r­če­vi mo­gu da upo­zna­ju pri­vla­č­nu oso­bu u zna­ku Bi­ka ili Ra­ka. Pro­ble­mi sa zglo­bo­vi­ma.

 • Vodolija

  Po­bo­lj­ša­nje ko­mu­ni­ka­ci­je s ko­le­ga­ma i na­dre­đe­ni­ma stvo­ri­će op­štu po­zi­ti­v­nu at­mo­s­fe­ru na po­slu. Va­n­red­ni fi­nan­si­j­ski do­bi­tak. Izla­zak u dru­štvo mo­že vam do­ne­ti po­znan­stvo s jed­nom veo­ma za­ni­mlji­vom oso­bom u zna­ku La­va ili Ov­na. Vi­še se kre­ći­te.

 • Ribe

  Uko­li­ko ste ima­li za­stoj u po­slov­nim pre­go­vo­ri­ma, ovaj dan do­ne­će vam pr­vi ve­li­ki po­mak. Oče­ku­je vas izne­na­d­ni po­slov­ni put. Lju­bav­na avan­tu­ra sa oso­bom u zna­ku Vo­do­li­je ili De­vi­ce pro­bu­di­će sva va­ša ču­la. Gla­vo­bo­lja.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.