Dnevni horoskop

0
 • Ovan

  Pru­ži­će vam se pri­li­ka da una­prije­di­te svo­ju fi­nan­si­j­sku si­tua­ci­ju za­hva­lju­ju­ći do­bro osmi­šlje­nom pla­nu. Po­ve­ćan obim po­sla. Da­nas mo­že­te da upo­zna­te oso­bu ko­ja će vam se izu­ze­t­no do­pa­sti. Ubr­zo će­te po­če­ti da se vi­đa­te. Bo­lo­vi u gr­lu. Pre­fo­r­si­ra­li ste se s ga­zi­ra­nim pi­ći­ma, ali i al­ko­ho­lom.

 • Bik

  Po­zi­ti­v­na at­mo­s­fe­ra sa­sto­ja­će se u ko­n­stru­k­ti­v­nom do­go­vo­ru s no­vim par­t­ne­ri­ma. Pro­ši­re­nje kru­ga sa­ra­d­ni­ka. Oče­ku­je vas pri­ja­tan izla­zak s pri­ja­te­lji­ma, a tom pri­li­kom mo­že­te upo­zna­ti oso­bu ko­ja će vam se do­pa­sti na pr­vi po­gled. Oti­ca­nje zglo­bo­va zbog za­dr­ža­va­nje vo­de u or­ga­ni­z­mu.

 • Blizanci

  Mo­že­te pot­pi­sa­ti spo­ra­zum o du­go­ro­č­noj sa­ra­d­nji. Ne­za­po­sle­ne oče­ku­je odli­č­na po­slov­na po­nu­da. Vaš od­nos s par­t­ne­rom je sve kva­li­te­t­ni­ji. Po­ći će vam za ru­kom da ostva­ri­te za­jed­ni­č­ki po­du­hvat pre­ma ra­ni­jem pla­nu. Če­sti gr­če­vi u mi­ši­ći­ma uka­zu­ju da mo­ra­te uno­si­ti vi­še ma­g­ne­zi­ju­ma.

 • Rak

  Uspje­šno će­te pre­va­zi­ći pro­blem sa za­sto­jem pri­li­va no­v­ca, uz pri­mje­nu re­ze­r­v­nog pla­na i po­dr­šku čla­no­va va­šeg ti­ma. Od­nos s par­t­ne­rom pro­la­zi kroz fa­zu isku­še­nja u vi­du kri­ze po­vje­re­nja i po­mije­ša­nih osje­ća­nja. Po­dlo­žni ste vi­ru­si­ma. La­ko do­la­zi do upal­nih pro­ce­sa.

 • Lav

  Uspjeh na fi­nan­si­j­skom pla­nu ostva­ri­će­te za­hva­lju­ju­ći pri­mje­ni in­ven­ti­v­nih ide­ja, ko­ji­ma će­te na­d­ma­ši­ti ko­n­ku­re­n­ci­ju. Vaš od­nos s par­t­ne­rom ispu­njen je lju­ba­vlju, ali po­vre­me­no se iz­me­đu vas ja­vi i jed­na do­za lju­bo­mo­re. Sla­ba ko­n­cen­tra­ci­ja uka­zu­je na gu­bi­tak vo­lje i me­la­n­ho­li­ju.

 • Djevica

  Dje­vi­ce ko­je se ba­ve pro­svje­tom i ugos­ti­te­lj­stvom mo­gu da oče­ku­ju odli­č­ne re­zu­l­ta­te. Pred va­ma je ko­rak na­prijed u ka­ri­je­ri. Ko­n­stru­k­ti­van raz­go­vor s par­t­ne­rom omo­gu­ći­će vam da pre­va­zi­đe­te sta­ri pro­blem. Pro­ble­mi sa sko­č­nim zglo­bom, jer do­la­zi do ka­l­ci­fi­ka­ci­je. Neo­p­hod­na je te­ra­pi­ja ul­tra­zvu­kom.

 • Vaga

  At­mo­s­fe­ra uspje­ha okru­žu­je sve one ko­ji se ba­ve krea­ti­v­nim za­ni­ma­nji­ma, izda­va­štvom i pro­svje­tom. Na­pre­dak u ka­ri­je­ri. Lijep izla­zak s par­t­ne­rom po­pra­vi­će at­mo­s­fe­ru mo­no­to­ni­je ko­ju osje­ća­te zbog pri­tis­ka oba­ve­za. Bo­lo­vi u lu­m­bal­nom dije­lu ki­č­me. Po­slu­ša­j­te sa­vjet lje­ka­ra.

 • škorpija

  Ško­r­pi­je ko­je ra­de u uslu­žnim dje­lat­nos­ti­ma ili u pro­svje­ti oče­ku­je na­pre­dak u ka­ri­je­ri. Fi­nan­si­j­ski na­pre­dak. Da­nas dra­ma­ti­zu­je­te svo­je emo­ci­je. Mo­gu­ća je lju­bo­mo­ra iz­me­đu vas i par­t­ne­ra. Va­ri­ra­nje pri­tis­ka kao po­slje­di­ca stal­ne ne­r­vo­ze i na­pe­tos­ti.

 • Strijelac

  Za­hva­lju­ju­ći do­brom osje­ća­ju za pra­vac po­slo­va­nja, na­či­ni­će­te mu­dar po­slov­ni po­tez ko­ji vam do­no­si fi­nan­si­j­ski uspjeh. Ko­n­stru­k­ti­v­nim i otvo­re­nim raz­go­vo­rom uspje­će­te da pre­va­zi­đe­te ne­su­gla­si­ce i nes­po­ra­zu­me s par­t­ne­rom. Uče­sta­li bo­lo­vi u ko­lje­ni­ma.

 • Jarac

  Ne­su­gla­si­ce i nes­po­ra­zum s jed­nim po­slov­nim par­t­ne­rom mo­gu da vam za­da­ju gla­vo­bo­lje. Na kra­ju će­te to rije­ši­ti ko­m­pro­mi­som. Vi­še vre­me­na će­te po­sve­ti­ti par­t­ne­ru, a to će po­pra­vi­ti vaš od­nos. Bo­lo­vi u vrat­nom de­lu ki­č­me. Fi­zi­ja­tar je neo­p­ho­dan, ali prije to­ga ura­di­te sni­ma­nje ka­ro­ti­da.

 • Vodolija

  Bo­lja ko­mu­ni­ka­ci­ja una­prije­di­će kva­li­tet va­šeg po­slo­va­nja. To će se ma­ni­fe­sto­va­ti bo­ljim po­slov­nim re­zu­l­ta­ti­ma i po­pra­vlja­njem fi­nan­si­ja. Nes­po­ra­zum s par­t­ne­rom i osje­ćaj kao da go­vo­ri­te ra­zli­či­tim je­zi­ci­ma mo­gu obe­lje­ži­ti ovaj dan. Mo­gu­ća je in­fe­k­ci­ja uri­nar­nih pu­te­va.

 • Ribe

  Do­bri re­zu­l­ta­ti oče­ku­ju da­nas Ri­be ko­je se ba­ve pro­sve­tom, gra­đe­vi­nom ili sa­ra­đu­ju sa stra­nim ko­m­pa­ni­ja­ma. Fi­nan­si­j­ski uspjeh. Slo­bod­ne Ri­be mo­gu da upo­zna­ju veo­ma pri­vla­č­nu oso­bu pre­ko pri­ja­te­lja. Mo­guć je po­če­tak ve­ze.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.