17. 10. 2018. - 10:31

FLEŠ

Uhapšena recepcionerka hotela Grand ćuti: Spreman atentat na Miloša Đuričkovića?

Istražitelji provjeravaju operativna saznanja da li je Miloš Đuričković, brat ubijenog Radomira Đuričkovića bio meta planiranog napada, u kojem su trebali da učestvuju uhapšeni Ivan Jovanović i Nikoleta Vukić, saznaje Borba. Njih dvoje su juče uhapšeni zbog sumnje da su planirali ubistvo jednog pripadnika kriminalnog klana. Policija provjerava da li je upravo Đuričković bio meta napada. Njegov brat Radomir, ubijen je u oktobru 2016. godine na Cetinju, u obračunu “šlaljaraca” i “kavčana”. Inače, on je kum sa sada pokojnim Goranom Radomanom, koji je prva žrtva obračuna pomenutih klanova.
Jovanović i Vukić, kako saznajemo, nijesu direktno trebali da učestvuju u planiranoj likvidaciji. Jovanoviću je bio zadatak da pronađe štek za skrivanje oružja, maski i ostale opreme koja bi bila korišćena prilikom izvršenja djela. Vukić, koja radi kao recepcionerka hotela Grand mu je pomogla da sve to skloni u jednu od soba.
Sumnja se da je upravo Miloš Đuričković trebao da bude meta napada. On je ranije pri­vo­đen na sa­slu­ša­nje ka­da je po­li­ci­ja uze­la iz­ja­ve od vi­še oso­ba ko­je u po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma ima­ju sta­tus bez­bjed­no­sno ine­te­re­sant­nih li­ca. U toj ak­ci­ji na te­ri­to­ri­ji Pod­go­ri­ce i Ce­ti­nja pri­ve­de­no je 15 li­ca. Takođe, prošle godine je u Beogradu na njega pucano, ali je prošao sa lakšim povredom.
Njemu je u sklo­pu ak­ci­je „Ta­las” vo­zi­lo pri­vre­me­no za­pli­je­nje­no. U ovoj aki­ciji je u raz­li­či­tim gra­do­vi­ma Cr­ne Go­re od­u­ze­to vi­še vo­zi­la. Cilj ak­ci­je bi­la je pro­vje­ra re­gu­lar­no­sti i po­ri­je­kla vo­zi­la, kao i mo­gu­će pro­na­la­že­nje tra­go­va iz­vr­še­nja kri­vič­nih dje­la.
Đu­rič­ko­vi­ćev brat Ra­do­mir ubi­jen je 10. ok­to­bra 2016. go­di­ne, u ve­čer­njim ča­so­vi­ma ka­da je is­pred lo­ka­la „Ko­no­ba” na nje­ga pu­ca­no iz vo­zi­la u po­kre­tu. Dan ka­sni­je, po­li­ci­ja je na pu­tu pre­ma Ce­kli­nu is­pod Obod­ske pe­ći­ne, u mje­stu Za­čir, pro­na­šla za­pa­ljen auto­mo­bil „re­no me­gan” pla­ve bo­je, re­gi­star­skih ozna­ka PG-BG344, za ko­ji po­li­ci­ja sum­nja da su ko­ri­sti­le ubi­ce.
Zbog sum­nje da su po­či­ni­li te­ško ubi­stvo u sa­i­zvr­ši­la­štvu na šte­tu Ce­ti­nja­ni­na Ra­do­mi­ra Đu­rič­ko­vi­ća in­spek­to­ri kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je tra­ga­ju za Vu­ka­nom Vu­ja­či­ćem (21), Igo­rom Ma­ša­no­vi­ćem (20) i Ma­ri­jom Mi­lo­še­vi­ćem (35).

Related posts

2 Comments

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *