Borba otvara dosije “duvanske mafije”: Ubistvo kuma Mila Đukanovića zataškano s vrha jer je vodilo do nekih ljudi iz države!

6

Iza likvidacije Gorana Žugića, kuma Mila Đukanovića i visokog policijskog funkcionera stoji duvanska mafija, a on je likvidiran na jednoj lokaciji van Podgorice, a zatim mu je tijelo dopremljeno ispred ulaza u zgradu, otkrio je bivši visoki policijski funkcioner u razgovoru za Borbu. On nam je ispričao da je čitava istraga o toj likvidaciji zataškana, jer je vodila do nekih visokopozicioniranih ljudi u državi. Mnogi akteri tog ubistva su narednih godina ubijeni. Tako je stavljena tačka na tu likvidaciju, jer nema živih svjedoka tog ubistva.

Žugić je ubijen 31. ma­ja 2000. go­di­ne i to je prva žrtva duvanske mafije koja je kasnije odnijela mnoge živote.

“Žugić je bio jedan od ključnih ljudi koji je u ime države kontrolisao šverc cigareta koji se odvijao pod pokroviteljstvom države. Prvi rezultti istrage, koja je ubrzo zataškana s vrha, ukazala je da je Žugić ubijen van Podgorice, nekoliko sati prije nego što mu je tijelo dopremljeno ispred ulaza i ostavljeno. I tada se sumnjalo da iza tog ubistva stoji neko iz državnih struktura jer je Žugić mogao biti nezgodan svjedok”, priča naš sagovornik koji je sada u penziji.

Go­ran Sta­nje­vić, ko­ji je bio pred­stav­nik vla­di­ne agen­ci­je za stra­ne in­ve­sti­ci­je, is­pri­čao da je Go­ran Žu­gić ubi­jen sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci na­kon što mu je on iz Švaj­car­ske do­sta­vio do­ku­men­ta­ci­ju ve­za­nu za is­tra­gu tu­ži­la­štva u Ba­ri­ju o šver­cu ci­ga­re­ta iz­me­đu Cr­ne Go­re i Ita­li­je. Sta­nje­vić je ita­li­jan­skim is­tra­ži­te­lji­ma 2002. go­di­ne is­pri­čao da se ta do­ku­men­ta­ci­ja o kri­jum­ča­re­nju od­no­si­la na ulo­gu ta­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re Mi­la Đu­ka­no­vi­ća u tom po­slu.

Zvanična verzija je da je ne­po­zna­ti ubi­ca sa vi­še hi­ta­ca iz auto­ma­ta ubio Go­ra­na Žu­gi­ća, vi­so­kog po­li­cij­skog funk­ci­o­ne­ra i sa­vjet­ni­ka za bez­bjed­nost cr­no­gor­skog pred­sjed­ni­ka Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.

6 Comments
 1. luxembrg komentariše

  Baš imate bujnu maštu ali su vam laži providne. Prije neki dan Ivanović i agro kredit, sad prenosite tijelo Žugića. Isto je sa istim kalibrom kod Obradovića i Mitrovića. Možda cam neko na trenurak povjeruje ali ako ne zaboravi za mjesec će ukapirati da je bila laž.

  1. Eskim komentariše

   Borba sve sto je do sada objavila bilo je tacno. Prije pola godine su poceli da pisu o sukobima u DPS-u i evo sad se ispostavlja se kao tacno

   1. luxembrg komentariše

    Đe to vidiš borbu u DPS-u? Objasni mi, molim te.

  2. DPS komentariše

   Poceli ovi iz DPS-a da se kače na Borbu i komentarisu tekstove. Velika je muka na DPS

   1. Opozicionar komentariše

    Bravo Borba. Hrabro i istinito.

  3. Stanjevic komentariše

   Zasto da ne povjeruje kada je istina?

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.