Medojević uputio pismo Vladimiru Novoviću: Milojko Spajić svojim odlukama nanio višemilionsku štetu državi!

5

Predsjednik PZP-a Nebojša Medojević obratio se pismom GST-u Vladimiru Novoviću u kojem ga upoznaje da je došao do sazanja koja mogu predstavljati osnov sumnje da je bivši ministar finansija Milojko Spajić, sa umišljajem, teško zloupotrebljavao svoju funkciju, kršio zakon i netransparentno donosio odluke, nanoseći štetu državi i donoseći višemilionsku korist drugim pravnim i fizičkim licima i da se radi o postupanjima koja sa sobom nose visoki stepen rizika od korupcije.

Njegovo pismo prenosimo u cjelosti:

– Koristim ovu priliku da Vas obavjestim da sam, kao poslanik crnogorskog Parlamenta, došao do saznanja koja mogu predstavljati osnov sumnje da je bivši Ministar finansija Milojko Spajić, sa umišljajem, teško zloupotrebljavao svoju funkciju, kršio zakon i netransparentno donosio odluke, nanoseći štetu državi i donoseći višemilionsku korist drugim pravnim i fizičkim licima i da se radi o postupanjima koja sa sobom nose visoki stepen rizika od korupcije.

 

Naime, Ministar finansija Mickej Spajić je potvrdio sve moje ključne teze oko emisije obveznica od 750 miliona EUR u decembru 2020. godine:

1. Vlada NIJE donijela odluku o zaduženju i emitovanju državnih obveznica

2. Vlada NIJE pripremila izmjene i dopune Zakona o budžetu za 2020 kojom bi se predvidjelo ovo zaduženje

3. Privatna osoba Mickej Spajić je više od dva mjeseca NEOVLAŠĆENO u ime i za račun države Crne Gore vodio tajne pregovore sa kupcima obveznica.

4. Vlada NIJE u javnoj konkurentskoj proceduri izabrala investicione banke da pripreme emisiju, ispitaju tržište, kontaktiraju kupce. Investiciona banke su izabrane DIREKTNIM PREGOVORIMA. Direktno tajno pregovaranje je OSNOVNI MEHANIZAM KORUPCIJE

5. Vlada NIJE donije odluku o visini kamate koji će poreski obveznici platiti. Normalna procedura je da Vlada u javnom pozivu za upis o kupovini obveznica prethodno ODREDI VISINU KAMATE, na predlog Investicione banke koja prethodno istraži stanje na tržištu i zainteresovanost kupaca. Kamata je u ovom slučaju ugovorana NEPOSREDNO U DIREKTNIM PREGOVORIMA. Direktno tajno pregovaranje je OSNOVNI MEHANIZAM KORUPCIJE. Neko se ugradio u ovu spekulativnu kamatu od 2,875%. Poslednja emisija državnih obveznica je prodata u oktobru 2019 po kamati od 2,5%

6. Vlada NIJE na transparentan način, javno i u konkurentskim uslovima izabrala pravnog savjetnika. Pravni savjetnik je izabran NEPOSREDNO U DIREKTNIM PREGOVORIMA. Direktno tajno pregovaranje je OSNOVNI MEHANIZAM KORUPCIJE

7. Ministar Mickej Spajić je 09.12. obavjestio javnost da je emisija obveznica od 750 miliona EUR REALIZOVANA. Na Londonskoj berzi je registrovana tek 17.12. još jedan dokaz da je ova transakcija realizovana u DIREKTNIM PREGOVORIMA I TAJNO SA UNAPRIJED IZABRANIM KUPCIMA.

8. Vlada NIJE objavila poziv za upis i kupovinu obveznica NI U JEDNOM domaćem ili stranom časopisu, ili na sajtu Ministarstva finansija, kao ni na sajtu Komisije za tržište kapitala Crne Gore.

9. Skupština Crne Gore NIJE donijela odluku o zaduživanju od 19,2% BDP. Mickej Spajić je sam ili u dogovoru sa Zdravkom odredio iznos zaduženja?

10. Skupština nije razmatrala budžet za 2020 pa niko ne zna kako će se potrošiti 316 miliona od ove emisije jer će se 434 miliona potrošiti za plaćanje emisije obveznica od 350 mil iz 2015 koja pristiže na naplatu u martu.

11. Ukupna provizija od TAJNOG angažovanja tri investicione banke, pravnog savjetnika i drugih savjetnika je iznosila od oko 4 mil Eur. Da li je i koliko od ovog iznosa dobio Mickej Spajić i Zdravko Krivokapić, s obzirom da su oni javno priznali da su ovaj posao radili “tajno, ali organizovano”

12. Kakvu ulogu su u ovom “tajnom ali organizovanom poslu imali poznanici, poslovni partneri Mickeja Spajića, Veljko Kustrov, Nemanja Žugić, Tijana Miković i Miloš Starović i zašto ih je Mickej angažovao za ovaj posao?

Nema nikakve dileme da je ovaj posao teški kriminal, da se najveće zaduženje zemlje u istoriji od 19,2% BDP odvijalo protivzakonito uz obilje neposrednih dogovora u tajnim netrasparentnim procedurama i bez validnih odluka Vlade i Skupštine. Tajnost postupka i svjesno kršenje zakona i Ustava zemlje navodi na osnovanu sumnju da je motiv za ovu tajnu transakciju bio lični profit Mickeja Spajića i Zdravka Krivokapića, jer je neko od ovog posla zaradio 4 miliona EUR , što je utvrdila DRI u reviziji završnog računa za 2020 godinu.

Investicini bankar Mickej Spajić je uz saglasnost i znanje Zdravka Krivokapića (do 04.12 takođe privatnog lica) je formirao grupu svojih poznanika koji su radili tajno i organizovano na sticanju privatne dobiti u višemilionskom iznosu na teret imovine države.

Osim višestrukih krsenja zakona u vezi zaduženja države za 750 mil EUR Milojko Spajić je suprotno zakonu u neposrednoj pogodbi kupio dva aviona Embrare za novoosnovanu kompaniju To Montenegro.

Ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić, grubo je prekršio Zakon o javnim nabavkama prilikom kupovine dva aviona za To Montenegro, za 21 milion dolara.

Nevjerovatna je drskost i bezobrazluk Spajića i ministra za kapitalne investicije, Mladena Bojanića, koji tvrde da je Vlada kupila dva aviona u direktnoj pogodbi, bez tendera, u skladu sa zakonom????

Zakon o javnim nabavkama je više nego jasan i Ministarstvo finansija, kao državni organ, moralo je ispoštovati procedure za kupovinu aviona.

Zakonom je  definisano da su obveznici njegove primjene javni i sektorski naručioci, odnosno državni organi, jedinice lokalne samouprave i preduzeća koja imaju svojstva pravnog lica i osnovana su u cilju zadovoljenja potreba od javnog interesa, a nemaju industrijski ili komercijalni karakter.

Takođe, to su preduzeća u kojima država i/ili jedinica lokalne samouprave posjeduje više od 50 odsto akcija ili udjela, koje se sa više od 50 odsto finansira iz budžeta, koje kontroliše javni naručilac ili je on imenovao više od polovine članova nadzornog ili organa upravljanja.

Među obveznicima primjene su i udruženja, odnosno organizacije koju su osnovala dva ili više naručioca.

Ministar Spajić je već od ranije bio poznat po ignorisanju Ustava i zakona, kao i zaduživanju građana “tajno, ali organizovano”.

Takva korupcionaška praksa trošenja novca poreskih obveznika mora biti istražena kako bi se utvrdilo da li je i koliko Spajić dobio korupcionaške nadoknade. Uobičajeni procenat za kupovinu aviona je oko pet odsto. U slučaju kupovine dva aviona radi se o preko milion dolara.

Ministar Spajic je inicirao, a Vlada donijela neustavnu i protivzakonitu odluku da ne predloži Skupštini Zakon o budžetu za 2021 i da pređu na sistem privremenog finansiranja.

Vlada Crne Gore je odlukom o privremenom finansiranju prekršila Ustav i organski zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Na osnovu takve neustavne i protivzakonite Odluke Vlade, ministar finansija Milojko Spajić suprotno zakonu potrošio za prva četiri mjeseca 633 miliona eura, bez kontrole i bez ustavnog i zakonskog osnova.

U svakoj demokratskoj državi SDT bi već saslušao Spajića i pokrenuo krivični postupak, a premijer bi ga razriješio. U našem slučaju, zbog ovako brutalnog kršenja Ustava i zakona o budžetu i trošenju 633 miliona eura, morala je pasti Vlada.

Član 100 tačka 6 Ustava kaže da Vlada predlaže budžet i završni račun; Vlada predlaže, a Skupština usvaja budžet. Član 82 tačka 5 Ustava, kažu da Skupština donosi budžet i završni račun.

Svakome činovniku u Ministarstvu finansija je ovo kristalno jasno. Saučesnik u ovom kriminalu je i predsjednik Skupštine koji nije upozorio Vladu da je odluka o privremenom finansiranju Vlade neustavna i nezakonita, jer Vlada nema tu nadležnost. Ustav je, prirodno, kao i svaki ustav demokratske zemlje, dao nadležnost Skupštini da donosi odluke o trošenju novca građana Crne Gore, ali i da kontroliše kako Vlada troši novac. Zato u sistemu javnih finansija imamo i DRI koji treba da kontroliše da li se novac građana troši po zakonu, ali i da li se troši efektivno, tj. namjenski za ono za šta je planirano budžetom.

Čudi da Skupština već nije obratila DRI za mišljenje da li su odluke Vlade o zaduženju, promjeni potrošačkih jedinica uredbom i donošenje odluke o privremenom finansiranju zakonite ili ne.

Nered u javnim finansijama, nezakonitost, neregularnost, tajnost, netačnost će se popravljati godinama. O riziku od korupcije zbog tajnog, netransparentnog, protivustavnog i nezakonitog finansiranja i činjenice da samo jedan čovjek, bez ikakve kontrole troši 633 miliona eura za četiri mjeseca, ne treba ni pričati.

Imajući u vidu ova diskreciona ovlašćenja koja je Spajić sam sebi prigrabio on je, na osnovu samo njemu znanih kriterijuma, birao određene privatne firme, dobavljače roba i usluga i davao im prioritetni status u dinamici plaćanja, što predstavlja osnov sumnje da je Spajić sa određenim privatnim firmama uspostavio korupcionaške odnose i da je moguće bio dodatno stimulisan od ovih firmi za ove usluge.

Kao ilustrativan primjer kreiranja korupcionaških mreža interesa između Spajića i privilegovanih pivatnih dobavljača može poslužiti šema plaćanja monoploskoj firmi GLOSARIJ.

Plaćanje  ljekova i medicinskih sredstava firmi Glosarij u neposrednoj pogodbi, bez obavezujućih tendera, direktno kršenje zakona o javnim jabavkama i zakona o budžetu.

Neposredno (tajno ali organizovano) pregovaranje (dogovaranje) ministra finansija o nabavkama ljekova sa samo jednom i to monopolskom firmom mora predstavljati osnov sumnje da se radi o korupciji na štetu budžeta države, ali i građana koji kupuju ljekove po višestruko većim cijenama nego u zemljama okruženja.

Posao između Milojka Spajića i Glosarija preko ERSTE banke, gdje država daje garancije (opet tajno ali organizovano) i plaća preko cesije 17 miliona eura , bez saglasnosti Ministarstva zdavlja, Fonda zdravstva i državne veledrogerije MONTEFARM, je školski primjer korupcije na visokom nivou i ukoliko država zaista želi da usvoji EU standarde, GST bi morao odmah da otvori predmet i pokrene istragu.

Istraga je, dodaje, relativno jednostavna jer svi papiri postoje u Ministarstvu, Montefarmu, Erste banci i Glosariju.

Ove korupcionaške transakcije sa plaćanjem obaveza države Spajić je sprovodio tajno, ali organizovano u 2021, kada je Vlada odbila da preda Zakon o budžetu za 2021. i sama, protivustavno prešla na režim privremenog finansiranja. Po Ustavu, Skupština donosi budžet ili odluku o privremenom finansiranju. U režimu privremenog finansiranja sva plaćanja države idu preko Ministra finansija, pa je Milojko Spajić u tom periodu potpisao i platio preko 633 miliona eura faktura dobavljačima i tako kreirao tačku visoke korupcije, koju je, očigledno veoma dobro iskoristio za svoje lično bogaćenje.

Cijenim da GST Novović treba da provjeri prihode, imovinu i stil života Spajića, posebno imovinu i prihode u periodu od kada je postao ministar finansija.

Da li ima stan u luksuznom objektu Boka Sale u Porto Montenegru i više nekretnina u Podgorici, a posebno kako je nestalo 3,5 miliona eura od čuvenog zaduženja od 750 miliona eura iz decembra 2020. Pokretu za promjene se provjerava od koga kupujemo toalet papir, a desetine miliona eura Spajića ostaju bez interesovanja tužilaštva“, dodao je.

Pozivm GST Novovića da otvori istragu o poslovanju Ministarstva zdravlja, Fonda zdravlja, Montefarma sa monopolskom privatnom firmom Glosarij.

To imajući u vidu da je ova firma stekla monopolsku poziciju na tržištu i da u njoj rade neki bivši državni funkcioneri i njihovi članovi porodica, a da cijenu toga plaćaju građani Crne Gore plaćajući najskuplje ljekove u regionu, a možda i u Evropi. Ovo posebno, jer je Spajić donio i odluku da se, opet protivustavno ukine doprinos za zdravstvo, gdje je Fond zdravstva ostao bez 180 miliona eura izvornih prihoda, što je prebačeno na opšti budžet, čime je ugroženo finansiranje sistema zdravstva, ali i cjelokupno funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Poštovani gdine Novoviću,

Cijenim da sam vam prezentiao dovoljno konkretnih saznanja i informacija koje ukazuju na osnov sumnje da je bivši Ministar finansija i socijalnog staranja u više navrata, sa jasnom namjerom-umišljeno i svjesno zloupotrebljavao svoju službenu funkciju i ovlašćenja, kršio Ustav i zakone Crne Gore sa jasnim motivom sticanje velike materijalne koristi.

Imajući u vidu dalekosežne posledice ovakvog kriminalnog postupanja Spajića, koristim ovu priliku da iskažem svoju spremnost da u svojstvu koji Vi izaberete pomognem Vama i vašim saradnicima u ovoj istrazi – naveo je i pismu Medojević.

5 Comments
 1. Milutin komentariše

  SDT podhitno da privede Milojka Spajića da odgovara pred zakonom.

 2. Drška od stomaka komentariše

  Milojko i Tranja su podmitili Katnića da muklo muči o ovome… Odje svaka vrana vidi da je bilo debelih mućki.

 3. Roki Podgorica komentariše

  Medo je sve u pravu!

 4. Milos komentariše

  Mečak Neboiša je obična ljudska splačina!

 5. @Miloš Ološ komentariše

  Ti samo udbaška kopilad mogu da misle,Miloše.
  I poneko talijansko bastarče.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.