Borba saznaje: Ulcinjanin i Rožajac nestali na ratištu u Siriji

0

Dva crnogorska državljanina S.R., iz Ulcinja i S.F. iz Rožaja vode se kao nestali, već više od mjesec dana, na ratištu u Siriji, saznaje Borba u vrhu bezbjednosnih službi. Njima se svaki trag gubi u obračunu koji se desio južno od Damaska, kada su razbijene snage „Islamske države“, u čijim redovima su oni ratovali. Nema još uvijek potvrde da njih dvojica nijesu živi, mada je mala vjerovatnoća da su preživjeli kanonadu savezničkih aviona koja je trajala nekoliko dana.
-Njih dvojica su u više navrata išli u Siriju, a boravili su i u kampu u Sarajevu. U Crnu Goru nijesu dolazili poslednje tri godine, kazao je naš sagovornik.
Osim njih dvojice, u istoj jedinici su bila još dva crnogorska državljanina, za koje su bezbjednosne službe dobile podatke da su se prebacili u Tursku, prije napada kada su S.R. i S.F. nestali.
Inače, na ratišta u Siriji i Iraku u proteklih pet godina otišla su 23 stanovnika Crne Gore, dok se u Ukrajini bori devet crnogorskih državljana. Od 2012. godine do danas iz Crne Gore u Siriju i Irak otišlo je 18 muškaraca, pet žena i troje dece, dok je jedno dete rođeno na teritoriji takozvane „Islamske države“. U Siriji i Iraku od 2012. godine stradalo je šest osoba, dok se devet vratilo u Crnu Goru. Samo jednu od tih devet osoba procesuirali su sudski organi – Hamida Beharovića iz Ulcinja, kojem se trenutno sudi za krivično djelo učešće u stranim oružanim formacijama, za koje je propisana kazna zatvora do pet godina.
Spekuliše se da crnogorski građani, osim zbog ideologije, idu na strana ratišta organizovano i za novac, a govori se i da dnevnice iznose i do 500 evra.
Regrutni centar u Sarajevu
Sum­nja se da je cen­tar za re­gru­ta­ci­ju stra­nih pla­će­ni­ka u Sa­ra­je­vu, gdje po­sto­ji Islam­ski cen­tar za ve­ha­bij­sku bra­ću. Vla­snik tog objek­ta do­ne­dav­no je bio cr­no­gor­ski dr­ža­vlja­nin S.R., ko­ji ga je po­tom pr­o­dao vo­đi ve­ha­bi­ja u BiH.
– Me­đu lo­ka­ci­ja­ma na ko­ji­ma se oku­plja­ju cr­no­gor­ski dr­ža­vlja­ni ko­ji od­la­ze da ra­tu­ju u Si­ri­ji na­la­zi se i ku­ća Baj­ra Ika­no­vi­ća u Ha­dži­ći­ma. On se na­la­zi u Si­ri­ji i ko­man­dant je jed­ne ta­mo­šnje je­di­ni­ce, re­če­no nam je u po­li­ci­ji.
U ve­ha­bij­skom po­kre­tu tre­nut­no je ak­tu­el­na po­dje­la na one ko­ji se za­la­žu za IS, ko­je pred­vo­dio imam Hu­se­in Bi­lal Bo­snić, a či­joj stru­ji pri­pa­da i vr­lo ra­di­kal­na i eks­tre­mi­stič­ka gru­pa Baj­ra Ika­no­vi­ća. Dru­gu stru­ju pred­vo­de Nu­sret Ima­mo­vić i ha­fiz iz Mo­sta­ra Dže­vad Go­loš, ko­ji je dva pu­ta bio u Si­ri­ji i bo­rio se u je­di­ni­ci Ahrau Šam. Oni su u po­kre­tu ko­ji je bli­zak Al Ka­i­di. Me­đu rat­ni­ci­ma u Si­ri­ji na­la­zi se i biv­ši pra­vo­sla­vac Mar­ko Ni­ko­lić, ko­ji je pri­mio islam.
Svi oni ko­ji se bo­re u Si­ri­ji u naj­ve­ćem di­je­lu su fi­nan­si­ra­ni iz Luk­sem­bur­ga.
– Glav­ni fi­nan­si­jer je Mir­sad Aj­der­pa­šić, za­tim Fa­tos i Fu­at Ha­dži­ju, sva tro­ji­ca iz Luk­sem­bur­ga. Ta­ko­đe, me­đu do­na­to­ri­ma su i ne­ka li­ca iz Pri­šti­ne i Austri­je, ka­že naš sa­go­vor­nik.
Iz­mje­na­ma Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re pred­vi­đe­ne su i za­tvor­ske ka­zne od dvi­je do de­set go­di­na za sve one ko­ji pro­tiv­no za­ko­nu, dru­gim pro­pi­si­ma ili pra­vi­li­ma me­đu­na­rod­nog pra­va vr­bu­ju, re­gru­tu­ju, pri­pre­ma­ju, or­ga­ni­zu­ju, ru­ko­vo­de, pre­vo­ze ili or­ga­ni­zu­ju pre­voz ili ob­u­ča­va­ju po­je­din­ca ili gru­pu u na­mje­ri nji­ho­vog pri­dru­ži­va­nja ili dej­stvo­va­nja u stra­nim oru­žnim for­ma­ci­ja­ma. Za­tvor­ske ka­zne pred­vi­đe­ne su i za one ko­ji fi­nan­sij­ski i or­ga­ni­za­ci­o­no po­ma­žu od­la­zak cr­no­gor­skih dr­ža­vlja­na na ra­ti­šta u ino­stran­stvu.
Ubi­je­ni na ra­ti­štu
U po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na na ra­ti­štu u Si­ri­ji po­gi­nu­lo je više cr­no­gor­skih dr­ža­vlja­na, a po­sled­nji je bio Adem Mu­sta­fić (35) iz Ba­ra. On je na ra­ti­šte oti­šao za­jed­no sa su­gra­đa­ni­nom Da­mi­rom Sla­ko­vi­ćem, ko­ji je ta­ko­đe po­gi­nuo. Tre­ba­lo je da im se pri­dru­ži i Ba­ra­nin Ha­bib Ka­stra­ti, za ko­jeg se ta­ko­đe u bar­skim ku­lo­a­ri­ma go­vo­ri­lo da je bio na ra­ti­štu. Pre­ma pro­vje­re­nim po­da­ci­ma, on ni­je sti­gao do ra­ti­šta, ne­ko vri­je­me je bio u Tur­skoj, ali ni­je uspio da pre­đe si­rij­sku gra­ni­cu, zbog če­ga se vra­tio. Pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci u Si­ri­ji je po­gi­nuo i Pla­vlja­nin Er­nad Hu­se­i­no­vić (18), ko­ji je pri­je po­gi­bi­je na ra­ti­štu pro­veo po­la go­di­ne. Ro­ža­jac Adis Sa­li­ho­vić po­gi­nuo je u Si­ri­ji 15. ma­ja 2013. go­di­ne, za­jed­no sa El­da­rom Kun­da­ko­vi­ćem iz No­vog Pa­za­ra, ko­ji je ra­to­vao pod pse­u­do­ni­mom Ebu Be­ra. Njih dvo­ji­ca su po­gi­nu­li pri­li­kom na­pa­da na za­tvor iz ko­jeg su htje­li da spa­su svo­je isto­mi­šlje­ni­ke.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.