Održan sastanak Zajedničkog operativnog tima

0

Shodno Sporazumu o međusobnoj saradnji u oblastima sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole mora, u okviru Zajedničkog operativnog tima održan je radni sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije – Sektor agranične policije, Ministarstva odbranei Vojske Crne Gore – Mornarice Crne Gore i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

Razgovarano je o trenutnom stanju i očekivanjima u periodu nastupajuće ljetnje turističke sezone kada je riječ onadzoru mora,rijeka, jezera, luka i priobalnog dijela.

Konstatovano je da su, osim redovnih i prioritetnih aktivnosti iz svoje nadležnosti, Sektor graničnepolicije, Mornarica Vojske Crne Gore i Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, shodnopomenutom Sporazumu i na osnovu poslovnika rada Zajedničkog operativnog tima, realizovali veliki broj zajedničkihaktivnosti u proteklom periodu, naročito u vremenu trajanja epidemije Covid 19.

Poštujući mjere Nacionalnog koordinacionog tijela, zajedničke aktivnosti su realizovane sa visokim stepenom profesionalnostipa je uz blagovremenu reakciju pri realizaciji konkretnih radnji ostvaren rezultatodržavanja povoljnog stepena sigurnosti i bezbjednosti na moru u okviru pomorske plovidbe i zaštitemora.
Takođe, ostvarena saradnja kroz zajednički nadzor mora, jezera i rijeka je u velikoj mjeripomogla graničnoj policiji u slučajevima sprječavanja pokušaja nezakonitih radnji, prvenstvenokroz korišćenje postojećih osmatračkih sistema Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i Mornarice Vojske Crne Gore.

Aktivnostima lučkih kapetanija i inspekcija sigurnosti i bezbjednosti na moru, koje su sprovođene u saradnji saslužbenicima Sektora granične policije ostvaren je značajan broj kontrola na moru koje su, pored utvrđivanja poštovanjaZakona o graničnoj kontroli, imale za cilj i utvrđivanje poštovanja propisa iz oblasti pomorske iunutrašnje plovidbe, čime je dat značajan doprinos većem stepenu poštovanja navedenih propisa.

Navedenim aktivnostima je primjena Sporazuma doprinijela i sprovođenju Nacionalnogplanatraganja i spašavanja na moru i hitnog reagovanja u slučaju zagađenja sa plovnihobjekata, što se ogleda u uspješno realizovanim akcijama, koje su za rezultat imale spašavanjeljudskih života i imovine na moru, te sprječavanje zagađenja mora sa plovnih objekata.

Na osnovu analiza rizika i dosadašnjih aktivnosti postojećih resursa, a u cilju podizanja efikasnostina još viši nivo, od strane članova Zajedničkog operativnog tima je za period nastupajuće ljetnje sezone uz praćenje mjerakoje definiše Nacionalno koordinaciono tijelo, dogovoren nastavak zajedničkih radnji, operativnih i taktičkih postupaka koje ćebez sumnje doprinijeti kvalitetnom nadzoru mora, rijeka, jezera, luka i priobalnog dijela, krozpraćenje ulaska svih plovila u naše teritorijalne vode, kroz blagovremenu reakciju naših plovilaprema sumnjivim kretanjima, kroz kvalitetan rad na kontroli svih lica i plovnih sredstava u našimlukama, kroz blagovremu reakciju u slučajevima traganja i spašavanja na moru i tome slično.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.