DPS trlja ruke: SNP napustilo 38 clanova Glavnog odbora!

0

Članovi Glavnog odbora Socijalističke narodne partije (SNP), njih 38, podnijelo je ostavke, ­okri­vlju­ju­ći­ ­predsjed­ni­ka Vla­di­mi­ra ­Jo­ko­vića­ za ­ra­su­lo ­u ­par­ti­ji, prenose portali.
Ka­ko su­ na­ve­li,­ SNP je pri­je ­20 ­go­di­na ­po­ni­kla ­iz na­ro­da.
“To­kom­ ove ­dvi­je ­de­ce­nije ­SNP ­za ­nas­ ni­je ­bi­la ­samo par­ti­ja, ­već ­i ­na­čin ­ži­vo­ta. SNP ­je ­ovih­ 20 ­go­di­na ­bio jed­na­ ve­li­ka­ po­ro­di­ca­ soli­dar­nih,­ pra­ved­nih,­ istino­lju­bi­vih ­ i­upor­nih­ lju­di sprem­nih­da se ­od­luč­no ­bore­ za ­svo­ju ­ide­ju”, kazali su članovi Glavnog odbora koji su podnijeli ostavke.
Oni su rekli da ih bor­ba ­za isti­nu ­i ­prav­du ­koja ih ­je pri­je ­20 ­go­di­na ­oku­pi­la obave­zu­je ­­da ­ču­va­ju do­stojan­stvo­ SNP­a, ­da ­po­štu­ju glas­ član­stva ­i ­da ­se­ zbog­ to­ga ogra­de ­od ­po­li­ti­ke ­trenutnog­ ru­ko­vod­stva­ SNP-­a­ ko­ja sve ­vi­še ­li­či na ­ono­ pro­tiv če­ga ­smo ­se ­ovih­ 20­ go­di­na ­bori­li.
Od­lu­či­li ­su, ­ka­ko ­su ­ob­jasni­li, ­da ­svo­je ­man­da­te čla­nova ­glav­nog­ od­bo­ra ­vra­te ­članstvu ­SNP­a, ­oni­ma ko­ji ­su­ ih pred­la­ga­li ­u ­op­štin­skim ­orga­ni­za­ci­ja­ma.
“­Funk­ci­je ­pre­da­je­mo ­članov­im­a­ opš­tins­kih­ odb­or­a SNP­a ­koj­i­ su ­nas­ na­ tajn­om glas­anj­u ­rang­ir­al­i i ­del­eg­iral­i ­kong­res­u ­da ­bud­em­o­ izabran­i­ u glavn­i ­odb­or ­i ­da ­unjih­ov­o ­ime­ don­os­im­o ­ključn­e odl­uk­a za ­pol­it­ičk­o ­djel­ov­anje ­SNP­a”, rekli su članovi koji su napustili Glavni odbor.
Prema njihovim riječima, ­odl­uk­e ­je umjes­to SNP­a ­nes­tat­ut­arn­o ­don­os­io preds­jedn­ik­ partij­e,­ smatrajuć­i ­da ­mu­ ne ­treb­a ­ni ­Glavni­ odb­or­ ni­ članstvo.­ “Ali u­ kon­ačn­om­ pos­led­ic­e­ snos­i SNP,­ a­ i­ čit­av­a­ opoz­ic­ij­a”.
Ostavke
Članovi Glavnog odbora SNP-a koji su podnijeli ostavke su iz Bara Snežana Jonica, Milenko Cebalović, Mladen Zagarčanin, Liljana Vitić i Živko Tripković, iz Bijelog Polja Nataša Vuković, Ivan Furtula i Petar Peković, iz Budve Veselin Marković, Bojana Bjelčević Drakulić, Ilija Gigović i Dejan Vujović, iz Kotora Branko Ivanović, Ljubenko Borović, Ognjen Vukasović, Ivo Lazarević i Aleksandra Sindik, iz Gusinja Mihajlo Jovović i Ivan Caričić, iz Danilovgrada Spasoje Kovačević, Neđeljko Jakšić i Jelena Radenović, a iz Kolašina Momir Živković, Milan Bulatović i Slađana Živković.
Ostavke su, takođe, podnijeli iz Plava Vujadin Đuričanin, iz Rožaja Zoran Bulatović, iz Tivta Nebojša Vukasović, Aleksandar Davidović i Mihajlo Šljivančanin, iz Cetinja Slobodan Čavor i Dragan Mirović, i iz Podgorice Željko Milić, Novo Zeković, Rumica-Cica Marković, Sandra Prenkić, Miško Vujošević i Kristina Kastratović.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.