Milo prodao plac u Budvi komandantima OVK?

0

Bivši premijer i predsjednik DPS-a Milo Đukanović prodao je plac u Budvi bivšim pripdnicima tkz. Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Ovu informaciju, na tviteru, napisao je lider PZP-a Nebojša Medojević.
“Prva sestra (Ana Đukanović) je advokat braći Ramaj za Porto Budva. Odmah mi je sumnjivo da je i tu kapital braće Đukanović. Posebno kad sam čuo da je Milo Đukanović prodao svoj veliki plac u Potkošljunu braći Ramaj, napisao je Medojević.
Zakloniti objektom pogled moru, kako je napisao, a čiji su investitori dva komandanta kosovske oslobodilačke armije, dakle Naser Rama, koji se sada predstavlja Ramaj i njegov brat Jatan.
“To je investicija od 500 miliona eura”, kaže Medojević.
Preko svoje pravne zastupnice, advokatice Ane Đukanović, Ramaj je tužio televiziju koja je emitovala intervju sa Medojevićem u kojem je on iznio pomenute tvrdnje.
Na­ser Ra­maj je ku­pio fir­mu Alart cen­tar od bje­lo­ru­skih dr­ža­vlja­na u av­gu­stu 2015. go­di­ne, a već ta­da je bio de­fi­ni­san pro­je­kat. Ra­maj ne­da­le­ko od mje­sta na ko­me je pla­ni­ra­na grad­nja objek­ta Por­to Bu­dva za­vr­ša­va grad­nju kom­plek­sa „Vik­to­ri­ja re­zi­dens”.
Pre­ma re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta, kao ovla­šće­ni pred­stav­ni­ci fir­me Alart cen­tar po­ja­vlju­ju se Na­ser Ra­maj i Alen Si­ja­rić. Iz­vr­šni di­rek­tor je Va­len­ti­na Baj­če­ta.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.