Dnevni horoskop

0
 • Ovan

  Do­bro bi bi­lo da ra­z­mi­sli­te uko­li­ko po­kre­će­te ne­ke po­slo­ve. Ne­mo­j­te žu­ri­ti, da­j­te se­bi vre­me­na, po­sa­ve­tu­j­te se sa sta­ri­jim i isku­sni­jim ko­le­ga­ma i zna­će­te da li da na­sta­vi­te da­lje. Pred­lo­ži­te par­t­ne­ru pu­to­va­nje ko­je će osve­ži­ti va­šu ve­zu. Re­dov­no ve­žba­j­te ka­ko bi­ste izbe­gli zdra­v­stve­ne pro­ble­me i stres.

 • Bik

  Ovaj dan je za tro­še­nje, pa pos­to­ji mo­gu­ć­nost da no­vac po­za­j­mi­te blis­koj oso­bi, ali ne­mo­j­te ra­ču­na­ti da će vam on bi­ti usko­ro vra­ćen. Oni ko­ji su u ve­zi do­ći će u isku­še­nje da pre­va­re, ali će se u po­sled­njem tre­nu­t­ku po­vu­ći. Do­sad ste sa­ču­va­li do­bro zdra­vlje, pa ta­ko na­sta­vi­te i u bu­du­ć­nos­ti.

 • Blizanci

  Ose­ća­te ne­r­vo­zu na po­slu, bi­će­te pri­mo­ra­ni da ko­mu­ni­ci­ra­te sa oso­ba­ma s ko­ji­ma ne­ma­te ja­sne i čvr­ste do­go­vo­re. Za­lju­blje­nost, sje­di­nje­nje s par­t­ne­rom i ne­za­bo­rav­ni tre­nu­ci stra­sti i za­jed­ni­štva mno­ge pri­pa­d­ni­ke ovog zna­ka po­gu­ra­će pre­ma bra­č­nim vo­da­ma. Pos­to­ji ma­la opa­snost od pro­ble­ma s je­trom.

 • Rak

  Va­žno je da ra­di­te ono što vo­li­te, a svi­ma mo­že­te po­ka­za­ti ko­li­ko po­zna­je­te svoj po­sao. Na­pra­vi­će­te po­ma­ke, a pre­t­pos­ta­vlje­ni će bi­ti za­do­vo­lj­ni. Si­n­gl oso­be nai­ći će na par­t­ne­ra za ozbi­lj­nu ve­zu. Zbog stre­sa i lo­še is­hra­ne na­ku­pi­će­te vi­šak ki­lo­gra­ma.

 • Lav

  Ne­za­do­vo­lj­stvo se pre­tvo­ri­lo u za­do­vo­lj­stvo, a sa­mi efe­k­ti se vi­de u fi­nan­si­j­skoj do­bi­ti, jer će se re­j­ti­ng fi­r­me za­hva­lju­ju­ći va­ma po­bo­lj­ša­ti, ta­ko da mo­že­te oče­ki­va­ti i bo­nu­se kao ne­ki vid na­gra­de. Si­m­pa­ti­ji će­te da­ti do zna­nja da ste zai­n­te­re­so­va­ni. Izbe­ga­va­j­te pre­te­ra­no ne­r­vi­ra­nje, jer na to na­j­pre rea­gu­je vaš si­stem za va­re­nje.

 • Devica

  Uko­li­ko ste ne­za­po­sle­ni, bi­lo bi po­že­lj­no da do­ne­se­te odlu­ku o to­me šta u stva­ri že­li­te da ra­di­te. Tre­ba­lo bi da se odlu­či­te i da oda­be­re­te po­sao ko­ji bi vam na­j­vi­še od­go­va­rao. U lju­ba­vi vam pred­sto­je da­ni sre­će, uz ma­lo ulo­že­nog tru­da oja­ča­će­te lju­bav. Pa­zi­te šta je­de­te ka­ko ne bi­ste do­dat­no uzne­mi­ra­va­li že­lu­dac lo­šom is­hra­nom.

 • Vaga

  Do­bi­će­te po­nu­de sa vi­še stra­na, a je­dan bli­zak pri­ja­te­lj će vam pred­lo­ži­ti da ra­di­te s njim u fi­r­mi u ko­joj je on za­po­slen. Ako ste sa­mi, ni­je isklju­če­na no­va lju­bav ta­mo gde je na­j­ma­nje oče­ku­je­te. Ma­lo ste se opu­sti­li kad je reč o zdra­vlju i za­to bi bi­lo po­že­lj­no da oba­vi­te ne­ke ru­tin­ske pre­gle­de.

 • škorpija

  Dr­ži vas elan iz pret­hod­nog da­na u ko­me ste za­po­če­li ve­li­ki po­sao sa inos­tran­stvom, a sa­da na­stu­pa pe­riod ma­te­ri­jal­ne do­bi­ti ko­ju sma­tra­te da ste za­ra­di­li. Sre­ć­no za­lju­blje­ni ra­z­mi­šlja­će o za­jed­ni­č­kom ži­vo­tu. Uzi­ma­j­te i mu­l­ti­vi­ta­mi­ne.

 • Strelac

  No­vac ko­ji oče­ku­je­te ne­će­te do­bi­ti do kra­ja da­na, jer pos­to­ji pa­pi­ro­lo­ški pro­blem ko­ji će vas či­ni­ti ne­r­vo­znim. Bu­di­te str­plji­vi, jer je to sa­mo pi­ta­nje vre­me­na. Mno­gi od vas su za­lju­blje­ni u ne­kog ko vam ne uzvra­ća ose­ća­nja. Pre­je­da­nje je stro­go za­bra­nje­no, jer mo­že ne­ga­ti­v­no uti­ca­ti na va­re­nje.

 • Jarac

  Po­tra­ži­te po­moć ko­le­ga ko­ji će vam po­mo­ći da real­no sa­gle­da­te pro­blem u kom ste se na­šli. Ni­je ni­šta za­bri­nja­va­ju­će. Bra­č­ni od­no­si bi­će pro­že­ti ne­po­ve­re­njem, ali lju­bav i pri­vr­že­nost ne­će bi­ti do­ve­de­ni u pi­ta­nje. Va­še zdra­vlje će na­j­vi­še za­vi­si­ti od emo­cio­nal­nog ži­vo­ta.

 • Vodolija

  Po­slov­ni iza­zo­vi su vam vr­lo na­gla­še­ni – do­bi­će­te do­dat­ne po­slo­ve za ko­je po­slo­da­vac mi­sli da ste spo­sob­ni da na njih od­go­vo­ri­te. Ak­tue­l­no je udva­ra­nje zau­ze­te oso­be ko­ja se još ni­je oslo­bo­di­la lju­bav­ne pro­šlos­ti. Mo­gu­ći su pro­ble­mi sa zu­bi­ma i kos­ti­ma.

 • Ribe

  Ima­te po­dr­šku ko­le­ga i na­dre­đe­nih, ko­ji ve­ru­ju u vas i u va­še spo­sob­nos­ti, a po­se­b­no u po­slov­nim od­no­si­ma sa inos­tran­stvom. Si­n­gl oso­be bi mo­gle da ob­no­ve bi­v­šu ve­zu ili da se po­no­vo za­lju­be u istu oso­bu. Stre­sne si­tua­ci­je mo­gu pro­bu­di­ti šti­t­nu žle­zdu.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.