Tuča u Spužu: Pljačkaš iz Acove Prve banke pretukao zatvorenika

0

Zatvorenici Filip Marjanović i Božina Bulatović potukli su se u prostorijama zatvora, a deblji kraj izvukao je Bulatović. Tuču je prijavio vođa smjene u ZIKS-u. Nakon tuče, Bulatović je prevez u Klinički centar Crne Gore gdje mu je ukazana pomoć, a ljekari su konstatovali da je zadobio teške tjelesne povrede. O ovom događaju je obaviješteno tužilaštvo u Podgorici.
Marjanović se nalazi u pritvoru zbog sumnje da je opljačkao poslovnicu Prve banke u Beranama, a Bulatović zbog šverca droge. Između njih su danima trajale nesulglasice koje su kulminirale tučom.
Raz­boj­ni­štvo u Pr­voj ban­ci u Be­ra­na­ma do­go­di­lo se 13. mar­ta prošle godione, oko 9 ča­so­va. Na­o­ru­ža­ni i ma­ski­ra­ni pljač­ka­ši, na­o­či­gled za­po­sle­nih i ne­ko­li­ko kli­je­na­ta, iz ban­ke su od­ni­je­li oko 150.000 evra. Ma­ri­ja­no­vić i Br­kić uhap­še­ni su ubr­zo na­kon pljač­ke u Ro­ža­ja­ma. Kod njih je pro­na­đen no­vac za ko­ji se sum­nja da je otu­đen u ovom kri­vič­nom dje­lu.
Zbog sum­nje da su šver­co­va­li dro­gu, prošlog ljeta uhap­še­ni su Bo­ži­na Bu­la­to­vić i Alek­san­dar Mi­tro­vić (27) iz Pod­go­ri­ce. Slu­žbe­ni­ci Ca­rin­ske is­po­sta­ve Do­bra­ko­vo su, na iz­la­zu iz Cr­ne Go­re, kon­tro­li­sa­li vo­zi­lo „BMV 525“, pod­go­rič­kih re­gi­sta­rs­kih ozna­ka ko­jim je upra­vljao Bu­la­to­vić, dok je na mje­stu su­vo­za­ča bio Mi­tro­vić. To­kom pre­tre­sa vo­zi­la, u spe­ci­jal­no na­pra­vlje­nom bun­ke­ru – du­ploj pre­gra­di iz­me­đu zad­njeg sje­di­šta i pr­tlja­žni­ka, pro­na­đe­no je 12 ve­ćih pa­ko­va­nja u ko­ji­ma se na­la­zi­la bilj­na ma­te­ri­ja tam­no­ze­le­ne bo­je za ko­ju se sum­nja da je opoj­na dro­ga ma­ri­hu­a­na ti­pa skank, te­ži­ne 12,44 ki­lo­gra­ma.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.