Dnevni horoskop

0
 • Ovan

  Fo­ku­si­ra­ni ste na fi­nan­si­je. Va­ši po­ku­ša­ji da na­đe­te spo­n­zo­ra do­vo­de do re­zu­l­ta­ta, što va­še ko­le­ge ra­du­je. U slu­ča­ju da ste slo­bod­ni, ula­zi­te u no­vu ve­zu i ma­k­si­mal­no joj se po­sve­ću­je­te. Di­sa­j­ni or­ga­ni su vam ose­tlji­vi.

 • Bik

  Vaš od­nos pre­ma oba­ve­za­ma je od­go­vo­ran. Odli­č­no se ra­zu­me­te u ra­d­ni pro­ces, upor­ni ste i sve za­vr­ša­va­te na vre­me. Za­do­vo­lj­ni ste ve­zom. In­si­sti­ra­te na in­ti­m­nom sa­stan­ku s vo­lje­nom oso­bom. Zdra­vlje je odli­č­no.

 • Blizanci

  Na­dre­đe­na oso­ba vas po­zi­va na raz­go­vor. Te­ma su no­vi po­slov­ni pla­no­vi. Ispos­ta­vlja se da sli­č­no ra­z­mi­šlja­te, ta­ko da la­ko pra­vi­te do­go­vor. Pre­za­do­vo­lj­ni ste ve­zom i in­si­sti­ra­te na su­sre­tu. Zdra­vlje je so­li­d­no.

 • Rak

  Kad su oba­ve­ze u pi­ta­nju, ima­te pri­li­č­no op­ti­mi­sti­čan stav, vred­ni ste i sve odra­đu­je­te po pla­nu. Od­nos s par­t­ne­rom je ge­ne­ral­no sta­bi­lan, ia­ko ste sklo­ni pro­me­na­ma ra­spo­lo­že­nja. Imu­ni­tet vam je jak, ose­ća­te se do­bro.

 • Lav

  Na po­slov­nom sa­stan­ku osta­vlja­te po­zi­ti­van uti­sak i odli­č­no pro­la­zi­te. Dru­ga stra­na vas vi­di kao od­go­vor­nu i pou­zda­nu oso­bu. In­si­sti­ra­te na ra­z­me­ni ne­žnos­ti s par­t­ne­rom, što on od­mah pri­hva­ta. Ose­ća­te se odli­č­no.

 • Devica

  Ne ose­ća­te se do­bro na po­slu. Ima­te uti­sak da ni­ste u si­tua­ci­ji da po­ka­že­te sve svo­je zna­nje. Oče­ku­je vas po­znan­stvo sa oso­bom za ko­ju sma­tra­te da je po­tre­b­no da je još ma­lo ana­li­zi­ra­te. Mo­gu­ći su pro­ble­mi sa ci­r­ku­la­ci­jom.

 • Vaga

  U slu­ča­ju da ste pri­vat­nik, ko­na­č­no re­ša­va­te pi­ta­nje fi­nan­si­ja, i to ta­ko što na­la­zi­te spo­n­zo­ra ili do­bi­ja­te kre­dit. Pre­za­do­vo­lj­ni ste od­no­som s bra­č­nim par­t­ne­rom. Ose­ća­te se vo­lje­no i ušu­ška­no. Mo­gu­ći su pro­ble­mi s di­sa­j­nim or­ga­ni­ma.

 • škorpija

  Pot­pu­no ste ne­za­do­vo­lj­ni sa­ra­d­njom sa inos­tra­nim sa­ra­d­ni­ci­ma. Ne­ma­te ni­ka­kav ose­ćaj si­gu­r­nos­ti i oče­ku­je­te da se sve izne­na­da za­vr­ši. Sklo­ni ste iza­zi­va­nju sva­đe s par­t­ne­rom ta­ko što mu upu­ću­je­te re­či op­tu­žbe. Obra­ti­te pa­žnju na is­hra­nu.

 • Strelac

  Ose­ća­te se do­bro na po­slu. Vr­lo ste vred­ni, ima­te ja­sno ispla­ni­ran ra­spo­red i vo­li­te da ra­di­te. Ko­mu­ni­ka­ci­ja s bra­č­nim par­t­ne­rom ni­je na­j­bo­lja i sle­di vam nes­po­ra­zum ko­ji tre­ba da ra­zja­sni­te. Zdra­vlje je sta­bi­l­no.

 • Jarac

  Si­tua­ci­ja na po­slu vam je hao­ti­č­na, zbog če­ga ste za­bri­nu­ti. U emo­ti­v­nom smi­slu ste za­do­vo­lj­ni. Ve­za vam se ra­zvi­ja na oče­ki­van na­čin i sta­bi­l­na je, što vam je vr­lo bi­t­no. Zdra­vlje je so­li­d­no.

 • Vodolija

  Ima­te pre­vi­še oba­ve­za, ta­ko da ne­ke po­ku­ša­va­te da oba­vi­te na br­zi­nu, ali to vam ne po­la­zi za ru­kom. Ini­ci­ra­te raz­go­vor o fi­nan­si­ja­ma s par­t­ne­rom. Sve­sni ste da će bi­ti pro­tiv tro­ška ko­ji pla­ni­ra­te. Mo­gu­će su po­vre­de.

 • Ribe

  Opu­šte­ni ste i za­do­vo­lj­ni si­tua­ci­jom na po­slu. Vred­ni ste, stre­sa ne­ma, ra­di­te u mi­r­noj i ra­d­noj at­mo­s­fe­ri, ko­ja vam od­go­va­ra. Pred va­ma je no­vo po­znan­stvo, a emo­ci­je će že­sto­ko pro­ra­di­ti. Zdra­vlje je sta­bi­l­no.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.