Svi predmeti iz fioka ponovo na stolu: Ponovo češljaju biznismena Vukića Raspopovića!

0

Biznismen Vukić Raspopović je jedan u nizu aktera afera čiji će predmeti ponovo biti otvoreni u tužilaštvu, saznaje BORBA.

Prema našim informacijama, svi predmeti, koji su godinama bili u fiokama, ponovo će biti otvoreni o procesuirani.

Na spisku za provjere se nalazi pet crnogorskih biznismena koji su bliski DPS-u.

Ime Vukića Raspopovića se pominjalo i dovodilo u vezu sa nekim aferama na Primorju.

On je dovođen u vezu sa iz­grad­njom pla­toa Jaz. On je tada dao iz­ja­vu oko or­ga­ni­zo­va­nja kon­ce­ra­ta za ko­je je oba­vlje­na iz­grad­nja spor­nog pla­toa u Ja­zu.

Mal­ver­za­ci­ja­ma u pred­me­tu „Jaz” op­šti­ni Bu­dva je na­ne­se­na šte­ta od ne­ko­li­ko mi­li­o­na evra. Ne­ko­li­ko li­ca iz Bu­dve, ta­da­šnji slu­žbe­ni­ci op­šti­ne i nad­le­žnih slu­žbi, or­ga­ni­zo­va­li su, pre­ma sum­nja­ma tu­ži­la­štva, kri­mi­nal­nu gru­pu ka­ko bi pri­svo­ji­li ne­za­ko­ni­to ste­čen no­vac.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.