Tužilaštvo zataškalo slučaj Dejana Đurovića: Dovođen u vezu sa kriminalnim klanom, pa ga ekipa iz Granda unaprijedila!

0

Doskorašnji prvi čovjek kancelarije Interpola u Podgorici Dejan Đurović, koji je unaprijeđen u pomoćnika direktora policije, stigao je na tu funkciju zahvaljujući tome što je blizak ekipi iz Granda. Đurović je prije dvije godine označen da je povezan sa jednim kriminalnim klanom, ali je specijalno tužilaštvo, takođe povezano sa ekipom iz Granda, sve to zataškalo.

Đurović je odnedavno na čelu Sektora za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

On je optuživan za veze sa jednim klanom, o tome su pisali i mediji, a tada je najavljeno da će Đurović biti podvrgnut poligrafskom ispitivanju kako bi se provjerilo da li govori istinu kada tvrdi da sa jednom kriminalnom grupom nema ništa.

Međutim, ni nakon dvije godine od zvaničnog otvaranja istrage nije poznato da li je Đurović podvrgnut poligrafskom ispitivanju i da li je istraga zaključena. Jedini što se zna da je unaprijeđen i to zahvaljujući svojom bliskošću da ekipom iz Granda koja preuzima rukovođenje značajnim sektorima u policiji.

Đurović se u tom pismu teško optužuje da jednoj kriminalnoj grupi dostavlja informacije o kretanju druge kriminalne grupe i aktivnostima policije. On, navodno, obavještava tu kriminalnu grupu o kretanju tri porodice iz suprotstavljene kriminalne grupe tako što im dostavlja podatke o prelascima državne granice, vremenu i mjestu prelaska, vozilima koja oni koriste… U jednom od dva pisma u koja su “Vijesti” imale uvid, piše da Đurović komunicira sa vođom kriminalnog klana posredstvom specijalnih zatvorenih telefonskih grupa – šifrovanih telefona koji imaju sopstveni softver i korisnici u grupi komuniciraju putem razgovora i sms poruka koje su kripto zaštićene.

Zadužio specijakno tužilaštvo jer nije uhapsio svjedoka saradnika

Svjedok saradnik Saša Sinđelić nije uhapšen prilikom prvog ulaska u Crnu Goru, jer je to omogućio šef Interpola Podgorica Dejan Đurović, koji je znao da je za tim licem raspisana crvena Interpolova potjernica u Hrvatskoj. Razlog za taj postupak leži u ”specifičnoj” vezi sa Milivojem Katnićem, glavnim arhitektom farse ”državni udar”.

Naime, da bi Đurović bio kooperativan u procesu ilegalnog ulaska Saša Sinđelića u Crnu Goru, Katniću je poslužio ”argument” da se upravo protiv Đurovića vode određene istrage u specijalnom tužilaštvu.

Otac mu kupio stan od „škaljaraca“

Mediji su objavili da je Lju­bo­mir Đu­ro­vić, otac še­fa bi­roa In­ter­po­la u Pod­go­ri­ci De­ja­na Đu­ro­vi­ća, po­slov­no sa­ra­đi­vao sa Ve­se­li­nom Vu­ko­ti­ćem, ocem Jo­va­na Jo­vi­ce Vu­ko­ti­ća, ko­ji se u po­li­cij­skim do­ku­men­ti­ma po­mi­nje kao šef kri­mi­nal­nog „ška­ljar­skog” kla­na iz Ko­to­ra. Lju­bo­mir Đu­ro­vić i Ve­se­lin Vu­ko­tić za­klju­či­li su ugo­vor na osno­vu ko­ga je Vu­ko­tić pro­dao Đu­ro­vi­ću apart­man u zgra­di, či­ji je in­ve­sti­tor, na lo­ka­ci­ji Do­bro­ta–Truć, a Đu­ro­vi­će­va svo­ji­na evi­den­ti­ra­na je u po­da­ci­ma Upra­ve za ne­kret­ni­ne.

Za­ni­mlji­vo je da je Lju­bo­mir Đu­ro­vić pla­tio sa­mo 11.000 evra za apart­man od 25 kva­dra­ta, iako se ra­di o jed­noj od naj­a­trak­tiv­ni­jih lo­ka­ci­ja u Cr­noj Go­ri. Pre­ma do­stup­noj do­ku­men­ta­ci­ji, Đu­ro­vić je za kva­drat u Vu­ko­ti­će­voj zgra­di, na „pje­ni od mo­ra”, pla­ćao sve­ga 440 evra.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.