Prijava protiv Đurišić Bečanović zbog nezakonitog radnog angažmana na Filološkom fakultetu

0

Upravi za inspekcijske poslove stigla je prijava zbog kršenja Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Univerziteta Crne Gore na Filološkom fakultetu u Nikšiću, na osnovu kojega je, kako se navodi u prijavi, vanredna profesorica Tatjana Đurišić-Bečanović, uprkos tome što u predviđenoj proceduri nije izabrana u više zvanje, duže od pet godina nakon ponovnoga izbora u zvanje vanrednoga profesora, mimo zakonskih propozicija, i dalje radno angažovana na ovom fakultetu.

Naime, u zvanje vanrednoga profeosora dr Tatjana Đurišić-Bečanović izabrana je u 24. juna 2010. godine.

Odluka je objavljena u Biltenu Univerziteta Crne Gore 10. jula 2010. godine (broj 257, str. 58).

Odlukom Senata UCG dr Tatjana Đurišić-Bečanović ponovo je izabrana u zvanje vanrednoga profesora 19. novembra 2015. godine (Bilten Univerziteta Crne Gore, 9. 12. 2015, br. 358, str. 29).

Na osnovu Zakona o visokome obrazovanju, član 74, postupak izbora u zvanje uređuje se statutom univerziteta. Članom 88 stav 1 Statuta Univerziteta Crne Gore propisano je da akademsko osoblje bira Senat na osnovu javnoga konkursa na period od pet godina.

Stavom 3 istoga člana Statuta UCG precizirano je da se konkurs za izbor u akademsko zvanje raspisuje najmanje šest mjeseci prije isteka vremena prethodnoga izbora i mora se završiti u roku od šest mjeseci od raspisivanja konkursa.

“Kako je izbor u zvanje vanrednoga profesora dr Tatjane Đurišić-Bečanović istekao 19. 11. 2020. godine, a konkurs za izbor u više zvanje nije raspisan u skladu sa Statutom UCG najmanje šest mjeseci prije isteka vremena prethodnoga izbora, izvjesno je da je radni angažman prof. dr Tatjane Đurišić-Bečanović nakon 19. 11. 2020. godine nezakonit, odnosno da se realizuje protivno Zakonu o visokome obrazovanju i Statutu Univerziteta Crne Gore. Molim vas da pokrenete postupak za ispitivanje zakonitosti radnoga angažmana prof. dr Tatjane Đurišić-Bečanović na Filološkome fakultetu u Nikšiću te da preduzmete odgovarajuće mjere za uklanjanje nezakonitoga djelovanja”, navodi se u prijavi.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.