Upozorenje: Lažni državni revizori šetaju državnim institucijama i traže dokumentaciju

0

Državna revizorska institicija (DRI) upozirila je sve državne organe da osobe koje se predstavljaju kao državni revizori i koje traže određene podatke legitimišu, odnosno da im traže pisano punomoćje koje je potpisano i ovjereno od strane DRI i za slučaj da ta osoba ne posjeduje punomoćje o tome obavjeste vrhovnu reviziju.

Ovo upozorenje je došlo nakon što je DRI došla do informacija da se pojedinci lažno predstavljaju i traže dokumentaciju od pojedinih državnih institucija.

“DRI obavještava javnost, subjekte revizije i medije da je nakon prijave određenog broja državnih organa i institucija (Univerzitet, Fond zdravstva …) da se određeni broj osoba, koja nijesu izabrana u zvanje državni revizor u DRI u skladu sa zakonom, legitimiše kao državni revizor i zahtjeva dokumentaciju radi sprovodjenja postupaka revizije i da potpisuje zapisnike i vrši druge radnje sa potpisom državnog revizora. Članom 45 Zakona o DRI propisano je da poslove revizije obavlja državni revizor koji zasniva radni odnos na osnovu javnog oglašavanja isključivo u DRI. Stavom 3 istog člana zakona propisano je da za državnog revizora može biti izabrana osobaa koje, pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće uslove- ima visoku stručnu spremu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen ispit za državnog revizora”, navode oni.

Kako ističu, osobe koje su položile državni revizorski ispit, a nijesu svojstvo državnog revizora stekla shodno članu 45 Zakona o DRI nemaju pravo vršiti bilo koju radnju iz nadležnosti DRI, niti se potpisivati kao državni revizori, posebno ne na bazi zaključenih komercijalnih ugovora za pružanje usluga trećim licima.

“U vezi sa istim svi subjekti revizije dužni su da zatraže od lica koja se legitimišu kao državni revizori pisano punomoćje koje je potpisano i ovjereno od strane DRI i za slučaj da lice ne posjeduje isto da o tome obavjeste DRI”, navodi se u upozorenju ove institucije.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.