Za godinu sklopljeno 50 sporazuma o priznanju krivice

0

U prošloj godini specijalni tužioci zaključili su 49 sporazuma o priznanju krivice sa fizičkim licima i jedan sporazum sa pravnim licem, navodi se u godišnjem izvještaju Specijalnog državnog tužilaštva.

U zaključenim sporazumima o priznanju krivice kazne su zatvorske, uslovne i novčane, s tim što je u nekima kumulativno sa zatvorskom kaznom kao sporedna kazna izricana i novčana kazna, kao i oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, dok je u nekim sporazumima dogovorena i novčana uplata u humanitarne svrhe.

“Zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije zaključeno je sedam sporazuma o priznanju krivice, svi sporazumi su usvojeni odlukom suda i na osnovu njih je donijeta osuđujuća presuda za sedam osoba na kaznu zatvora. Kumulativno sa zatvorskom kaznom izrečena je i novčana kao sporedna kazna u iznosu od 2.000 eura, u humanitarne svrhe dogovorena je uplata u iznosu od 1.000 eura NVO “Udruženje djece sa teškoćama u razvoju”, dok je na ime troškova krivičnog postupka uplaćen iznos od 5.537,25 eura”, navodi se u izvještaju.

Zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije zaključeno je pet sporazuma o priznanju krivice, od kojih su četiri usvojena, a za jedan se čeka odluka suda.

“Na osnovu ova četiri sporazuma donijeta je presuda kojom se okrivljeni osuđuju na kaznu zatvora i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 6.000 eura, te uplata u humanitarne svrhe u korist ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota Kotor u visini od 20.000 eura, a na ime troškova krivičnog postupka 800 eura”, navodi se u Izvještaju.

Zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga zaključena su dva sporazuma o priznanju krivice, koji su usvojeni odlukom suda i na osnovu kojih je donijeta presuda kojom se okrivljeni osuđuju na kaznu zatvora i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 50.000 eura.

U humanitarne svrhe uplaćeno je u korist JU Opšta bolnica “Danilo I” Cetinje iznos od 50.000 eura, dok je zbog nezakonito pribavljene imovinske koristi krivičnim djelima uplaćen iznos od 300.000 eura kao i na ime troškova krivičnog postupka iznos od 2.150 eura.

Jedan sporazum o priznanju krivice sklopljen je zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, koji je usvojen od strane suda i na osnovu kojeg je donijeta presuda kojom je okrivljeni osuđen na kaznu zatvora i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 2.000 eura, dok je u humanitarne svrhe u korist Kliničkog centra Crne Gore uplaćen iznos u visini od 200 eura.

NOVČANA KAZNA U IZNOSU OD 78.000 EURA

Zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa zaključena su dva sporazuma o priznanju krivice, koji su usvojeni od strane suda i na osnovu kojih je donijeta presuda uslovna osuda.

Izrečena je i novčana kazna u iznosu od 7.000 eura, kao i troškovi krivičnog postupka u iznosu od 1.750 eura u korist Budžeta Crne Gore.

Zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa iz člana i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije zaključeno je pet sporazuma o priznanju krivice, koji su usvojeni od strane suda i na osnovu kojih je donijeta presuda uslovna osuda, te izrečena novčana kazna u iznosu od 78.000 eura, kao i troškovi krivičnog postupka u iznosu od 5.450 eura.

Jedan sporazum o priznanju krivice zaključen je prošle godine zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije na osnovu kojeg je donijeta presuda kojom je okrivljeni osuđen na kaznu zatvora.

Na ime troškova krivičnog postupka uplaćeno je 3.468 eura.

Specijalni tužioci su zbog krivičnog djela pranje novca zaključili jedan sporazum o priznanju krivice, koji je usvojio sud i na osnovu kojeg je donijeta presuda kojom je okrivljeni osuđen na kaznu zatvora i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 5.000 eura kao i 20.000 eura na račun trezora (novac pribavljen kriminalnom djelatnošću).

NA RAČUN PORESKE UPLAĆENO 89.820 EURA

Zbog krivičnog djela pranje novca krivičnog djela utaja poreza i doprinosa zaključen je jedan sporazum o priznanju krivice sa fizičkim licem i jedan sporazum sa pravnim licem, koji su usvojeni od strane suda i na osnovu kojih je donijeta presuda kojom je okrivljeni osuđen na kaznu zatvora i novčanu kaznu kao sporednu u iznosu od 3.000 eura, a pravno lice na jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 75.000 eura, a na ime imovinsko-pravnog zahtjeva na račun Poreske uprave uplaćen je iznos od 89.820 eura, dok je u humanitarne svrhe uplaćeno 3.000 eura u korist JU Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje “1 jun” Podgorica, kao i na ime troškova krivičnog postupka 2.228,46 eura.

Četiri sporazuma o priznanju krivice zaključena su prošle godine zbog krivičnog djela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, koji su usvojeni od strane suda i na osnovu kojih je donijeta presuda kojom su okrivljeni osuđeni na kaznu zatvora.

Na ime troškova krivičnog postupka uplaćeno je 1.963 eura.

Zbog krivičnog djela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije zaključeno je 19 sporazuma o priznanju krivice, od kojih je 18 sporazuma usvojeno od strane suda i na osnovu kojih je donijeta presuda kojim se okrivljeni osuđuju na kaznu zatvora, dok jedan sporazum o priznanju krivice čeka odluku suda.

Na ime novčane kazne uplaćen je iznos od 19.500 eura.

U humanitarne svrhe uplaćeno je ukupno 9.500 eura (u korist NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju Podgorica, JU Dom starih Bijelo Polje i JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom u Danilovgradu.

Troškovi krivičnog postupka uplaćeni su u ukupnom iznosu od 16.265,31 eura. zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz zaključen je jedan sporazum o priznanju krivice koji je usvojen odlukom suda i na osnovu kojeg je donijeta presuda kojom se izriče uslovna osuda.

Na ime troškova krivičnog postupka uplaćeno je 1.406,50 eura.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.