DPS stavio tačku na Javni servis: Šundić preuzima RTCG!

0

V.d. generalnog direktora RTCG-a biće Božidar Šundić, koji će na toj poziciji zamijeniti Andrijanu Kadiju, rezultat je političkih dogovora koji su vođeni unutar DPS-a. Šundić je pristao da preuzme pomenutu funkciju, ali pod uslovom da na toj poziji ostane i nakon šest mjeseci, koliko bi bio u v.d. stanju. Iako se ranije pominjalo da bi Radmila Vojvodić mogla biti kandidat za tu poziciju, to se neće desiti. Kompromis je postignut i očekuje se da će početkom februara sve to biti ozvaničeno.
Ak­tu­el­ni sa­ziv Sa­vje­ta jav­nog ser­vi­sa či­ne Vla­di­mir Pa­vi­će­vić (pred­sjed­nik), Dra­ga­na Trip­ko­vić, Slo­bo­dan Pa­jo­vić, Mi­lan Ra­do­vić, Mi­mo Dra­ško­vić, Per­ko Vu­ko­tić i Igor To­mić.
An­dri­ja­na Ka­di­ja iza­bra­na je u mar­tu pro­šle go­di­ne za ge­ne­ral­nu di­rek­to­ri­cu RTCG, na­kon tri kru­ga gla­sa­nja na sjed­ni­ci Sa­vje­ta. Ona je ime­no­va­na na­kon tre­ćeg kru­ga gla­sa­nja u ko­jem je do­bi­la pet gla­so­va, dok je njen pro­tiv­ka­ni­dat Ra­doj­ka Ru­to­vić ima­la glas ma­nje. Bo­ži­dar Šun­dić 2016. go­di­ne bio je v.d. di­rek­to­ra RTCG, a do sa­da je oba­vljao funk­ci­ju sa­vjet­ni­ka u RTCG.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.