Osnovni sud u Podgorici izrekao 272 zatvorske kazne

0

Osnovni sud u Podgorici počeo je izvještajnu 2020. sa 9.612 predmeta, a u toku godine primljen je 15.441 predmet te je u radu suda bilo 25.053 predmeta, a riješeno je njih 16.677 ili 66,57 odsto. Delegirana su 602 predmeta, navodi se u izvještaj u suda za prošlu godinu, pišu Dnevne novine.

“U izvještajnom periodu doneseno je ukupno 10.920 odluka, od čega 4.648 presuda i 4.567 rješenja. Sudskim poravnanjem završeno je 1.019 predmeta, a 686 predmeta na drugi način. Sudije su prosječno bile opterećene sa po 626 predmeta”, stoji se u izvještaju.

Kako se dalje navodi, u izvještajnom periodu u krivičnom referatu doneseno je 885 odluka oslobađajuće odluke donijete su u 24 predmeta, osuđujuće u 816 predmeta, odbijajuće u 12 predmeta, odluke o obustavi postupka donijete su u 10 predmeta i odbačajem je završeno 11 predmeta.

Rješenjem o odbijanju optužnog predloga završeno je 11 predmeta, dok je jedan predmet administrativno završen.

“Što se tiče kaznene politika, od ukupnog broja izrečenih sankcija (990) na uslovne osude otpada 47,37% 469 sankcija, na sudske opomene 0,10% 1, na novčane kazne 5,05% 50, na kazne zatvora 27,47% 272 sankcija i na kaznu rad u javnom interesu 5,86% 58 sankcija, od ukupnog broja izrečenih”, navodi se u izvještaju.

Osnovni sud u Podgorici je u izvještajnu 2020. ušao sa 410 krivičnih predmeta, a tokom godine primljeno je još 1.068 krivičnih predmeta.

“Riješen je 891 predmet ili 60,28%, dok je ostalo neriješeno 587 predmeta ili 39,72%. Kvalitet odlučivanja suda u krivičnom referatu bio je na zavidnom nivou. Prosječno trajanje krivičnih postupaka iznosilo je 156.49 dana. Na dan 31.12.2020. godine, u radu su ostali jedan krivični predmet iz 2010, četiri krivična predmeta iz 2016. godine, sedam krivičnih predmeta iz 2018, 81 krivični predmet iz 2019. godine i 494 krivična predmeta iz 2020, što jasno ukazuje da je u ovoj oblasti postignuta ažurnost i da je opravdano očekivati da će se u narednom periodu postići još veća efikasnost i dodatno umanjenje broja neriješenih predmeta u ovoj oblasti”, stoji u izvještaju suda.

Kako se zaključuje u izvještaju, i pored vanrednih okolnosti koje je donijela 2020. godina, zbog pandemije virusa korona, sud je pružio građanima efikasnu i kvalitetnu sudsku zaštitu, čemu će se težiti i ubuduće.

Insistiraće na izgradnji još jednog sprata

U cilju poboljšanja uslova za rad za sve zaposlene, kao i boravak građana koji svoja prava ostvaruju u sudu, nastavljene su aktivnosti na uređenju prostorija u sudu, pa je u toku godine završeno renoviranje holova, kancelarija i toaleta.

“Kancelarije su opremljene novim namještajem. Zamijenjene su kupole na kancelarijama koje nemaju drugi izvor svjetlosti, a koje su predstavljale značajan problem jer su zbog dotrajalosti prokišnjavale. Obezbijeđen je parking prostor za sudije. U narednom periodu je neophodno rekonstruisati ulaz u sud, čime bi se onemogućilo da u zgradu suda ulaze stranke i treća lica bez prethodno utvrđenog identiteta i odgovarajućeg pregleda od strane obezbjeđenja”, navodi se u izvještaju.

Dodaje se da je potrebno omogućiti bolji pristup licima sa invaliditetom, na kancelarijama izmijeniti vrata i prozore, te kod nadležnih i dalje insistirati na dogradnji jednog sprata na postojećoj zgradi, jer prostorne mogućnosti u sudu ne odgovaraju kako potrebama suda, tako i potrebama građana koj i svoja prava ostvaruju u sudu.

Na medijaciju, odnosno vansudski način rješavanja sporova, u 2020. godini je upućeno ukupno 960 predmeta, od kojih je sporazum postignut u 885 predmeta.

“Od ovog broja 275 predmeta je završeno poravnanjem u vanparnici, od čega 145 potvrđivanjem. U 2021. godinu je prenijeto nezavršenih 75 predmeta”, navodi se u izvještaju suda.

Medijacija kao vansudski način rješavanja sporova omogućava smanjenje broja neriješenih predmeta u sudu, doprinosi smanjenju sudskih troškova, a značajna je i za uspostavljanje boljih odnosa između stranaka u sporu u budućnosti.

“U toku izvještajne godine stupio je na snagu Zakon o alternativnom rješavanju sporova (Sl. list 77/20 od 29.7.2020. god.), kojim je predviđena obaveznost upućivanja na medijaciju predmeta koji se odnose na sporove male vrijednosti, naknada štete iz ugovora o osiguranju ako je jedna od stranaka društvo za osiguranje i predmeta za koje je posebnim zakonom propisana obaveza medijacije, usljed čega je došlo do izmjena procesnih zakona, kao i Sudskog poslovnika. Takođe, novina je da poravnanje zaključeno pred medijatorom u sporu povodom kojeg nije pokrenut sudski postupak, odnosno u kojem je sudski postupak okončan povlačenjem tužbe stiče svojstvo izvršne isprave potvrđivanjem kod nadležnog suda. U cilju implementacije navedenih zakona održano je više sastanaka sa rukovodstvom Centra za ARS te organizovani seminari na kojima su aktivno učešće uzeli predsjednica, sekretar i sudije ovog suda”, pojašnjeno je u izvještaju. B

Ostala neriješena 22 predmeta starija od 8 godina

Kako se navodi u izvještaju suda za 2020. godinu, zaostali predmeti, posebno predmeti “crveni omoti”, imali su prioritet u radu i rješavanju, a sudije su, u saradnji sa predsjednicom suda, preduzimale sve potrebne mjere i radnje kako bi se predmeti završili u što kraćem roku.

“Redovno su održavane sjednice svih sudija na kojima su, između ostalog, razmatrani problemi rješavanja ovih predmeta. Sudije su redovno predsjednicu izvještavali o aktivnosti na rješavanja zaostalih predmeta. Služba ekspedicije redovno je izvještavala o broju zaduženih i razduženih dostava za svakog dostavljača pojedinačno”, stoji u izvještaju.

Poseban prioritet u radu bili su predmeti stariji od tri godine, tzv. “crveni omoti”, kojih je na početku 2020. bilo ukupno 444 predmeta.

“Na dan 31.12.2020. godine bilo je ukupno 205 neriješenih predmeta ‘crveni omoti’, od toga 22 predmeta starija od osam godina. U toku 2020. godine riješeno je ukupno 239 predmeta ‘crveni omoti’, dok je predmeta starijih od osam godina, zaključno sa 31.12.2020. godine, riješeno ukupno 14. Kad saberemo broj neriješenih ‘crvenih omota’ (predmeti stariji od tri godine) 205 i broj riješenih ‘crvenih omota’ 309, sve na dan 31.12.2020. godine, dolazimo do podatka da je u 2020. godini, zaključno sa 31.12.2020. godine, bilo ukupno u radu predmeta ‘crveni omoti’ 514. Kad saberemo broj neriješenih ‘crvenih omota’ starijih od osam godina na dan 31.12.2020. godine koji iznosi 22 i broj riješenih predmeta starijih od osam godina od 1.1.2020. godine do 31.12.2020. godine, koji iznosi 27, dobijamo broj od 49 predmeta starijih od osam godina, koji su bili u radu kod ovog suda u tom periodu”, precizirano je u izvještaju.

U izvještajnom periodu doneseno je ukupno 10.920 odluka, od čega 4.648 presuda i 4.567 rješenja.

Sudskim poravnanjem završeno je 1.019 predmeta, a 686 predmeta na drugi način.

Sudije su prosječno bile opterećene sa po 626 predmeta.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.