Mladen Mikijelj

Dnevni horoskop

0
 • Ovan

  Mo­že­te da oče­ku­je­te ma­nje ko­m­pli­ka­ci­je ko­je će­te uspe­ti da re­ši­te uz po­moć sa­ra­d­ni­ka od po­ve­re­nja. Na po­lju lju­ba­vi oče­ku­je vas na ne­ki na­čin uspo­ren dan. Mo­gu­će je da ne­će bi­ti ve­ćih pro­me­ne. Ne­ma pro­ble­ma sa zdra­vljem.

 • Bik

  Pred va­ma je dan po­vo­ljan za po­sao. Mo­že­te oče­ki­va­ti da će­te pos­ti­ći uspeh u svom za­ni­ma­nju. Uka­zu­je vam se šan­sa da osvo­ji­te oso­bu do ko­je vam je sta­lo. Bi­će­te sre­ć­ni ka­da je u pi­ta­nju lju­bav. Pa­zi­te na hro­ni­č­ne sme­t­nje.

 • Blizanci

  Ima­te mno­go oba­ve­za, pa vam se na po­lju po­sla la­ko mo­že stvo­ri­ti ne­ko hao­ti­č­no sta­nje. Vo­lje­na oso­ba će po­ka­za­ti da joj ni­je la­ko da po­ka­že sa­svim otvo­re­no šta mi­sli o va­ma. Do­bro se ose­ća­te.

 • Rak

  Mo­že­te oče­ki­va­ti da će­te uspe­ti da re­ši­te po­slov­ne pro­ble­me iz pret­hod­nog pe­rio­da. Na lju­bav­nom po­lju dos­ta to­ga vas na ne­ki na­čin op­te­re­ću­je. Ose­ća­te se kao da vas par­t­ne­ro­va oče­ki­va­nja gu­še. Ne­ma pro­ble­ma sa zdra­vljem.

 • Lav

  Ne­mo­j­te mno­go da oče­ku­je­te da­nas. Po­tru­di­te se da bu­de­te real­ni ka­da su u pi­ta­nju va­ši po­slov­ni pla­no­vi. Mo­že­te da oče­ku­je­te po­vo­lj­nu at­mo­s­fe­ru ka­da je u pi­ta­nju od­nos iz­me­đu vas i vo­lje­ne oso­be. Pa­zi­te na sr­ce.

 • Devica

  Oče­ku­je vas pri­li­ka da na­pre­du­je­te. Mo­gu­će je da će­te do­bi­ti ne­ke sa­svim no­ve po­slov­ne po­nu­de. Za­do­vo­lj­ni ste svo­jim emo­ti­v­nim ži­vo­tom. Ne oče­ku­ju vas ve­će pro­me­ne na ovom po­lju. Pa­zi­te na sto­mak.

 • Vaga

  Va­še ko­le­ge bi mo­gle da vam stvo­re ne­ku ne­pri­jat­nost na po­slu. Ni­je vam la­ko da re­ši­te sve pro­ble­me. Po­če­li ste da su­m­nja­te u par­t­ne­ra i ni­je vam la­ko da s njim ostva­ri­te ko­m­pro­mis. Ne­r­v­ni si­stem vam je ose­tljiv.

 • škorpija

  Že­li­te da po­kre­ne­te pro­me­ne ka­da je u pi­ta­nju po­sao. Ni­je vam la­ko da sve or­ga­ni­zu­je­te jer ima­te mno­go oba­ve­za. Po­na­ša­te se pri­li­č­no hla­d­no u od­no­su s vo­lje­nom oso­bom i ona vam na to­me za­me­ra. Mo­gu­ći su pro­ble­mi sa zu­bi­ma i ko­žom.

 • Strelac

  Že­li­te da me­nja­te po­sao. Mo­že­te oče­ki­va­ti da će­te usko­ro ima­ti pri­li­ku da vam se ne­što u ve­zi s tim i po­kre­ne. Le­po vam je ka­da ste sa vo­lje­nom oso­bom i ne­ma­te po­tre­bu da me­nja­te od­nos. Ko­le­na su vam ose­tlji­va.

 • Jarac

  Am­bi­cio­zni ste i ura­di­će­te sve ono što mo­že­te ka­ko bi­ste ostva­ri­li svo­je po­slov­ne ci­lje­ve. Pre­te­ra­na lju­bo­mo­ra ni­je u va­šem sti­lu. Ka­da pri­me­ti­te da je par­t­ner neis­kren, sa­mo će­te se uda­lji­ti od nje­ga. Hro­ni­č­ne te­go­be vam se vra­ća­ju.

 • Vodolija

  Že­le­li bi­ste da se ma­k­si­mal­no po­sve­ti­te po­slu, ali ni­je vam la­ko da to ura­di­te jer se dos­ta lju­di me­ša u va­še odlu­ke. Te­ži­te to­me da s vo­lje­nom oso­bom ostva­ri­te mi­r­nu i ha­r­mo­ni­č­nu at­mo­s­fe­ru. Bu­bre­zi su vam ose­tlji­vi.

 • Ribe

  Ne odu­sta­je­te od svo­jih po­slov­nih pla­no­va i am­bi­ci­ja. Mo­že­te oče­ki­va­ti da će su­d­bi­na bi­ti na va­šoj stra­ni. Ne oče­ku­ju vas ve­će pro­me­ne ka­da su u pi­ta­nju emo­ci­je. Za­sad ima­te mi­ran dan pred so­bom. Že­lu­dac vam je ose­tljiv.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.