Za crtanje murala u Podgorici potrebna saglasnost Vukovića

0

Glavni grad je pripremio Odluku o dopunama odluke o komunalnom redu, koja će se narednog petka, 12. februara, naći pred odbornicima lokalnog parlamenta, pišu Dnevne novine.

Glavna promjena odnosi se na oslikavanje murala i grafita na spoljnim djelovima zgrada, gdje je do sada bila dovoljna dozvola skupštine etažnih vlasnika, a dok će sada crtanje na fasadi morati da odobri i Glavni grad, odnosno Sekretarijat za komunalne poslove, nakon što pribavi mišljenje Komisije za murale i druge oblike vizuelne komunikacije.

“Murali i drugi oblici vizuelne komunikacije nekomercijalne sadržine oslikavaju se, ocrtavaju, lijepe iii postavljaju na spoljnim djelovima zgrade na osnovu odobrenja organa lokalne uprave nadležnog za komunalne poslove. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava 1 ovog člana dostavlja se idejni projekat, dokaz o pravu svojine na objektu, saglasnost vlasnika objekta, odnosno saglasnost skupštine etažnih vlasnika zgrade. O zahtjevu iz stava 2 ovog člana organ lokalne uprave nadležan za komunalne poslove pribavlja mišljenje Komisije za murale i druge oblike vizuelne komunikacije”, navodi se u dokumentu.

Komisiju će, kako se navodi, obrazovati gradonačelnik Podgorice, iz reda stručnih lica iz oblasti umjetnosti, istorije umjetnosti, arhitekture, prava i slično, na predlog organa lokalne uprave za poslove kulture.

Administrativne poslove za potrebe Komisije obavlja organ lokalne uprave nadležan za poslove kulture.

Takođe, u članu 48, stav 1, poslije tačke 20 dodaje se nova tačka, kojom se predviđa da je zabranjeno oslikavanje, crtanje, odnosno da se zalijepi ili postavi mural ili drugi oblik vizuelne komunikacije na spoljnim djelovima zgrade, bez odobrenja organa lokalne uprave nadležnog za komunalne poslove.

U obrazloženju ove odluke navodi se da je pravni osnov za donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu sadržan u članu 19 Zakona o komunalnim djelatnostima, shodno kojem jedinica lokalne samouprave propisuje opšte uslove održavanja komunalnog reda i mjere za njihove sprovođenje.

Osim toga, osnov za donošenje odluke sadržan je i u članu, kojim je predviđeno da Skupština Glavnog grada donosi propise i druge opšte akte i propisuje opšte uslove održavanja komunalnog reda i mjere za njihovo sprovođenje, u skladu sa zakonom.

Izvor: Fos.media

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.