Ko je Mirko Banović, unaprijeđeni policijski kadar: Komandovao prebijanjem naroda, optuživan za mučenje i zlostavljanje!

6

Novi načelnik Odsjeka za posebnu operativnu podršku u Sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Mirko Banović bio je optuživan za mučenje i zlostavljanje, a 2015. godine je kao pripadnik SAJ-a učestvovao u prebijanju naroda ispred Skupštine na mitingu opozicije.

On je u to vrijeme bio zamjenik šefa SAJ-a, a nakon toga je angažovan u Sektoru za obezbjeđenje ličnosti i objekata.

Njegovo unapređenje na novu funkciju, nasatavak je obračuna klanova u bezbjednosnom sektoru, o čemu Borba piše mjesecima.

Banović je više puta optuživan, ali naj­ve­ći broj tih slučajeva nika­da ni­je is­tra­žen ili su po­stup­ci za­star­je­li. Banović je svojevremeno bio optuživan da je prijetio is­tra­ži­va­ču kr­še­nja ljud­skih pra­va Alek­san­dru Sa­ši Ze­ko­vi­ću. Pre­ma do­stup­nim in­for­ma­ci­ja­ma, tu­ži­la­štvo ni­ka­da ni­je po­krenulo po­stu­pak utvr­đi­va­nja od­go­vor­no­sti zbog pro­pu­sta u tom predmetu. O tom slu­ča­ju je pi­sao i Stejt de­part­ment u iz­vje­šta­ju za 2009. go­di­nu.

Ba­no­vić je bio i među policajcima kojima je pred Osnov­nim su­dom u Ba­ru suđeno zbog zlo­sta­vlja­nja i mu­če­nja gra­đa­ni­na M.B. Iako su u pr­vo­ste­pe­nim po­stup­ci­ma bi­li osu­đe­ni za to kri­vič­no dje­lo, pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, i u ovom slu­ča­ju je do­šlo do za­sta­re. Do zastare ili nepokretanja istrage kada je u pitanju

Tre­ći pri­mjer je­ste ka­da je no­vi­nar Gla­sa Ame­ri­ke Ne­boj­ša Re­džić jav­no sa­op­štio da ga je Ba­no­vić iz­ba­cio iz sa­le vi­le „Go­ri­ca” uz naj­pri­zem­ni­je psov­ke, dok je po­ku­ša­vao da sni­mi su­sret Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i Sil­vi­ja Ber­lu­sko­ni­ja. Re­džić je ta­da ka­zao da je pro­tiv Ba­no­vi­ća pod­nio pri­ja­vu po­li­ci­ji.

6 Comments
 1. Kafanski filozof komentariše

  Banovic ?
  Ustasa, sta drugo ocekivati !.
  Izivljavanje mu je hobi !.
  To mu je u ustaskoj krvi !!!.

  38
  6
 2. Traktorist komentariše

  Đetiću pendreči cetnickoklerofasisticku bandu, to je profesionalac

  8
  51
  1. Eric komentariše

   Gnjida brabonjak je traktorista

   18
   2
  2. vaso komentariše

   Ustaska govna to je milovi cvijece.Naci cemo vas poslije izbira.Tika taka.

   11
   4
 3. Goran komentariše

  Svojevremeno je ucestvovao u prebijanju jedne od fudbalskih legendi Buducnosti, Zeljka Janovica u Kotoru dok je ovaj bio vlasnik kladionice.

  36
  5
 4. bajo. komentariše

  Како си радио тако се веселио шљаму . А ови слични трактористи,бодину њима тскође све здраво и весело било баш онако како говоре. Несоји сви скупа.

  7
  1
Ostavite Komentar

Your email address will not be published.