Većina u Skupštini sprema zakon: Amnestiraju kriminalce iz vlasti

0

Poslanici parlamentarne većine predložili su zakon o amnestiji kojim je predviđeno da se oslobađaju od izvršenja četvrtine kazne zatvora lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela propisana zakonima Crne Gore i ona koja su osuđena stranom presudom koja su izvršava u Crnoj Gori. Lica koja su na dan stupanja ovog zakona prosnažno osuđena kaznom zatvora od tri mjeseca za krivična djela pripisana zakonima Crne Gore, a nijesu počela izdržavanje, kazna se zamjenjuje uslovnom osudom.
„Pri tome se izrečena kazna zatvora uzima kao utvrđena i određuje da se neće izvršiti ako u roku od dvije godine osuđeni ne učini novo krivično djelo“, kaže se u predloženom zakonu o amnestiji, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri.
Kako se navodi, za lica koja izdržavaju kaznu ona se obustavlja, a preostali dio zamjenjuuje uslovnom osudom, tako što se ostatak kazne uzima utvrđenim i određuje da se neće izvršiti ako u roku od dvije godine osuđeni na učini novo krivično djelo.
Amnestija se ne odnosi na lica koja su osuđena za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz Krivičnog zakonika SRJ ili protiv civilnog stanovništva i trgovina ljudima iz Krivičnog zakonika Crne Gore, kao i za krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom.
„Amnestija se ne odnosi za lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo silovanje, prunuda na obljubu ili protivpravni blud, obljuba ili protivpravni blud nad nemoćnim licem, djetetom, sa maloljetnikom, nedozvoljene polne radnje, posredovanje u vršenju prostituciuje, prikazivanje pornografskog materijala djeci i proizvodnja i posjedovanje dječje pornografije“, kaže se u predloženom zakonu.
O ispunjenju usolova za amnestiji odlučuje osnovni sud koji je nadležan za upućivanje osuđenog na izdržavanje kazne zatvora. Protiv rješenja o amnestiji može se izjaviti žalba Višem sudu, u roku od tri dana od njegovog prijema. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija dužan je da obavijesti nadležni sud, u roku od 24 sata od stupanja na snagu ovog zakona, o osuđenim licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, a podliježu amnestiji.
Zakon o amnestiji predložili su Miodrag Radunović, Genci Nimanbegu, Mićo Orlandić, Adrijan Vuksanović, Ervin Ibrahumović, Andrija Popović, Jovanka Laličić, Miloš Nikolić, Danijel Živković, Željko Aprcović.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.